Νόμος 2637/98 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος 86/1969 Δασικός Κώδικας (ΦΕΚ 7/Α/1969)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα υφιστάμενα καταφύγια θηραμάτων μετονομάζονται σε καταφύγια άγριας ζωής και διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 και του παρόντος.

 

2. Στο άρθρο 253 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α/1975), η φράση ... του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας εν γένει αντικαθίσταται με τη φράση των πληθυσμών των θηραμάτων και των λοιπών ειδών της άγριας πανίδας ως και των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας.

 

3. Οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 254 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α/1975), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Με αποφάσεις του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιδρύονται καταφύγια άγριας ζωής σε δασικές, δασοσκεπείς, χορτολιβαδικές, ελώδεις, υγροτοπικές, αγροτικές, παρόχθιες, παραλίμνιες και παράκτιες εκτάσεις, καθώς και σε ερημονησίδες, με την προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές, είτε είναι απαραίτητες για τη διατροφή, διαχείμαση, αναπαραγωγή ή τη διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας που είναι μοναδικά, σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση ή είτε αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα τύπου βιοτόπου.

 

6. Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους της άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας για μη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως, αλιευτικά έργα, έργα αναδασμού, τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, λατομεία, μεταλλεία και δρόμοι εκτελούνται αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α' και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών της άγριας πανίδας και η μεταφορά τους προς εμπλουτισμό άλλων κατάλληλων περιοχών μόνον από τη Δασική Υπηρεσία.

 

7. Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορεύεται ή να τίθενται όροι ή περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συλλογικής και κοπής αρωματικών, βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών - διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς.

 

8. Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής η Δασική Υπηρεσία δύναται να προγραμματίζει και να εκτελεί ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου των καταφυγίων άγριας ζωής και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με παραδοσιακές καλλιέργειες, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυτικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα εν λόγω ειδικά έργα ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011).

 

4. Το άρθρο 255 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 10 του άρθρου 255 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Επιτρέπεται καθ' όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο, σε περιορισμένες εκτάσεις, που καθορίζονται από την οικεία Δασική Αρχή.

 

Επίσης επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

β) Η παράγραφος 11 του άρθρου 255 καταργείται από την έναρξη ισχύος το παρόντος νόμου.

 

5. Το άρθρο 258 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Η περίπτωση η' της παραγράφου 3 του άρθρου 258 καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

β) Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 258, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α/1975), προστίθεται νέα παράγραφος 6, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

{6. α. Απαγορεύεται χωρίς άδεια η εξαγωγή, εισαγωγή, επανεξαγωγή, επανεισαγωγή, διαμετακόμιση, πώληση, αγορά, διαφήμιση, μίσθωση, εμπορική εκμετάλλευση, ο αντιπραγματισμός και γενικά η κατοχή, διάθεση, φύλαξη, έκθεση, μεταφορά, αποστολή και διακίνηση:

 

α)α) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών επεξεργασμένων ή μη,

 

β)β) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν / εκτρέφονται σε αιχμαλωσία ή έχουν παραχθεί τεχνητά, επεξεργασμένων ή μη, καθώς και των ειδών ή δειγμάτων που αποτελούν μέρος προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων, και

 

γ)γ) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών επεξεργασμένων ή μη, που χρησιμοποιούνται για δάνεια ή ανταλλαγές για μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων και επιστημονικών - ερευνητικών ιδρυμάτων.

 

β. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας της προηγούμενης περίπτωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και ο τύπος αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α'.

 

γ. Για τη χορήγηση της άδειας της περίπτωσης α' απαιτείται η καταβολή τελών, τα οποία αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το χρηματικό ύψος των τελών αυτών καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

δ. Οι εισαγωγείς και εξαγωγείς, ως και οι ενώσεις αυτών, καθώς και οι επιχειρήσεις διάθεσης στην αγορά και διακίνησης των ειδών της περίπτωσης β' εγγράφονται σε ειδικό μητρώο για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο εν λόγω μητρώο, καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης περίπτωσης.

