Νόμος 2366/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 28 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993) αναριθμούνται σε 6, 7, 8, 9 και 10 αντιστοίχως ενώ αντικαθίσταται η παράγραφος 3 και προστίθεται παράγραφοι 4 και 5 στο ίδιο άρθρο ως ακολούθως:

 

{3. Το μηνιαίο επίδομα ειδικότητας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναπροσαρμόζεται από 01-07-1995, ως κατωτέρω:

 

α. Στους κατόχους ειδικότητας ελεγκτή περιοχής Β' Τάξης, σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.

 

β. Στους κατόχους μίας από τις ειδικότητες ελεγκτή αεροδρομίου ή ελεγκτή προσεγγίσεως ή ελεγκτή περιοχής Α. Τάξεως και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας στον κλάδο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές.

 

γ. Στους κατόχους μίας από τις ειδικότητες της περίπτωσης β', εφόσον έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας στον κλάδο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, σε ενενήντα πέντε χιλιάδες (95.000) δραχμές, προσαυξανόμενο κατά πέντε τοις εκατό (5%), για κάθε έτος άσκησης ειδικότητας.

 

Η προσαύξηση αυτή χωρεί για συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών άσκησης ειδικότητας.

 

4. Στους κατόχους ειδικότητας ραντάρ καταβάλλεται πρόσθετο, μη προσαυξανόμενο, ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

 

5. Για τον υπολογισμό του χρόνου άσκησης ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

 

α. Για την προσαύξηση που προβλέπεται στην παράγραφο 3)γ' του παρόντος, ως αφετηρία για την προσμέτρηση του χρόνου άσκησης ειδικότητας λαμβάνεται η μεταγενέστερη ημερομηνία κατά την οποία ο υπάλληλος είτε έχει συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας στον κλάδο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας είτε έχει αποκτήσει μία από τις ειδικότητες της παραγράφου 3 β' του παρόντος.

 

β. Για το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ως χρόνος άσκησης ειδικότητας υπολογίζεται ο χρόνος ισχύος μίας ή περισσότερων από τις ειδικότητες της παραγράφου 3)β' με τους περιορισμούς και προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

γ. Από τη δημοσίευση του παρόντος σε περίπτωση που ο Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας έχει σε ισχύ ή ανανεώνει την ειδικότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτυχίων και αδειών και δεν υπηρετεί σε μονάδα που προβλέπεται η ειδικότητα την οποία κατέχει ή ανανεώνει, τότε ως χρόνος άσκησης της ειδικότητας προσμετρείται το 1/2 του χρόνου ισχύος της ειδικότητας αυτής.

 

δ. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, που τοποθετούνται ως αερολιμενάρχες σε αερολιμένες όπου ασκείται έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ή παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα εναέριας κυκλοφορίας, θεωρείται ότι συνεχίζουν να ασκούν την ειδικότητα που κατείχαν πριν την τοποθέτησή τους ή την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

ε. Ο χρόνος ασκήσεως της ειδικότητας θα υπολογίζεται και θα βεβαιώνεται από την Επιτροπή, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που ρυθμίζουν τη βαθμολογική διάρθρωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

 

στ. Σε περίπτωση που Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας υπηρετεί σε υπηρεσία, όπου δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανανέωσης ειδικότητας, δύναται με αίτησή του, η οποία ικανοποιείται μέσα σε προθεσμία εννέα (9) μηνών, να τοποθετηθεί σε υπηρεσία, όπου συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανανέωσης ειδικότητας.

 

ζ. Σε όσους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας που κατέχουν τις ειδικότητες της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού δεν ανανεώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η ισχύς της ειδικότητας την οποία κατέχουν, καταβάλλεται το προβλεπόμενο από την παραπάνω περίπτωση ποσό ανεξάρτητα από έτη υπηρεσίας.}

 

2. Στους υπαλλήλους των κλάδων ΤΕ4, ΠΕ4 Ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας χορηγείται από 01-01-1996 επίδομα Άδειας Ειδικότητας Ηλεκτρονικού Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν σε ισχύ μία από τις προβλεπόμενες άδειες ειδικότητας του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1993 (ΦΕΚ 174/Α/1993), ως εξής:

 

α. Στους υπαλλήλους που εντάσσονται στην πρώτη βαθμίδα καθηκόντων του Δόκιμου Ηλεκτρονικού Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1993) και έχουν άδεια ειδικότητας ποσό είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών, από την απόκτηση της άδειας.

