Νόμος 2545/97 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Υφιστάμενες Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα και Βιοτεχνικά Πάρκα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Βιομηχανικές Περιοχές που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν ήδη οριοθετηθεί από την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης ή έχουν εγκριθεί από τις Επιτροπές Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας και των αντίστοιχων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, εξακολουθούν να διέπονται από τους νόμους 4458/1965 και 742/1977, όπως αυτοί ισχύουν, από τους κανονισμούς λειτουργίας τους και από τις λοιπές πράξεις κανονιστικού περιεχομένου που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτών. Η χρηματοδότηση των Βιομηχανικών Περιοχών που υπάγονται στη κατηγορία αυτή γίνεται όπως έχει εγκριθεί ή προεγκριθεί από τις Επιτροπές Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας ή των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

 

2. Εφόσον το ζητήσει η πλειοψηφία των ιδιοκτητών και χρηστών γης κατά την αναλογία της έκτασης που κατέχουν στις Βιομηχανικές Περιοχές της προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατόν να εντάσσονται αυτές οι Βιομηχανικές Περιοχές. με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ύστερα από γνώμη της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης, στις διατάξεις αυτού του νόμου.

 

Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να εγκρίνεται η τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας, έτσι ώστε να προσαρμόζεται το υφιστάμενο καθεστώς διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας των Βιομηχανικών Περιοχών στο καθεστώς του παρόντος νόμου.

 

Εφόσον έχει μεταβιβασθεί ποσοστό γης μεγαλύτερο του 80% των γηπέδων των Βιομηχανικών Περιοχών, Βιομηχανικών Πάρκων και Βιοτεχνικών Πάρκων ή άλλων μορφών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών για την άσκηση των δραστηριοτήτων του παρόντος, η σύσταση της διαχειριστικής εταιρείας είναι υποχρεωτική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 

3. Σε υφιστάμενες ή οριοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα και Βιοτεχνικά Πάρκα η πολεοδομική μελέτη ή η τροποποίησή της εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Κατά τα λοιπά υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 30 του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 

4. Η χρηματοδότηση Βιομηχανικού Πάρκου ή Βιοτεχνικού Πάρκου που έχει προεγκριθεί ή εγκριθεί από τις Επιτροπές Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας ή των αντίστοιχων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων γίνεται όπως έχει εγκριθεί ή προεγκριθεί από αυτές. Ο φορέας υλοποίησης στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του φορέα Βιομηχανικής Περιοχής του παρόντος νόμου και σε περίπτωση αλλαγής φορέα, ο νέος φορέας θα πρέπει να πληροί επίσης τις ίδιες προϋποθέσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.