 

ε. Συνιστάται στο Υπουργείο Γεωργίας Επιστημονική Επιτροπή Εμπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας που συγκροτείται από:

 

α)α) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας, με αναπληρωτή αυτού το νόμιμο αναπληρωτή του.

 

β)β) Έναν (1) εκπρόσωπο διδακτικού προσωπικού της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τον αναπληρωτή του.

 

γ)γ) Δύο (2) εκπροσώπους διδακτικού προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ζωολογικών επιστημών, με τους αναπληρωτές τους.

 

δ)δ) Έναν (1) εκπρόσωπο διδακτικού προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος βοτανικών επιστημών, με τον αναπληρωτή του.

 

Οι ανωτέρω εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους προτείνονται από τους οικείους φορείς.

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας με τον αναπληρωτή του.

 

Στην Επιτροπή, μετά από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας, συμμετέχουν, κατά περίπτωση, εξειδικευμένοι επιστήμονες - εκπρόσωποι ερευνητικών οργανώσεων που έχουν μακρόχρονη ενασχόληση και εμπειρία σχετικά με το προς συζήτηση κάθε φορά θέμα.

 

Η διάρκεια της θητείας των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής είναι τριετής.

 

Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

 

Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για θέματα της περίπτωσης β', καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με την εμπορία των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας. Η ανωτέρω Επιτροπή εκπροσωπεί τη Χώρα στην Επιστημονική Επιτροπή CITES των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γραμματείας της Διεθνούς Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν (CITES) .

 

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η οργάνωση, ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της.

 

Στους εκπροσώπους των υποπεριπτώσεων β)β', γ)γ' και δ)δ' και τους εξειδικευμένους επιστήμονες - εκπροσώπους ερευνητικών ιδρυμάτων ή μη κρατικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, καταβάλλονται δαπάνες κίνησης, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 2, 3, 4, 9 και 10 του νόμου [Ν] 2346/1995 (ΦΕΚ 220/Α/1995) και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιο Θήρας).

 

στ) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αναγνώρισης και εποπτείας των νομικών προσώπων που υποδέχονται, φυλάσσουν και περιθάλπουν είδη της άγριας πανίδας ως κέντρα περίθαλψης ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης.

 

Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα αναγνωρίζονται ως κέντρα περίθαλψης ειδών της άγριας πανίδας εφόσον η λειτουργία τους δεν αντίκειται στις ισχύουσες περί δημόσιας υγείας διατάξεις.}

 

6. Το άρθρο 265 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 η φράση ...του θηραματικού πλούτου της χώρας αντικαθίσταται με τη φράση των πληθυσμών των θηραμάτων και των λοιπών ειδών της άγριας πανίδας, κατά περίπτωση δε και της αυτοφυούς χλωρίδας, καθώς και των βιοτόπων τους.

 

β) Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 265 προστίθεται η ακόλουθη φράση:

 

{καθώς και των έργων που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τη δασική υπηρεσία, τα οποία αποσκοπούν στη διατήρηση, αποκατάσταση και διαχείριση των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους.}

 

γ) Στο τέλος της περίπτωσης η' του άρθρου 265 προστίθεται η ακόλουθη φράση και προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας.

 

δ) Μετά την περίπτωση η' της παραγράφου 4 του άρθρου 265 προστίθενται περιπτώσεις θ' έως και ι)δ', το κείμενο των οποίων έχει ως εξής:

 

{θ) Η σύνταξη μελετών και η εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων έρευνας και διαχείρισης των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους.

 

ι) Η εκτέλεση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους.

 

ι)α) Η εκτέλεση προγραμμάτων υποδοχής, φύλαξης και περίθαλψης των ειδών της άγριας πανίδας.

 

ι)β) Τα έξοδα επαναπατρισμού στη Χώρα και επαναποστολής, επανεξαγωγής στη Χώρα καταγωγής ειδών της άγριας πανίδας.

 

ι)γ) Τα έξοδα μεταφοράς, υποδοχής, περίθαλψης των κατασχεθέντων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, καθώς και της διατροφής των ζώντων ειδών της άγριας πανίδας.