 

β. Στους υπαλλήλους που εντάσσονται στη δεύτερη βαθμίδα καθηκόντων του Ηλεκτρονικού Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας Β' (άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1993), ποσά πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών από την ένταξή του προσαυξανόμενο κατά πέντε τοις εκατό (5%) κατ' έτος και μέχρι είκοσι (20) συνολικά έτη. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, που έχουν άδεια ειδικότητας σε ισχύ, ως χρόνος έναρξης της προσαύξησης λογίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας τους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αφαιρουμένων τεσσάρων (4) ετών.

 

Η καταβολή της προσαύξησης αναστέλλεται για όσο διάστημα υπάλληλος δεν έχει σε ισχύ την άδεια ειδικότητας.

 

Τα επιδόματα των εδαφίων α' και β' δεν μπορεί να χορηγηθούν αθροιστικά στον ίδιο υπάλληλο.

 

3. Στους υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ1 και ΔΕ1 Αερολιμενικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας χορηγείται από 01-01-1996 επίδομα Αερολιμενικών Υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκτήσει το πτυχίο Επιμελητού Πτήσεων Αεροσκαφών και μία από τις προβλεπόμενες εξειδικεύσεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 409/1993 (ΦΕΚ 174/Α/1993) ως εξής:

 

α. Στους υπαλλήλους που εντάσσονται στην πρώτη βαθμίδα καθηκόντων του Δόκιμου Αερολιμενικού (άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 409/1993) ποσό είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών.

 

β. Στους υπαλλήλους που εντάσσονται στη δεύτερη βαθμίδα καθηκόντων Αερολιμενικών (άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 409/1993) και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη υπηρεσίας από το διορισμό τους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ποσό πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών, προσαυξανόμενο κατά πέντε τοις εκατό (5%) κατ' έτος και μέχρι είκοσι (20) συνολικά έτη. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, ως χρόνος έναρξης της προσαύξησης λογίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας τους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αφαιρουμένων τεσσάρων (4) ετών.

 

Τα επιδόματα των εδαφίων α' και β' δεν μπορεί να χορηγηθούν αθροιστικά στον ίδιο υπάλληλο.

 

4. Στους υπαλλήλους του μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εκτός των αναφερομένων στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος, χορηγείται από 01-01-1996 ειδικό επίδομα υποστήριξης υπηρεσιών αερολιμένων ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών.

 

Εφόσον το επίδομα των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που προβλέπεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος, είναι μικρότερο του επιδόματος που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο για υπαλλήλους με ίδιο χρόνο υπηρεσίας, χορηγείται σε κάθε περίπτωση επίδομα ίσο με αυτό που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.

 

Το ποσό αυτό καταβάλλεται στους υπαλλήλους μετά παρέλευση έτους από το διορισμό τους, προσαυξάνεται δε κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ανά έτος υπηρεσίας και μέχρι είκοσι τρία (23) έτη συνολικά.

 

5. Λεπτομέρειες χορηγήσεως των επιδομάτων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

6. Το εδάφιο α' της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{20. α. Για τα έργα διαπλατύνσεων οδών ή μεγάλων κυκλοφοριακών αρτηριών (αυτοκινητοδρόμων), καθώς και κυκλοφοριακών κόμβων, σηράγγων, σταθμών ΜΕΤΡΟ και υπόγειων χώρων εντός ή εκτός πόλεων, αεροδρομίων, ελικοδρομίων ή λοιπών έργων υποστήριξης εν γένει των αερομεταφορών του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων, τα οποία χρηματοδοτούνται και από κοινοτικά προγράμματα περιορισμένου χρόνου και εφόσον έχει κηρυχθεί απαλλοτρίωση για την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1838/1951 προς εκτέλεση των έργων μέχρι τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης.}

 

7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση, στον τρόπο και στις προϋποθέσεις προαγωγικής εξέλιξης, στην κατάταξη και στην αντιστοίχιση με τους βαθμούς του νόμου 2190/1994 των κλάδων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) των Ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των κλάδων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Αερολιμενικών, καθώς και των κλάδων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Τηλεπικοινωνιακών. Μέχρι εκδόσεως των κατά το προηγούμενο εδάφιο προεδρικών διαταγμάτων το προσωπικό των εν λόγω κλάδων διέπεται προσωρινά από τις διατάξεις του νόμου 2190/1994.

