Νόμος 2465/97 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 56/Α/1995), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α) Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων, χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφικών, μελισσοκομικών, αλιευτικών, δασικών, καθώς και σε δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ασκούμενο επάγγελμα ή η επιχείρηση έχει μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την εξυπηρέτησή του καθίσταται απόλυτα αναγκαία η χρήση του φορτηγού αυτοκινήτου.

 

β) Κατά τη χορήγηση καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου, που καθορίζεται:

 

α)α) Για φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε δραχμές εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000), προσαυξανόμενες κατά δεκαέξι (16) δραχμές ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος.

 

β)β) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα σε δραχμές ογδόντα χιλιάδες (80.000), προσαυξανόμενες κατά δεκαέξι (16) δραχμές ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος.

 

Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφασή των Υπουργών οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

γ) Οι άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων είναι οριστικές και χορηγούνται εφόσον διαπιστώνεται η λειτουργία της επιχείρησης ή η άσκηση του επαγγέλματος του αιτούντος (φυσικού ή νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας) και ο αιτών έχει πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, τουλάχιστον, για κάθε τόνο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου, εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

 

δ) Επιχειρήσεις που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες και έχουν λειτουργήσει εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης για χορήγηση ΦΙΧ αυτοκινήτου, θεωρούνται ως νεοσύστατες. Αν οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πραγματοποιήσει εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος ακαθάριστα έσοδα ύψους τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ. ανά τόνο μικτού βάρους, τότε εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γ'.

 

Αν όμως δεν έχουν πραγματοποιήσει αυτό το ύψος ακαθάριστων εσόδων, δύνανται να λάβουν προσωρινές άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων, οι οποίες έχουν διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους. Η χορήγηση επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι αιτούντες (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία) έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα ύψους, για κάθε τόνο μικτού βάρους του φορτηγού αυτοκινήτου, τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών, τουλάχιστον, εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Οι προσωρινές αυτές άδειες κυκλοφορίας μετατρέπονται σε οριστικές εντός του πρώτου διμήνου μετά τη λήξη τους, εφόσον δεν διακόπηκε η άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος των αιτούντων και εφόσον οι ίδιοι αιτούντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες) έχουν πραγματοποιήσει, εντός οποιουδήποτε χρονικού διαστήματος που ισχύει η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας, ακαθάριστα έσοδα ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών για κάθε τόνο μικτού βάρους.

 

ε) Το διοικητικό πρόστιμο για τις περιπτώσεις οριστικοποίησης προσωρινών αδειών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης είναι:

 

α. Για την υποπερίπτωση α)α' ποσό 30.000 δραχμές ανά τόνο μικτού βάρους των οχημάτων αυτών.

β. Για την υποπερίπτωση β)β' ποσό 15.000 δραχμές ανά τόνο μικτού βάρους των οχημάτων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση ε' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000).

 

στ) Προσωρινές άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων, που χορηγήθηκαν οποτεδήποτε κατά το παρελθόν, δηλαδή προ της έναρξης της ισχύος της παρούσας διάταξης και παρέρχεται τουλάχιστον δίμηνο από τη λήξη τους και δεν έχουν οριστικοποιηθεί, μπορούν να μετατρέπονται σε οριστικές. Επίσης, μπορούν να επαναχορηγηθούν ως οριστικές οι άδειες κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων, που χορηγήθηκαν οποτεδήποτε κατά το παρελθόν και κατά την έναρξη της ισχύος της παρούσας διάταξης έχουν ανακληθεί λόγω παρέλευσης του διμήνου από τη λήξη της ισχύος τους. Για τη μετατροπή των παραπάνω αδειών σε οριστικές ή την επαναχορήγησή τους, αντίστοιχα, ως οριστικών απαιτούνται οι ίδιες προϋποθέσεις, που αναζητούνται και στην περίπτωση της εμπρόθεσμης οριστικοποίησης του εδαφίου δ' και επιπλέον καταβάλλεται διοικητικό πρόστιμο. Το ύψος του διοικητικού προστίμου καθορίζεται σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α)α) και (β)β) του προηγούμενου εδαφίου ε'.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή όταν δεν συντρέχουν οι αναφερθείσες στο εδάφιο δ' προϋποθέσεις ή όταν δεν καταβληθεί το αναλογούν πρόστιμο, οι άδειες που δεν οριστικοποιήθηκαν αφαιρούνται οριστικά χωρίς άλλη διαδικασία και η επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία), στο όνομα της οποίας είχε εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας, υφίσταται τις συνέπειες της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 

ζ) Σε κάθε περίπτωση οριστικοποίησης της προσωρινής άδειας ΦΙΧ αυτοκινήτου αίρονται οι συνέπειες της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 

η) Τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο χρηματικά όρια ακαθάριστων εσόδων αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

θ) Σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης ή πρόσληψης ή αποχώρησης εταίρων ή αλλαγής νομικής μορφής ή αλλαγής επωνυμίας δεν θεωρείται ότι συνιστάται νέα επιχείρηση, εφόσον δεν διακοπεί η λειτουργία της.

 

ι) Αν κατά το χρόνο ισχύος της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου η επιχείρηση διαλυθεί ή διακόψει τη λειτουργία της ή ο επαγγελματίας διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός του, οι κατεχόμενες από αυτούς άδειες φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ανακαλούνται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.