 

ι)δ) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, σε εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων μεταξύ του Υπουργού Γεωργίας και τρίτων προσώπων, που διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις και αποδεδειγμένη επιστημονική εμπειρία και ενασχόληση με τα οικεία θέματα, υπό το συντονισμό της κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.}

 

7. Στο άρθρο 287 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, προστίθενται παράγραφοι 22, 23 και 24, το κείμενο των οποίων έχει ως εξής:

 

{22. Όποιος κατέχει, εισάγει, διακινεί, διαθέτει καθ' οιονδήποτε τρόπο είδη του άρθρου 258 παράγραφος 6 περίπτωση β' χωρίς άδεια ή με άδεια πλαστή ή που φέρει αλλοιώσεις τιμωρείται με φυλάκιση από δύο (2) μήνες έως 1 έτος και σε περίπτωση υποτροπής με φυλάκιση δύο (2) ετών.

 

23. Όποιος αρνείται η παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από τα ελεγκτικά όργανα στα είδη του άρθρου 258 παράγραφος 6 περίπτωση β' ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες τιμωρείται με φυλάκιση από 1 έως έξι (6) μήνες.

 

24. Υπεύθυνοι κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη και επιβάλλονται οι ποινές των παραγράφων 22 και 23 είναι στις προσωπικές επιχειρήσεις οι επιχειρηματίες, στις ομόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι, στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι διαχειριστές και στους συνεταιρισμούς και τις ανώνυμες εταιρίες ο ορισθείς υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος, τα μέλη του οργάνου διοίκησης.}

 

8. Μετά το άρθρο 288 προστίθεται άρθρο 288Α, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 288Α: Διοικητικές Κυρώσεις

 

1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 258 παράγραφος 6 περιπτώσεις α', β', γ', δ' και στ' τιμωρούνται με πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, τα δε είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών των ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας ή:

 

α) επαναποστέλλονται ή επανεξάγονται στη Χώρα καταγωγής ή

 

β) εκποιούνται ή

 

γ) διατίθενται προς φύλαξη και περίθαλψη.

 

Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη Δασική Αρχή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 288 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969.

 

2. Αν διαπιστωθεί ότι η συνοδεύουσα το είδος άδεια είναι πλαστή ή φέρει αλλοιώσεις επιβάλλονται επιπλέον και οι Κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου.

 

3. Σε περίπτωση υποτροπής τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται.

 

4. Για την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης και η περίπτωση υποτροπής.

 

5. Το πρόστιμο του άρθρου αυτού επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία ελέγχου. Για την επίδοση της απόφασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις επιδόσεις των άρθρων 56 έως 57 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.

 

6. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ο βαρυνόμενος από αυτήν έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα που του επιδόθηκε η απόφαση. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί όμως με απόφαση του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή, να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 820/1978 (ΦΕΚ 174/Α/1978), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 του νόμου [Ν] 1406/1983 (ΦΕΚ 182/Α/1983), εν μέρει, ή στο σύνολο, η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εάν εξαιτίας σφαλμάτων αυτής πιθανολογείται μερική ή ολική ευδοκίμηση της προσφυγής ή διαπιστώνεται, από συγκεκριμένα στοιχεία, αδυναμία καταβολής από τον αιτούντα.

 

Κατά των αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων επιτρέπεται η άσκηση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, για την εκδίκαση των οποίων, καθώς και των προσφυγών του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου Κώδικα.

 

7. Το χρηματικό ύψος του προστίμου του άρθρου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα και εισπράττονται κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Για την κίνηση της διαδικασίας βεβαίωσης μεριμνά η αρμόδια Διεύθυνση Δασών του οικείου νομού.}

 

9. Στο άρθρο 294 μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 3, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

{3. Στις περιπτώσεις των αδικημάτων του άρθρου 287 παράγραφοι 22 και 23 μπορεί να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες και οι φορείς του άρθρου 258 παράγραφος 6 περίπτωση στ', ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.