Νόμος 2469/97 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Πρόβλεψη δαπανών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σχέδια νόμων, που προκαλούν δαπάνη (πλην τόκων και χρεολυσίων) ή ελάττωση εσόδων και υπερβαίνουν τον εγκριθέντα συνολικό προϋπολογισμό του Υπουργείου ή φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, πλην αποδοχών, δεν εισάγονται στη Βουλή για συζήτηση, εφόσον δεν προβλέπεται σε ειδικό άρθρο ο τρόπος αντιμετώπισης της προκαλούμενης δαπάνης ή της ελάττωσης των εσόδων κατά το έτος ψήφισης της διάταξης, καθώς και κατά το χρονικό διάστημα των πέντε (5) επόμενων ετών.

 

2. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Στο κείμενο των κανονιστικών πράξεων και σε ιδιαίτερο ακροτελεύτιο άρθρο ή στο προοίμιο αναγράφεται υποχρεωτικά το μέγεθος της δαπάνης, η κατανομή της σε οικονομικά έτη, ο τρόπος αντιμετώπισής της για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και αναφέρεται υποχρεωτικά από το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο, ο ειδικός φορέας του Προϋπολογισμού και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ), από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη.}

 

β. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995).

 

3. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους κάλυψη δαπανών ή ελάττωση των εσόδων δεν μπορεί να γίνεται με έσοδα από δανεισμό, ούτε από το αποθεματικά του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Στην περίπτωση αντιμετώπισης της πρόσθετης δαπάνης από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού απαιτείται πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εδάφιο α' του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για δαπάνες του Προϋπολογισμού σχετικές με την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

5. Οι διατάξεις νόμων ή τροπολογιών που συνεπάγονται δαπάνες και εισάγονται προς ψήφιση στη Βουλή, εξετάζονται και ως προς το ενδεχόμενο και τη δυνατότητα επέκτασης των ρυθμίσεών τους και σε άλλες περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται ευθέως από τις διατάξεις αυτές και το αποτέλεσμα αναφέρεται ρητώς στην αιτιολογική έκθεση. Το πόρισμα της εξέτασης αυτής κατατίθεται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών ως Ειδικό Υπόμνημα μαζί με την προβλεπόμενη, από το άρθρο 75 του Συντάγματος, Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.