Νόμος 2052/92 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα καινουργή αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως επιβατηγά δημόσιας χρήσης και χρησιμοποιούν ως καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη ή πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

 

Επίσης απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα αυτοκίνητα του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον κατά τον τελωνισμό τους φέρουν και συσκευή για τη χρησιμοποίηση υγραερίου, ως εναλλακτικού ή αποκλειστικού καυσίμου.}

 

2. α) Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37, των άρθρων 39 και 41 του νόμου 1882/1990, καθώς και αυτές των παραγράφων 1, 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1921/1991 (ΦΕΚ 12/Α/1991) εφαρμόζονται ανάλογα για τα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καινούρια πετρελαιοκίνητα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που θα κυκλοφορούν εκτός των περιοχών Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων και Θεσσαλονίκης όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1437/1984 (ΦΕΚ 59/Α/1984).

 

β) Ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1477/1984 (ΦΕΚ 144/Α/1984) και του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1872/1990 (ΦΕΚ 18/Α/1990) ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται μειωμένος κατά 50% προκειμένου περί καινούργιων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας πετρελαιοκίνητων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόννους, που θα κυκλοφορούν στις ίδιες περιοχές του προηγούμενου εδαφίου. Η ίδια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφαρμόζεται και για τα καινούργια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης και βενζινοκίνητα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους ανεξαρτήτως της περιοχής που θα κυκλοφορούν. Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 41 του νόμου 1882/1990 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα αυτοκίνητα του παρόντος εδαφίου (β).

 

3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 1788/1988 (ΦΕΚ 131/Α/1988) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αρχική θέση σε κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης μικτού βάρους μέχρι και 2,5 τόννους, εφόσον έχουν χαρακτηρισθεί ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 37 του νόμου 1882/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα, μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους, εκ κατασκευής νοούνται:

 

α) τα βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα εφόσον οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων τους, κατά την έγκριση τύπου, ικανοποιούν τις απαιτήσεις των οδηγιών [ΕΟΚ] 1988/76/ΕΟΚ (L 36/1988), 1988/436/ΕΟΚ (L 214/1988) και 1989/458/ΕΟΚ (L 226/1989) ή τις απαιτήσεις της οδηγίας [ΕΟΚ] 1991/441/ΕΟΚ (L 242/1991),

 

β) τα πετρελαιοκίνητα εφόσον οι εκπομπές ρύπων των καυσαερίων τους, κατά την έγκριση τύπου, ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας [ΕΟΚ] 1991/441/ΕΟΚ,

 

γ) μετά την 01-01-1993 ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καινουργή αυτοκίνητα, μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους, χαρακτηρίζονται εκείνα τα οποία κατά την έγκριση τύπου ικανοποιούν γενικώς τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την οδηγία [ΕΟΚ] 1991/441/ΕΟΚ.

 

5. Επιτρέπεται η χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας σε μεταχειρισμένα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία και φορτηγά με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, το μικτό βάρος των οποίων υπερβαίνει τους 3,5 και 4 τόννους αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση, ότι στην αρχή του έτους άφιξης ή εισαγωγής τους έχει παρέλθει το πολύ εξαετία από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους, τούτου συμπεριλαμβανομένου. Το αρμόδιο για την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης των παραπάνω κατηγοριών οχημάτων τελωνείο πιστοποιεί το έτος πρώτης κυκλοφορίας από την πρωτότυπη ξένη άδεια κυκλοφορίας τους. Το πιστοποιούμενο έτος πρώτης κυκλοφορίας θα αναγράφεται στο εκδιδόμενο από το τελωνείο πιστοποιητικό ταξινόμησης.

 

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, επιτρέπεται η χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας σε μεταχειρισμένα πετρελαιοκίνητο φορτηγά με προηγούμενη κυκλοφορία σε Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, που κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για τη μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία εισαγωγής ή άφιξής τους. Η αλλαγή χρήσης τους απαγορεύεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

6. Για τους σκοπούς του παρόντος θεωρείται ως ημερομηνία:

 

α) άφιξης:

 

α)α) Προκειμένου περί των υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αυτοκινήτων, η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης άφιξης, στο τελωνείο άφιξης.

β)β) Προκειμένου περί αυτοκινήτων, που δεν υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού ταξινόμησης.

 

β) εισαγωγής: ημερομηνία κατάθεσης του δηλωτικού εισαγωγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών προσαρμόζονται η διαδικασία μέτρησης και οι οριακές τιμές ρύπων στις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισμού των οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

8. Η χορήγηση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας γίνεται εντός δύο (2) ετών από την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 7)α του άρθρου 6 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.