Νόμος 2386/96 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ρύθμιση θεμάτων φορολογίας εισοδήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής.

 

{Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο, πριν από τη με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου.

 

Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρημένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. Εάν η οικεία πράξη μεταβίβασης ή εκχώρησης γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της οικείας δήλωσης και δεν αναγράφονται στο σώμα του εγγράφου τα στοιχεία αυτής.

 

Στο ιδιωτικό αυτό έγγραφο πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυψε από την εκχώρηση του δικαιώματος ή του εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης.

 

Σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου από τα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή, χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση από το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας για να καταβληθεί με βάση αυτή ο φόρος εφάπαξ, το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με τον μεταβιβάζοντα ή σε αυτόν που εκχωρεί για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται.}

 

2. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 81 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ομοίως έχουν υποχρέωση να επισυνάπτουν στο συμβόλαιο εκχώρησης ή μεταβίβασης θεωρημένο αντίτυπο της δήλωσης απόδοσης του οικείου φόρου και να αναφέρουν ρητά στο κείμενο του συμβολαίου τα στοιχεία της σχετικής δήλωσης και του νόμιμου αποδεικτικού καταβολής του φόρου.

 

Αντίγραφα των συμβολαίων οφείλουν οι συμβολαιογράφοι να στέλνουν μέσα στον επόμενο μήνα από τη σύνταξή τους στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στην οποία υποβλήθηκε η δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 13.}

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 83 του νόμου 2238/1994, καθώς και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 καταργούνται.

 

4. Στο άρθρο 13 του νόμου 2238/1994 προστίθεται παράγραφος 8, που έχει εξής:

 

{8. Τα έσοδα από έπαθλα ή βραβεία από την κατοχή και εκμετάλλευση δρομώνων ίππων που χρησιμοποιούνται σε αγώνες ιπποδρομίου φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή.

 

Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των ιδιοκτητών δρομώνων ίππων για τα έσοδα αυτά.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 60 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13, των περιπτώσεων β', γ', δ', στ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και της παραγράφου 4 του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με σχετική δήλωση που πρέπει να υποβάλλουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα στη δημόσια οικονομική υπηρεσία, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης.}

 

6. Η περίπτωση ε' του άρθρου 17 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Η ετήσια δαπάνη για δωρεές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.}

 

7. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης ως έδρα θεωρείται η πόλη όπου ασκείται η εμπορική δραστηριότητα των πλανόδιων λιανοπωλητών.}

 

8. Στην παράγραφο 15 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994 προστίθενται δύο τελευταία εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης ως έδρα θεωρείται η πόλη που ασκείται η εμπορική δραστηριότητα.

 

Όσοι δεν καταβάλλουν ή καταβάλλουν εκπρόθεσμα το φόρο αυτής της παραγράφου, καθώς και της προηγουμένης, υπόκεινται στις κυρώσεις που ορίζονται στα άρθρα 86 και 87.}

 

9. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 16 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 12 αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται για:}

 

10. Η παράγραφος 22 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{22. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 12 δεν εφαρμόζονται προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις που ασκούνται από άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασκούν την επιχείρηση για μία συνεχή δεκαετία, πριν από τη συμπλήρωση αυτού του ορίου ηλικίας καθώς και από άτομα που είναι τυφλοί και είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών της οικείας νομαρχίας ή είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας πάνω από ογδόντα τοις εκατό (80%).}

 

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 23 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται και προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Η άσκηση προσφυγής κατά τα ανωτέρω δεν αναστέλλει τη βεβαίωση του φόρου που οφείλεται και την είσπραξη του πενήντα τοις εκατό (50%) της διαφοράς του φόρου που βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση και την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 19, των μη ληξιπρόθεσμων και μη καταβληθεισών κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής δόσεων.

 

Το ποσό που θα καταβληθεί τελικά με βάση την απόφαση του δικαστηρίου δεν απαλλάσσεται από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για το χρόνο που διαρκεί η αναστολή είσπραξης.}

 

12. Στο άρθρο 33 του νόμου 2238/1994 προστίθεται παράγραφος 25, που έχει ως εξής:

 

{25. Για την εφαρμογή αυτού του άρθρου η περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης θεωρείται ως μία πόλη.}

 

13. Η υποπερίπτωση α)α' του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α)α) ποσοστό 1% για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα).}

 

14. Η υποπερίπτωση δ)δ' του δεύτερου εδαφίου και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{δ)δ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΒΟ.

 

Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου οι:

 

α)α) ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, για τα αγαθά που προμηθεύονται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτές.

