Νόμος 2414/96 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διευθύνων Σύμβουλος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις δημόσιες επιχειρήσεις που προσαρμόζουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος και στις οποίες δεν έχει ήδη ορισθεί διευθύνων σύμβουλος, αυτός προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης.

 

2. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της δημόσιας επιχείρησης και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψή της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου είναι πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Η προκήρυξη της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και, του εποπτεύοντος Υπουργού. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία της επιλογής, εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και μπορεί να ορίζεται ότι για την κατάληψη της θέσης απαιτούνται και προσόντα πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης η παραπάνω αναστολή μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη εξάμηνο. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία οι παραπάνω εταιρείες οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του νόμου 2414/1996.

 

5. Αν η σχέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με την εταιρεία διακοπεί, για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει για την αναπλήρωσή του μέχρι την επιλογή του αντικαταστάτη του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 2733/1999 (ΦΕΚ 155/Α/1999).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.