Νόμος 2443/96 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Αγορά αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας με εξαίρεση αυτά που αποτελούν αρδευτικό εξοπλισμό γεωργικής εκμετάλλευσης.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 προστίθεται περίπτωση ζ', που έχει ως εξής:

 

{ζ) Από τόκους με τους οποίους πιστώνεται ο Λογαριασμός Νεότητας Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, που τηρείται στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας ΑΕ και ο οποίος αποτελείται σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας του λογαριασμού αυτού από την τοποθέτηση των μηνιαίων εισφορών των υπαλλήλων του με σκοπό τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικής παροχής στα ενήλικα τέκνα τους. Επί των τόκων αυτών ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 περίπτωση β' και 5 περίπτωση α' του άρθρου 54 εφαρμόζονται αναλόγως και στα εισοδήματα της περίπτωσης αυτής.}

 

3. Αναστέλλεται από τότε που ίσχυσε και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος η ισχύς της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 33, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 6 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996).

 

Όσοι δεν καταβάλλουν το φόρο της παραγράφου 15 του άρθρου 33 ή καταβάλλουν εκπρόθεσμα, υπόκεινται και στην πρόσθετη κύρωση της αφαίρεσης της άδειας άσκησης του επαγγέλματος.

 

4. Στο άρθρο 48 προστίθεται νέα παράγραφος 5 και η παράγραφος 5 αυτού αναριθμείται σε 6 ως εξής:

 

{5. Ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα θεωρούνται και τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας ΑΕ βάσει κανονισμού και προσωπικού του από το Λογαριασμό Νεότητας στα ενήλικα τέκνα των υπαλλήλων αυτού από ίδια κεφάλαια. Στο εισόδημα αυτό διενεργείται παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή του, από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας ΑΕ και ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9. Για την απόδοση του φόρου που παρακρατείται εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.