Νόμος 2556/97 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Τροποποιήσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 2335/1995, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα πρόσωπα, για τα οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς, ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε ένα φορέα, τον οποίο επιλέγουν με δήλωσή τους, που υποβάλλεται κάθε φορά σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τους οικείους εργοδότες, εντός έξι (6) μηνών από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης μισθωτής ή αυτοαπασχόλησης - ή την απόκτηση της ιδιότητας,

 

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης εντός της παραπάνω προθεσμίας η υποχρεωτική ασφάλιση χωρεί στο φορέα που υπάγεται η κατά το πρώτον αναληφθείσα μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση ή η ιδιότητα, με εξαίρεση την ασφάλιση στο Ταμείο Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών και στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών δημοσίων έργων, η οποία είναι υποχρεωτική.

 

Προκειμένου για πρόσωπα τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν προβεί σε επιλογή ή έχουν απωλέσει το σχετικό δικαίωμα, καθώς και για τα πρόσωπο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2335/1995 η εξάμηνη προθεσμία αρχίζει από την ισχύ του νόμου αυτού, τυχόν δε καταβληθείσες μέχρι την υποβολή της δήλωσης επιλογής ασφαλιστικές εισφορές στο φορέα που δεν επιλέγεται, δεν επιστρέφονται.

 

Όλα τα παραπάνω πρόσωπα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους φορείς ασθένειας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που αντιστοιχούν στο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης επιλογής τους.

 

Εάν το ασφαλιστικά καθεστώς επιλογής δεν περιλαμβάνει όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι οποίοι υφίστανται στο ασφαλιστικό καθεστώς, στο οποίο τα παραπάνω πρόσωπα μπορούσαν να υπαχθούν λόγω ιδιότητας ή μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης, τότε τα πρόσωπα αυτά, ως προς τους ελλείποντες κλάδους, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους κλάδους του ασφαλιστικού καθεστώτος στο οποίο μπορούσαν να υπαχθούν λόγω ιδιότητας ή μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης.}

 

2. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου [Ν] 2084/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν οι παραπάνω φορείς δεν χορηγούν παροχές ασθένειας σε χρήμα, το ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένων ορίζεται σε 6,45% και του κράτους σε 3,40%.}

 

3. Όπου από τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2084/1992 αναφέρεται το μέσο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν έτους 1991, νοείται το ποσό των 105.000 δραχμών.

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2335/1995, αντικαθίσταται ως εξής.

 

{Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους ασφαλισμένους του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών και Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων, καθώς και για τους από 01-01-1993 υπαγόμενους για πρώτη φορά στην ασφάλιση.}

 

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 06-09-1995.

 

5. α. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 2084/1992, προστίθεται διάταξη που έχει ως εξής:

 

{Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη εξαιτίας του θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.}

 

β. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 2084/1992 προστίθεται διάταξη που έχει ως εξής:

 

{Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη εξαιτίας του θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 2335/1995, με την οποία συμπληρώθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 52 του νόμου [Ν] 2084/1992, προστίθεται η παρακάτω διάταξη:

 

{Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και στους φορείς ή κλάδους ασφάλισης ασθένειας και πρόνοιας.}

 

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 2335/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Οι διατάξεις που προβλέπουν αναγνώριση χρόνων, πλην των αναφερομένων στο άρθρο 40 του νόμου [Ν] 2084/1992 ή προσμέτρηση άλλου πλασματικού χρόνου για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης καταργούνται από 01-06-1998.}

 

8. Χορηγείται νέα τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 433/1988 (ΦΕΚ 198/Α/1988), που αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.