Νόμος 2307/95 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές και άλλες διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις που αναφέρονται στις χρήσης γης, τους όρους δόμησης, την προστασία του φυσικού πολιτιστικού και δομημένου περιβάλλοντος και τη δασική νομοθεσία.

 

2. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 180/1979 (ΦΕΚ 46/Α/1979) περί όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως, όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Όπου στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα, για θέματα χορήγησης ή ανάκλησης ή αφαίρεσης αδειών ή σφράγισης των καταστημάτων αναφέρεται Αστυνομική Αρχή ή Αστυνομικός Διευθυντής ή Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ή Υπουργός Δημόσιας Τάξης, νοείται το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο το οποίο λαμβάνει τη σχετική απόφαση το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που πληρούνται οι αντίστοιχες νόμιμες προϋποθέσεις.

 

Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις για την προσωρινή αφαίρεση των αδειών λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων εκδίδονται από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας εντός 15 ημερών από την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων.

 

Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας υποχρεούται στην άμεση εκτέλεση της απόφασης.

 

Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου αυτής αποτελεί σοβαρή καθήκοντος, τιμωρούμενη κατά τις οικείες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να τροποποιούνται να συμπληρώνονται ή να επανακαθορίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών από τα νέα όργανα που κατέστησαν αρμόδια, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Όπου στον αναγκαστικό νόμο 2520/1940, στον Υγειονομικού Κανονισμό, κατά το μέρος που αυτός εξακολουθεί να ισχύει και στις Υγειονομικές Διατάξεις, με τις οποίες προβλέπονται όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος αναφέρεται η Αστυνομική Αρχή ως αρμόδια για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων και το κλείσιμο των άνευ αδείας λειτουργούντων καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος νοείται το όργανο που ορίζεται από το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, το οποίο δύναται όπου κρίνει αναγκαίο να ζητά και τη συνδρομή της Αστυνομίας κατά την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων, η οποία υποχρεούται να την παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/1991 (ΦΕΚ 58/Α/1991).

 

5. Όσοι παραβιάζουν την σφραγίδα α) καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που σφραγίστηκαν μετά από την απόφαση προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή ανάκλησης αυτής και β) των καταστημάτων ή επιχειρήσεων που λειτουργούν χωρίς άδεια τιμωρούνται με την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικα.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο σφράγισης των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

7. Όπου στους αναγκαστικούς νόμους 445/1937 (ΦΕΚ 22/Α/1937), 446/1937 (ΦΕΚ 23/Α/1937) και σε άλλες περί κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών εγκαταστάσεων διατάξεις αναφέρεται η Αστυνομική Αρχή ως αρμόδια για το κλείσιμο των επιχειρήσεων ή την αφαίρεση ή ανάκληση των αδειών αυτών, καθώς επίσης και στη μέριμνα για την διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων στο εξής νοείται το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

 

8. Όπου προβλέπεται κλείσιμο των επιχειρήσεων της παραγράφου 7, αυτό γίνεται με σφράγιση. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής, οι παραβάτες τιμωρούνται με την ποινή που προβλέπεται από το άρθρο 178 του Ποινικού Κώδικα.

 

9. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις των παραγράφων 7 και 8 εφαρμόζονται και στις επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιδιών κάθε φύσεως.

 

10. Όποιος από πρόθεση παραβαίνει επιτακτική ή απαγορευτική διάταξη του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275/Β/1938), κατά το μέρος που αυτός εξακολουθεί να ισχύει και των Υγειονομικών Διατάξεων του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 (ΦΕΚ 273/Α/1940), τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή και με τις δύο ποινές.

 

Σε περιπτώσεις υποτροπής τα παραπάνω όρια των ποινών διπλασιάζονται.

 

Το άρθρο 3 του αναγκαστικού νόμου 2520/1940 (ΦΕΚ 273/Α/1940), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του νόμου 290/1943 (ΦΕΚ 185/Α/1943), που κυρώθηκε με την 303/1946 πράξη υπουργικού συμβουλίου και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 2207/1994 (ΦΕΚ 65/Α/1994) καταργείται και τα επόμενα άρθρα 4 έως και 15 αριθμούνται και παίρνουν τους αριθμούς 3 έως 14 αντιστοίχως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 3904/2010 (ΦΕΚ 218/Α/2010).

 

11. Στα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Συμβούλια Επιθεωρήσεως Θεάτρων - Κινηματογράφων που προβλέπονται από τις διατάξεις των αναγκαστικών νόμων 445/1937 και 446/1937 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992) και της υπ' αριθμόν 7004/15/7/λ/β/1992 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, συμμετέχει στο εξής εκπρόσωπος του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως πρόεδρος αντί του εκπροσώπου της Αστυνομίας ο οποίος συμμετέχει ως απλό μέλος και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος ειδικός σε θέματα ασφαλείας των χωρών των ανωτέρω εγκαταστάσεων.

 

Χρέη γραμματέα των ανωτέρω Συμβουλίων εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης αντί Αστυνομικού.

 

12. Στην Επιτροπή που προβλέπεται από το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1590/1986 (ΦΕΚ 49/Α/1986) στο εξής συμμετέχει και εκπρόσωπος του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ο οποίος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής.

 

13. Στις Επιτροπές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α/1985) δεν συμμετέχει στο εξής εκπρόσωπος της Αστυνομίας και στην Επιτροπή της παραγράφου 1 της ΦΓ4/Ε/5258/1970 (ΦΕΚ 426/Β/1970) Υγειονομικής Διάταξης συμμετέχει αντί του εκπροσώπου της Αστυνομίας εκπρόσωπος του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

 

14. Τα παράβολα που απαιτούνται για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κινηματογράφων,θεάτρων, κέντρων διασκεδάσεως, σταυλιστών κ.λ.π. κατατίθενται στο όνομα του οικείου δήμου ή κοινότητας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.