Νόμος 2801/00 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατικών μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πολύτεκνοι επαγγελματίες οδηγοί αυτοκινήτων με οκτώ (8) και περισσότερα τέκνα, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2078/1992 (ΦΕΚ 39/Α/1992) είχαν αποκτήσει δικαίωμα και είχαν θέσει σε κυκλοφορία θερμικό λεωφορείο δημόσιας χρήσης σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), δικαίωμα που ανακλήθηκε με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2175/1993 (ΦΕΚ 211/Α/1993), δικαιούνται τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτου, με έδρα οποιονδήποτε δήμο ή κοινότητα του νομού μόνιμης κατοικίας τους. Εάν έχουν προσληφθεί και απασχολούνται στην Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νόμου [Ν] 2175/1993 ή του νόμου [Ν] 2669/1998 (ΦΕΚ 283 Α'), για να αποκτήσουν το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία ΕΔΧ αυτοκινήτου, πρέπει να παραιτηθούν από τη Θέση αυτήν.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, η διαδικασία χορήγησης της άδειας και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

2. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, σε πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου, εφόσον ο αριθμός των παιδιών του αιτούντα (πολυτέκνου) είναι από έξι (6) και άνω, για τη μεταφορά, αποκλειστικά και μόνον, των μελών της οικογένειάς του.

 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας για την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος.

 

3. Στο άρθρο 19 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 102/1973 (ΦΕΚ 178/Α/1973) προστίθεται νέα παράγραφος, που έχει ως εξής:

 

{Ειδικότερα για τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ η παραπάνω αποζημίωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μισθού που αντιστοιχεί στο βαθμό λογιστή χωρίς πτυχίο, εγγάμου χωρίς παιδιά και με εικοσαετή προϋπηρεσία για όσα ΚΤΕΛ έχουν στη δύναμή τους ενταγμένα πάνω από πενήντα (50) λεωφορεία.

 

Για τα ΚΤΕΛ που έχουν στη δύναμή τους είκοσι (20) μέχρι και πενήντα (50) λεωφορεία το ύψος της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στο εβδομήντα στα εκατό (70%) του μισθού του παραπάνω λογιστή και για τα ΚΤΕΛ με λιγότερα από είκοσι (20) λεωφορεία στο σαράντα στα εκατό (40%) του ίδιου μισθού.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του νόμου 2465/1997, όπως αυτή προστέθηκε μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 102/1973, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι μετά την 31-12-1977 διατελέσαντες Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε αστικού ή υπεραστικού ΚΤΕΛ, καθώς και οι εφεξής διατελούντες, επί δύο τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία, η οποία θα βαρύνει τα γενικά έξοδα του ΚΤΕΛ εφόσον παραμένουν μέτοχοι αυτού. Η χορηγία αυτή καταβάλλεται μόνο στο δικαιούχο, με τη συμπλήρωση του έκτου έτους της θητείας του.

 

Η καταβολή αυτή διακόπτεται εάν ο δικαιούχος επανεκλεγεί Πρόεδρος του ΚΤΕΛ και χορηγείται εκ νέου, μετά τη λήξη της θητείας του.

 

Το ύψος της μηνιαίας χορηγίας καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΚΤΕΛ, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εξήντα στα εκατό (60%) του μισθού του λογιστή χωρίς πτυχίο, έγγαμου χωρίς παιδιά και με εικοσαετή προϋπηρεσία, για όσα ΚΤΕΛ έχουν στη δύναμή τους ενταγμένα πάνω από πενήντα (50) λεωφορεία.

 

Για τα ΚΤΕΛ που έχουν ενταγμένα στη δύναμή τους είκοσι (20) μέχρι και πενήντα (50) λεωφορεία το ύψος της χορηγίας αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το σαράντα στα εκατό (40%) του παραπάνω μισθού και για τα ΚΤΕΛ με λιγότερα από είκοσι (20) λεωφορεία, από το είκοσι στα εκατό (20%) αυτού.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.