β)β) Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών Α.Ε. για τα εμπορεύσιμα αγαθά που προμηθεύονται.

γ)γ) Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για τα αγαθά που προμηθεύεται ή τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτή και

δ)δ) Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Α.Ε., οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, καθώς και οι θυγατρικές των θυγατρικών.}

 

15. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για τιμολόγια που εκδίδονται από 08-02-1994 για τα αγαθά που προμηθεύονται και από 22-03-1994 για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

 

16. Η περίπτωση ι)στ του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2271/1994 (ΦΕΚ 229/Α/1994) και η παράγραφος 6 του άρθρου 15 του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995) καταργούνται.

 

17. Η περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της νόμιμης αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 49.}

 

18. Η περίπτωση α' της παραγράφου l του άρθρου 62 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Μέχρι τις 17 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογουμένου περιλαμβάνεται.

 

α)α) εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή

β)β) εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα βιβλίων και Στοιχείων.}

 

19. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του νόμου 2238/1994 προστίθεται υποπερίπτωση στ)στ', που έχει ως εξής:

 

{στ)στ') εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.}

 

20. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του νόμου 2238/1994 μετά την περίπτωση ε' προστίθενται νέες περιπτώσεις στ' και ζ', που έχουν ως εξής:

 

{στ) Προκειμένου για ατομική εμπορική επιχείρηση, η οποία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή ελεύθερο επαγγελματία που ασκεί ατομικά το επάγγελμά του και δεν τηρεί βιβλία, αν και υπόχρεος ή τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων, στις ακόλουθες προθεσμίες ανάλογα με το πρώτο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου από το οποίο αρχίζει το επώνυμο τους:

 

α)α) Μέχρι τις 2 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από το γράμμα Α.

β)β) Μέχρι τις 3 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Β ή Γ.

γ)γ) Μέχρι τις 4 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Δ ή Ε.

δ)δ) Μέχρι τις 5 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Ζ έως και Ι.

ε)ε) Μέχρι τις 6 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από το γράμμα Κ.

στ)στ) Μέχρι τις 7 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Λ ή Μ.

ζ)ζ) Μέχρι τις 8 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Ν έως και Π.

η)η) Μέχρι τις 9 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Ρ ή Σ.

θ)θ) Μέχρι τις 10 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους, για τους υπόχρεους που το επώνυμό τους αρχίζει από τα γράμματα Τ και Ω.

 

Αν η ημέρα στην οποία λήγει μια από τις πιο πάνω προθεσμίες είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες, τότε η προθεσμία αυτή μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα και οι τυχόν επόμενες αυτής μεταφέρονται διαδοχικά στις κατά σειρά αντίστοιχες επόμενες εργάσιμες ημέρες.

 

ζ) Μέχρι τις 22 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους οι υπόχρεοι, που υποβάλλουν δήλωση επειδή έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και δεν υποχρεούνται από άλλη διάταξη να υποβάλλουν δήλωση σε διαφορετική ημερομηνία.}

 

21. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής.

 

{α) Αν η εταιρία ή η κοινοπραξία,ή η κοινωνία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 62, ανάλογα με το γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου από το οποίο αρχίζει η επωνυμία τους.

 

Ως γράμμα που αρχίζει η επωνυμία λαμβάνεται αυτό που αναγράφεται πρώτο στο συστατικό τους έγγραφο, όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

 

β) Μέχρι τις 15 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους, αν:

 

α)α) Η εταιρία έχει ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτή συμμετέχει σε εταιρία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

 

β)β) Μεταξύ των εισοδημάτων των υπόχρεων περιλαμβάνονται και γεωργικά εισοδήματα ή εισοδήματα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.}

 

22. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την ακύρωση ή τροποποίηση του φύλλου ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, αποφασίζει ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, ύστερα από αίτημα του φορολογουμένου ή προκειμένου για τις περιπτώσεις γ', δ' και ε' της παραγράφου 1, ο αρμόδιος επιθεωρητής δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, ύστερα από αίτημα του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.}

 

23. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 88, καθώς και τις περιπτώσεις ε' της παραγράφου 1 και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 89, αν δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, από το οποίο να προκύπτει ότι τα μισθώματα του ακινήτου που μεταβιβάζεται ή υποθηκεύεται δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση, ή την εγγραφή της υποθήκης ή ότι το γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση του ακινήτου που μεταβιβάζεται δηλώθηκε στη φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση, κατά περίπτωση.}

 

24. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 81 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι φύλακες μεταγραφών υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή των δικαιοπραξιών για τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και τις περιπτώσεις ε' της παραγράφου 1 και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 89, καθώς και τη μεταγραφή της δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή του κληρονομητηρίου, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.}

 

25. Στο άρθρο 81 του νόμου 2238/1994 μετά την παράγραφο 15 προστίθενται νέες παράγραφοι 16 έως και 18 και η παράγραφος 16 αυτού αριθμείται σε 19, ως εξής:

 

{16. Δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες, πιστωτικοί οργανισμοί, συνεταιρισμοί ή ενώσεις συνεταιρισμών και γενικά ενώσεις προσώπων υποχρεούνται να αρνηθούν την καταβολή των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής της περίπτωσης β, της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 89, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

 

17. Δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να αρνηθούν τη χορήγηση της άδειας των περιπτώσεων δ' της παραγράφου 1 και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 89, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

 

18. Δημόσιες υπηρεσίες, δήμοι και κοινότητες του κράτους, το Ταμείο Λαϊκών Αγορών και κάθε άλλη αρμόδια αρχή υποχρεούνται να αρνηθούν τη χορήγηση της άδειας της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 89, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό ή δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, που αναφέρεται στην παράγραφο 1.}

 

26. Η παράγραφος 1 του άρθρου 87 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 13 παράγραφος 1, 19, 33 παράγραφος 15, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 παράγραφοι 1 και 2, 83 και 85 παράγραφοι 7 και 8 υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο, που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του φόρου που προκύπτει κάθε φορά, μη δυνάμενο να είναι μικρότερο από εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές και μεγαλύτερο από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, στην περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό οφειλόμενου φόρου, επιβάλλεται το ελάχιστο πρόστιμο.}

 

27. Στο άρθρο 87 του νόμου 2238/1994 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Για την κοινοποίηση της πράξης και τη διαδικασία βεβαίωσης, γενικά, του προστίμου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις αυτού του νόμου.}

 

28. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου 1473/1984, όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου για την υποβολή δηλώσεων με την κατάθεση των οποίων δημιουργείται υποχρέωση ταυτόχρονης καταβολής μέρους ή ολόκληρου, κατά περίπτωση, του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου, η εξάμηνη προθεσμία για την έντοκη επιστροφή του φόρου αρχίζει από την πρώτη του μήνα του επομένου της υποβολής της δήλωσης.

 

Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης της οποίας η εκκαθάριση ή καταβολή του φόρου δεν ενεργείται συγχρόνως με την κατάθεση αυτής, η εξάμηνη προθεσμία για την έντοκη επιστροφή του φόρου αρχίζει από την πρώτη του μήνα του επομένου της ημερομηνίας έκδοσης του εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου.}

 

29. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Οι τόκοι καταθέσεων τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του νόμου [Ν] 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/1986) σε άλλες τράπεζες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές ή μη καταθέσεις αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και οι τόκοι οι προερχόμενοι από καταθέσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος.}

 

30. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ) Καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του νόμου [Ν] 1667/1986 σε άλλες τράπεζες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές ή μη καταθέσεις αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και από καταθέσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος.}

 

31. Τα κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 27/1975 περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 77/Α/1975) ποσά φόρου προσαυξάνονται για την πενταετία 1996 - 2000 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως.

 

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα διαμορφωθέντα κατά το έτος 1995 ποσά φόρου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 27/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.

 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υπολογισμό της κατά το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 27/1975 οφειλόμενης εισφοράς.

 

32. Τα κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 29/1975 περί επιβολής ειδικής εισφοράς υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) (ΦΕΚ 75/Α/1975) ποσά εισφοράς, προσαυξάνονται για την πενταετία 1996 - 2000 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως.

 

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα διαμορφωθέντα κατά το έτος 1995 ποσό εισφοράς, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 29/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.

 

33. Η ισχύς των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 31 και 32 άρχεται από 01-01-1996.

 

34. Προθεσμίες παραγραφής που λήγουν την 31-12-1995, μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνονται για 1 έτος από τη λήξη τους.

 

Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για υποθέσεις που παραγράφονται 31-12-1995 κατόπιν παράτασης της ημερομηνίας παραγραφής τους κατά 1 έτος, με βάση τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου ενάτου του νόμου 2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α/1994), καθώς και για υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου.

 

Επίσης, παρατείνεται μέχρι 31-12-1996 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες χρεών, που παραγράφονται εντός του έτους 1995 και 1996, πλην των υπαγομένων στη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου εβδόμου του νόμου 2275/1994.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.