Νόμος 2459/97 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Απαλλαγές από το φόρο και εκπτώσεις δαπανών από το εισόδημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{β) Το ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση της κύριας κατοικίας του φορολογουμένου εμβαδού μέχρι 150 m2. Αν το εμβαδόν της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας είναι μικρότερο από 150 m2 η διαφορά μέχρι τα 150 m2 λαμβάνεται υπόψη για απαλλαγή μιας μόνο ιδιοκατοικούμενης δευτερεύουσας κατοικίας.}

 

2. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Οι τόκοι από υποχρεωτικές καταθέσεις τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού του νόμου [Ν] 1667/1986 στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και οι τόκοι που προέρχονται από καταθέσεις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

3. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Η μείωση του φόρου, που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης, δεν μπορεί να είναι ανώτερη για κάθε σύζυγο από το ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ποσού της δαπάνης που αναγνωρίζεται για έκπτωση από το εισόδημά τους.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το συνολικό ετήσιο ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7 εφόσον το συνολικά οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα είναι μέχρι και δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές. Αν το συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο εισόδημα είναι πάνω από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και μέχρι δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές, για το τμήμα των εξόδων το πάνω από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές αφαιρείται ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του πάνω από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και μέχρι δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές ποσού εισοδήματος. Το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης κάθε συζύγου αφαιρείται από το εισόδημά του και εφόσον αυτό δεν επαρκεί και το συνολικό ποσό των εξόδων είναι μεγαλύτερο από το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και πάνω από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, το ποσό που αφαιρείται μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του φορολογούμενου με τις γενικές διατάξεις εισοδήματος του καθενός, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση.}

 

5. Στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2238/1994 προστίθενται δύο εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Στην περίπτωση που τα χρηματικά ποσά των δωρεών και χορηγιών που εκπίπτουν, υπερβαίνουν αθροιστικά για κάθε δωρεοδόχο τις εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές ετησίως, προκειμένου αυτά να αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, ο δωρητής οφείλει να παρακρατήσει φόρο με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές ποσό της δωρεάς ή χορηγίας, να τον αποδώσει σε οποιαδήποτε δημόσια οικονομική υπηρεσία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και να υποβάλει το πρωτότυπο του παραστατικού καταβολής του φόρου με τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματος του. Ο φόρος αυτός δεν συμψηφίζεται με φόρο που προκύπτει από τυχόν φορολογική υποχρέωση του δωρεοδόχου ούτε επιστρέφεται.}

 

6. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 του νόμου 2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Η διάταξη αυτής της παραγράφου δεν εφαρμόζεται για κατοίκους των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους.}

 

7. Στο άρθρο 9 του νόμου 2238/1994 προστίθεται παράγραφος 9, που έχει ως εξής:

 

{9. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, δεν δικαιούνται τις μειώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, εκτός από τους κατοίκους των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους.}

 

8. Η περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2346/1995 (ΦΕΚ 220/Α/1995) και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 200/1993 (ΦΕΚ 75/Α/1993).}

 

9. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Οι παρεχόμενες από αθλητικά σωματεία ή ενώσεις αυτών αποζημιώσεις οδοιπορικών και λοιπών εξόδων ταξιδίων, καθώς και παροχές διατροφής σε ερασιτέχνες αθλητές μέσα στα πλαίσια των διατάξεων περί φιλάθλου ιδιότητας, μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) δραχμών ετησίως.}

 

10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 47 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ειδικά, για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και των καταλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες, ως καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αυτού του άρθρου λαμβάνεται ποσό ίσο με το καθαρό ποσό αποδοχών, τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.