Νόμος 2545/97 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Φορέας διοίκησης και διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διοίκηση και διαχείριση της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής περιλαμβάνει κάθε πράξη που αποσκοπεί στην εκπλήρωση του σκοπού της, στην ανάπτυξή της και στην εύρυθμη λειτουργία της και ιδίως τη συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων και οικοδομημάτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την παραπέρα βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και πρωτοβουλιών.

 

2. Η διοίκηση και διαχείριση της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ασκείται από τα φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 9.

 

3. Με την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 9, ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει τη διοίκηση και διαχείριση της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής σε τρίτο νομικό πρόσωπα (φορέα διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής), το οποία θα έχει τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Υποχρέωση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα διαχείρισης έχουν οι ιδιοκτήτες γης στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, εφόσον είναι ιδιοκτήτης γης.

 

Οι ιδιοκτήτες γης στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή συμμετέχουν στο φορέα διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής κατά την αναλογία της έκτασης που διαθέτουν στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή και μόνα για όσο διάστημα είναι ιδιοκτήτες αυτής. Ο φορέας διαχείρισης μπορεί να συσταθεί και από ένα μόνον ιδιοκτήτη, αν αυτός είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης γης στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή.

 

Οι ιδιοκτήτες γης στη Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή που εκμισθώνουν εδαφική έκταση της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή οικοδόμημα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μπορούν να μεταβιβάζουν στο μισθωτή για όσο διάστημα διαρκεί η μίσθωση και το δικαίωμα συμμετοχής τους στο φορέα διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

Στο καταστατικό της εταιρίας πρέπει να προβλέπεται ότι στο διοικητικό συμβούλιο του φορέα διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής μετέχουν και ανά ένας εκπρόσωπος του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του οικείου βιομηχανικού ή βιοτεχνικού επιμελητηρίου, ο αριθμός όμως αυτών δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα τρίτο (1/3) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αν δεν υπάρχει κάποιος από τους παραπάνω φορείς ή αν οι φορείς δεν αποστέλλουν τον εκπρόσωπό τους στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε 15 ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, τότε το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και χωρίς τη συμμετοχή όλων ή ορισμένων από αυτούς τους εκπροσώπους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 

4. Η σύσταση του φορέα διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και η μεταβίβαση σε αυτόν της διοίκησης και διαχείρισης αυτής θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 9. Η μεταβίβαση γίνεται με σύμβαση, άνευ ανταλλάγματος, ανάμεσα στο φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και το φορέα διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, η οποία εγκρίνεται με την ως άνω διαπιστωτική απόφαση. Με τη σύμβαση ρυθμίζονται οι σχέσεις φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και φορέα διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής μεταβιβάζονται τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις που εντάσσονται στα πλαίσια της διοίκησης και διαχείρισης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και ρυθμίζεται και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

5. Ο φορέας διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής έχει όλα τα προνόμια (φοροαπαλλαγές κ.λ.π.) και όλα τα λοιπά δικαιώματα, καθώς και όλες τις υποχρεώσεις που παρέχονται με τον παρόντα νόμο στο φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Όπου δε στον παρόντα νόμο αναφέρεται Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, νοείται για τα θέματα που τον αφορούν (διοίκηση και διαχείριση) φορέας διαχείρισης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

 

6. Δεν επιτρέπεται η εκποίηση στοιχείων κοινής υποδομής τα οποία περιλαμβάνονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο του άρθρου 17 πριν από την πάροδο πενταετίας υπολογιζόμενης από την ημερομηνία μεταβίβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρο 20 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.