Νόμος 2459/97 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 12 του νόμου 2238/1994 προστίθεται παράγραφοι 8 και 9, που έχουν ως εξής:

 

{8. Ομοίως επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και το τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες από την 01-01-1997 και μετά. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή επτά και μισό τοις εκατό(7,5%) στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από την επένδυση κεφαλαίων σε ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Ο φόρος αυτός για τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται με φυσικούς τίτλους ή με τη μορφή άυλων τίτλων προεισπράττεται κατά την έκδοσή τους, ενώ για ομόλογα ο φόρος παρακρατείται κατά το χρόνο της εξαργύρωσης των τοκομεριδίων τους από τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα από την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφλησή τους ή κατά, τη λήξη τους, όταν πρόκειται για ομόλογα χωρίς τοκομερίδια (zero coupon). Σε περίπτωση σιωπηρής ανανέωσης εντόκων γραμματίων για τους τόκους που προκύπτουν στο διάστημα που διαρκεί η ανανέωση, γίνεται παρακράτηση του φόρου που αναλογεί κατά το χρόνο της εξόφλησής τους. Με την προείσπραξη ή την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά. Ο κατά τα ανωτέρω παρακρατούμενος φόρος, στις περιπτώσεις που προβλέπεται παρακράτηση φόρου επιδίδεται με εφάπαξ καταβολή στο Δημόσιο, με την υποβολή δήλωσης, από το πρόσωπο που διενήργησε την παρακράτηση στη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας αυτός έχει την έδρα του κεντρικού, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επόμενου μήνα που έγινε η παρακράτηση του φόρου. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των τόκων που προκύπτουν από τα ομόλογα ή έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Αν ο δικαιούχος των τόκων που προκύπτουν από ομόλογα είναι πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εντόκων αυτών τίτλων δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος του εισοδήματος των τόκων έχει υποχρέωση να αποδώσει στο Δημόσιο με εφάπαξ καταβολή το φόρο εισοδήματος που αναλογεί με υποβολή ξεχωριστής δήλωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο αυτή.

 

Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους έντοκους τίτλους που εκδίδονται στην Ελλάδα με τις εγκρίσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως.

 

9. Εξαιρούνται από τη φορολογία που επιβάλλεται με την προηγούμενη παράγραφο οι τόκοι που προκύπτουν από:

 

α) Ομόλογα που έχουν εκδοθεί μέχρι και την 31-12-1996 ανεξάρτητα αν η διάρκεια αυτών είναι ετήσια ή μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας.

β) Έντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί μέχρι την 31-12-1996.

 

Τόκοι όμως που προκύπτουν από ανανεώσεις εκδοθέντων έντοκων γραμματίων εφόσον η ανανέωση αυτών γίνεται μετά την 01-01-1997, υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.}

 

2. Κάθε διάταξη γενική ή ειδική που αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου παύει να ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.