Νόμος 2539/97 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Προσαρμογή διατάξεων του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στο νόμο 2508/1997 αναφέρεται συμβούλιο περιοχής, νοείται ο νέος δήμος ή κοινότητα που προκύπτει από τη συνένωση δήμων ή κοινοτήτων κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου.

 

2. α) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο περιλαμβάνει την εδαφική περιφέρεια του νέου δήμου ή κοινότητος που συνιστάται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, στην οποία περιλαμβάνεται ένας τουλάχιστον οικισμός με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία απογραφή.

 

Κατ' εξαίρεση σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των αστικών και περαστικών χωρών του ενός η περισσότερων οικισμών άνω των 2.000 κατοίκων δεν καλύπτει ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια του κατά τα ανωτέρω νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λόγω ιδίως του μεγάλου αριθμού των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται που υπάγονται στο νέο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της απόστασης μεταξύ τους και των συγκοινωνιακών συνθηκών, συντάσσονται ένα ή περισσότερα Γενικά Πολεοδομικό Σχέδιο για τους οικισμούς αυτούς οι οποίοι περιλαμβάνουν τους αστικούς και περιοριστικούς χώρους. Στην περίπτωση αυτήν το σχέδιο εκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται που περιλαμβάνονται στο τμήμα της εδαφικής περιφέρειας του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Για το τυχόν υπόλοιπο τμήμα του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του νόμου 2508/1997, συντάσσεται Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων.

 

Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται αιτιολογημένη μελέτη με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία.

 

β) Οι δήμοι ή κοινότητες στους οποίους δεν επέρχεται μεταβολή, σύμφωνα με το άρθρο 1 το παρόντος νόμου, μπορεί να περιλαμβάνονται σε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων παρακειμένου τμήματος ή συνόλου νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνιστάται σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος, εφόσον αυτά προκύπτει από τη σχετική μελέτη. Σε διαφορετική περίπτωση εκπονείται Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. ή Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων μόνο για την εδαφική περιφέρεια των δήμων ή κοινοτήτων που δεν επέρχεται μεταβολή.

 

γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997, καθώς και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, καταργούνται.

 

3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2508/1997 οι λέξεις των συμβουλίων περιοχής του αστικού συγκροτήματος της περιοχής, εφόσον έχουν συσταθεί, διαγράφονται.

 

4. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 2508/1997 στην πέμπτη σειρά οι λέξεις και τα συμβούλια περιοχής διαγράφονται.

 

5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου 2508/1997 οι λέξεις αντί των συμβουλίων περιοχής διαγράφονται.

 

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ως άνω νόμου οι λέξεις και στο οικείο συμβούλιο περιοχής διαγράφονται.

 

7. α) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του νόμου 2508/1997, οι λέξεις το οικείο συμβούλιο περιοχής ή μέχρι τη συγκρότησή του διαγράφονται.

 

β) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 οι λέξεις περιέρχονται στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή στο οικείο συμβούλιο περιοχής αντικαθίστανται με τις λέξεις περιέρχονται στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτει από συνένωση άλλων δήμων και κοινοτήτων.

 

8. α) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του νόμου 2508/1997, οι λέξεις στον πρόεδρο του οικείου συμβουλίου της περιοχής αντικαθίστανται με τις λέξεις στο δήμαρχο ή πρόεδρο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτει από συνένωση άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

β) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του ίδιου ως ανωτέρω άρθρου οι του προέδρου του συμβουλίου της περιοχής αντικαθίστανται με τις λέξεις του δημάρχου ή προέδρου του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προκύπτει από συνένωση άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.