 

8. α. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορούν να συσταθούν νέες οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 

β. Προσωπικό άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή λοιπών φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 8 του νόμου [Ν] 2266/1994, το οποίο κατά τη δημοσίευση του παρόντος είναι αποσπασμένο στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και εξυπηρετεί πάγιες υπηρεσιακές ανάγκες αυτής, δύναται να μεταταγεί στο προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού της Υπηρεσίας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Περί της μετατάξεως αποφαίνεται Υπηρεσιακό Συμβούλιο προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του φορέα που ανήκει ο αιτούμενος τη μετάταξη. Στην περίπτωση που στον οικείο φορέα δεν έχει συγκροτηθεί Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για τη μετάταξη αρκεί η έγκριση του οικείου υπουργού. Η μετάταξη περατώνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το ύψος των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών και επιδομάτων του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2303/1995 (ΦΕΚ 80/Α/1995).

 

9. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργείται ο προσωρινός κλάδος προσωπικού ΔΕ1 Αερολιμενικών, που προβλέπεται από τα αντίστοιχα άρθρα 89 και 70 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1989 Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 28/Α/1989).

 

Συνιστάται προσωρινός κλάδος προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ΤΕ1 Αερολιμενικών με ισάριθμες προς τον αριθμό των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπαλλήλων του καταργούμενου κλάδου ΔΕ1 Αερολιμενικών θέσεις. Στις θέσεις αυτές μετατάσσονται αυτοδικαίως οι υπηρετούντες υπάλληλοι του καταργουμένου κλάδου ΔΕ1 Αερολιμενικών.

 

Οι κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μετατασσόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται ξανά, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984), σε μισθολογικό κλιμάκιο του νέου κλάδου στον οποίο εντάσσονται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

Οι οργανικές θέσεις του συνιστώμενου προσωρινού κλάδου ΤΕ1 Αερολιμενικών, μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που κατέχουν αυτές, μεταφέρονται αυτοδίκαια στον από το άρθρο 51 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1989 προβλεπόμενο κλάδο ΠΕ1 Αερολιμενικών.

 

10. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού καταργείται ο προσωρινός κλάδος προσωπικού ΔΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, που προβλέπεται από τα αντίστοιχα άρθρα 69 και 70 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1989 Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 28/Α/1989).

 

Οι θέσεις του καταργούμενου κλάδου ΔΕ2 μεταφέρονται στον υφιστάμενα προσωρινό κλάδο ΤΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Οι υπάλληλοι του καταργούμενου κλάδου ΔΕ2 μετατάσσονται στον κλάδο ΤΕ2.

 

Οι κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μετατασσόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται ξανά, σύμφωνα με το νόμου [Ν] 1505/1984 (ΦΕΚ 194/Α/1984), σε μισθολογικό κλιμάκιο του νέου κλάδου στον οποίο εντάσσονται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

Οι οργανικές θέσεις του υφιστάμενου προσωρινού κλάδου ΤΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που κατέχουν αυτές, μεταφέρονται αυτοδίκαια στον από το άρθρο 51 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1989 προβλεπόμενο κλάδο ΠΕ1 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

 

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, οι αμοιβές των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιτροπές σύνταξης ή ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών, ποσοτικών η ποιοτικών παραλαβών και άλλες συναφείς.

 

12. Στο τέλος του άρθρου δεύτερου του νόμου 2338/1995, προστίθεται παράγραφος ως εξής:

 

{Στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται και δικηγόροι που είχαν σύμβαση έμμισθης εντολής με την ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ, τουλάχιστον για μια δεκαετία, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε. Οι υπαγόμενοι στη ρύθμιση αυτή δεν δικαιούνται αποδοχών ή αποζημίωσης για οποιαδήποτε αιτία.}

 

13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1815/1988 (ΦΕΚ 250/Α/1988) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται:

 

α. Τα σχετικά με την κατασκευή, τον εξοπλισμό, την οργάνωση και τους όρους λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αεροδρομίων από το Δημόσιο ή από άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, καθώς και τα προσόντα των προσώπων αυτών.

β. τα σχετικά με τη σύναψη και τους όρους συμβάσεων παραχώρησης για την κατασκευή αεροδρομίων, με αντάλλαγμα την εκμετάλλευσή τους για ορισμένο χρονικό διάστημα από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, καθώς και τα προσόντα των προσώπων αυτών,

γ. κάθε άλλο συναφές ζήτημα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.