Νόμος 2465/97 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Εξελεγκτική Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 16 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 102/1973 (ΦΕΚ 178/Α/1973), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 16: Εξελεγκτική Επιτροπή

 

1. Σε κάθε ΚΤΕΛ συνιστάται με απόφαση του Νομάρχη, εξαμελής εξελεγκτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από:

 

α) Έναν ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου οικονομικών του οικείου νομού, ως Πρόεδρο, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Γενικό Γραμματέα της περιφέρειας.

 

β) Έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Νομάρχη.

 

γ) Έναν υπάλληλο της υπηρεσίας Εργασίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Νομάρχη.

 

δ) Έναν εκπρόσωπο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων.

 

ε) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΚΤΕΛ μαζί με τον αναπληρωτή του, που δεν έχουν παράλληλα και την ιδιότητα μετόχων αυτού. Ο τρόπος ορισμού του εκπροσώπου αυτού και του αναπληρωτή του καθορίζεται με απόφαση του Νομάρχη.

 

στ) Έναν εκπρόσωπο των μετόχων του ΚΤΕΛ, που εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τη Γενική Συνέλευση αυτών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νομοθετικού διατάγματος αυτού για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2. Σε περίπτωση που δεν ορισθούν το προβλεπόμενα μέλη των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στην προθεσμία που τάσσεται από τον οικείο Νομάρχη για τη συγκρότηση της Επιτροπής, αυτή συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως με το λοιπά μέλη.

 

3. Η Επιτροπή συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου της και συνεδριάζει τακτικά για την εκτέλεση του έργου αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του νομοθετικού διατάγματος αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983) και με την παρουσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών, εκ των οποίων τα τρία (3) πρέπει να είναι αυτά που ορίζονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' της προηγούμενης παραγράφου.}

 

2. Οι μετά την 31-12-1977 διατελέσαντες Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε αστικού ή υπεραστικού ΚΤΕΛ, καθώς και οι εφεξής διατελούντες, επί δύο τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία, η οποία θα βαρύνει τα γενικά έξοδα του ΚΤΕΛ εφόσον παραμένουν μέτοχοι αυτού. Η χορηγία αυτή καταβάλλεται μόνο στο δικαιούχο, με τη συμπλήρωση του έκτου έτους της θητείας του.

 

Η καταβολή αυτή διακόπτεται εάν ο δικαιούχος επανεκλεγεί Πρόεδρος του ΚΤΕΛ και χορηγείται εκ νέου, μετά τη λήξη της θητείας του.

 

Το ύψος της μηνιαίας χορηγίας καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΚΤΕΛ, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εξήντα στα εκατό (60%) του μισθού του λογιστή χωρίς πτυχίο, έγγαμου χωρίς παιδιά και με εικοσαετή προϋπηρεσία, για όσα ΚΤΕΛ έχουν στη δύναμή τους ενταγμένα πάνω από πενήντα (50) λεωφορεία.

 

Για τα ΚΤΕΛ που έχουν ενταγμένα στη δύναμή τους είκοσι (20) μέχρι και πενήντα (50) λεωφορεία το ύψος της χορηγίας αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το σαράντα στα εκατό (40%) του παραπάνω μισθού και για τα ΚΤΕΛ με λιγότερα από είκοσι (20) λεωφορεία, από το είκοσι στα εκατό (20%) αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.