Νόμος 2539/97 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο για κάθε κατηγορία οι διατάξεις των νόμων που αναφέρονται:

 

α. στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα,

β. στον Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, νέα διάρθρωση, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτών ή απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και διορθώσεις στη φραστική διατύπωση.

 

2. Όλοι οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτοί προκύπτουν από τις συνενώσεις του άρθρου 1, καθώς και εκείνοι στους οποίους δεν επέρχεται καμία μεταβολή περιλαμβάνονται κατά Νομούς και Περιφέρειες σε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση αυτή αναγράφεται και ο συνολικός πληθυσμός του καθενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και αναλυτικά ο πληθυσμός των δήμων, κοινοτήτων και συνοικισμών από τη συνένωση των οποίων προέκυψε ο νέος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Όλα τα πληθυσμιακά μεγέθη καταχωρούνται στην υπουργική απόφαση του παρόντος άρθρου με βάση τα επίσημα αποτελέσματα της γενικής απογραφής πληθυσμού του έτους 1991, όπως κυρώθηκαν με την 24197/Γ3812/24-11-1993 κοινή απόφαση των Υπουργικών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών (ΦΕΚ 882/Β/1993).

 

3. Οι συνιστώμενοι με το άρθρο 1 νέοι δήμοι και οι κοινότητες δύνανται να επιβάλλουν με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ανταποδοτικό τέλη διαφοροποιούμενα ανά δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα ανάλογα με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους αυτών.

 

Τα ανωτέρω μπορούν να εφαρμόζονται ανάλογα και για όσους κάνουν χρήση δημοτικών ή κοινοτικών κτημάτων.

 

4. Στην παράγραφο 17 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) οι φράσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989) αντικαθίστανται με τη φράση της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989).

 

5. Η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993) όπως επανήλθε σε ισχύ με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997 παρατείνεται μέχρι 31-12-1997.

 

6. Η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) παρατείνεται μέχρι 31-12-1997.

 

7. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στο Τμήμα Εποπτείας Υδραυλικών Έργων της ίδιας Διεύθυνσης υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών.}

 

8. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στο Τμήμα Εξοπλισμού και Διαχείρισης της ίδιας Διεύθυνσης υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών.}

 

9. Οι περιπτώσεις θ' και ι' της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{θ. Στα Τμήματα:

 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού
Αποκέντρωσης
Γραμματείας
Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων

 

της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης στα τρία πρώτα υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο τέταρτο υπάλληλοι του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων και στο τελευταίο υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών.

 

ι. Στα Τμήματα:

 

Διοίκησης Προσωπικού
Οικονομικής Διοίκησης
Γραμματείας
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

 

της Διεύθυνσης Διοίκησης προΐστανται στα δύο (2) πρώτα υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού, στο τρίτο υπάλληλοι του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων και στο τέταρτο υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

ι)α. Στο αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων.}

 

10. Οι περιπτώσεις θ' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 και θ' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{θ. Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης.}

 

{θ. Στη Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού.}

 

11. Υπάλληλοι των Διευθύνσεων Εσωτερικών των Νομαρχιών, οι οποίοι μετά την κατάργηση των υπηρεσιών αυτών με τις διατάξεις των νόμων 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994) και 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994) δεν διαπιστώθηκαν στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και εξακολούθησαν να υπηρετούν μέχρι και τη δημοσίευση του νόμου 2503/1997 στις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2240/1994 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1)α του άρθρου 12 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995), εντάσσονται και κατατάσσονται με αντίστοιχη μεταφορά των θέσεών τους στην περιφέρεια. Για την ένταξη και κατάταξή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 2503/1997.

 

12 Δημιουργείται Μητρώο Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης στοιχεία που αφορούν την ίδρυση, τη λειτουργία και τη δραστηριότητα των Επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 291 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 και των Επιχειρήσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων των άρθρων 76, 78, 79 και 80 του προεδρικού διατάγματος 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996).

 

Το Μητρώο Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο οποίο οι Επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να παρέχουν το στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη συνεχή συντήρησή του. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ορίζονται το διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά και άλλα στοιχεία που παρέχουν οι Επιχειρήσεις αυτές για το Μητρώο Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης, η διαδικασία δημιουργίας και συντήρησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

13. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των καθ' ύλην αρμόδιων υπουργών, μπορεί να απλουστεύεται ή να τροποποιείται διοικητική διαδικασία, καθώς και να συντέμνεται προθεσμία διοικητικής ενέργειας.

 

14. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η αναγκαία υποδομή στον οικισμό, που ορίζεται κατά το άρθρο 1 ως έδρα του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εγκατάσταση και λειτουργία των υπηρεσιών και των συλλογικών οργάνων του και μέχρι την εξασφάλιση των αναγκαίων εγκαταστάσεων, οι υπηρεσίες και τα όργανα αυτά λειτουργούν και εξυπηρετούνται στο πρώην δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του δήμου ή της κοινότητος του οποίου ο οικισμός ορίστηκε έδρα του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

15. Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 2503/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η θητεία των μελών του συμβουλίου λήγει στις 31-12-1998.}

 

16. Η προβλεπόμενη στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 (1) του άρθρου 10 του νόμου 2503/1997 προθεσμία παρατείνεται μέχρι 28-02-1998.

 

17. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 προστίθενται τα εξής:

 

{σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης.}

 

18. Η προθεσμία της παραγράφου 40 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 για τη χορήγηση του επιδόματος θέσης προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, που ορίζεται με απόφαση του νομάρχη και όχι του οικείου υπηρεσιακού Συμβουλίου, παρατείνεται για δεκαοκτώ (18) μήνες ακόμη από τη λήξη της.

 

19. Αρμόδιος Υπουργός για την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2346/1995 για τους υπαλλήλους των Περιφερειών είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

20. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) οι αποσπώμενοι στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.