Νόμος 2637/98 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 1845/1989 Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α/1989)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 36 του νόμου 1845/1989 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Η προστασία της πανίδας και των βιοτόπων, η εποπτεία για την τήρηση των περί θήρας κανόνων, η φύλαξη και η άσκηση ελέγχου στις κυνηγετικές περιοχές, η φύλαξη των καταφύγιων άγριας ζωής και των εκτροφείων θηραμάτων, καθώς και η προστασία του αλιευτικού πλούτου των ορεινών ιχθυοτρόφων ρευμάτων και η άσκηση ελέγχου της αλιείας σε αυτά.}

 

β) Στην παράγραφο 1, μετά την περίπτωση ζ', προστίθεται περίπτωση η', το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

 

{η) Η άσκηση ελέγχου στην εισαγωγή, διακίνηση, διάθεση στην αγορά και κατοχή όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή των παρανομιών.}

 

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 38 του νόμου 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η κατά το άρθρο 36 του παρόντος νόμου δασική προστασία ασκείται, στα πλαίσια των οικείων διατάξεων, από όλους γενικά τους δασικούς υπαλλήλους που τοποθετούνται και υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες, εξαιρουμένης της περίπτωσης η', όπου ο έλεγχος ασκείται από δασικούς υπαλλήλους των κλάδων δασολογικού, δασοπονικού και δασοφυλάκων.

 

2. Στα πλαίσια άσκησης της δασικής προστασίας, οι δασικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των κατηγοριών α', β', γ', ε' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου υποχρεούνται να συντάσσουν και υποβάλλουν αρμοδίως πρωτόκολλα μηνύσεως για κάθε παράβαση των δασικών νόμων, να προβαίνουν στην κατάσχεση των δασικών προϊόντων, όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη που συγκομίζονται ή μεταφέρονται ή συλλέγονται ή συλλαμβάνονται ή διακινούνται ή διατίθενται στην αγορά ή κατέχονται παράνομα, στην κατάσχεση των κατά παράβαση των περί θήρας και ορεινής αλιείας διατάξεων αποκτώμενων θηραμάτων και αλιευμάτων στην κατάσχεση των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παράνομων πράξεων και τη σύλληψη, μεταγωγή και παράδοση όσων παρανομούν στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή.

 

Οι δαπάνες μεταγωγής και τροφοδοσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία δαπάνη που πραγματοποιείται μέχρι την παράδοση των συλλαμβανόμενων από τις δασικές αρχές, για τα παραπάνω αδικήματα, στην οικεία αστυνομική αρχή βαρύνουν το Δημόσιο και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας.

 

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζεται η κατ' άτομο ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας των κατά τα ανωτέρω συλλαμβανόμενων ατόμων.}

 

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 38 του νόμου 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Όποιος διέρχεται μέσα από δάση ή δασικές χορτολιβαδικές, βιότοπους και ιδίως αγρότοπους και γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με δάση και δασικές εκτάσεις είτε ως περιπατητής ή κατασκηνωτής ή επαγγελματίας δασοκαρπωτής ή βοσκός, καθώς και όποιος θηρεύει ή συλλέγει ή συλλαμβάνει ή κατέχει ή διακινεί οπουδήποτε, υποχρεούται σε έλεγχο της ταυτότητας άδειας κυνηγίου, άδειας CITES, άδειας μεταφοράς δασικών προϊόντων κ.λ.π., εφόσον κληθεί από δασικό όργανο. Σε στάθμευση και έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας και των αυτοκινήτων υποχρεούνται επίσης όλοι οι οδηγοί που διέρχονται από οδούς που διασχίζουν δάση ή δασικές εν γένει εκτάσεις, καθώς και από οδούς του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι μεταφέρονται παράνομα δασικά εμπορεύματα ή θηράματα ή είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, ή αντικείμενα δυνάμενα να προκαλέσουν ρύπανση, βλάβες ή καταστροφές στη δασική χλωρίδα και την άγρια πανίδα. Κανείς δεν υπόκειται στον παραπάνω έλεγχο χωρίς προηγούμενη επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας του δασικού οργάνου που τον ενεργεί. Ο έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται και σε κάθε χώρο, όπου διατίθενται, διακινούνται, φυλάσσονται, εκτίθενται, εμπορικά εκμεταλλεύονται είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, σε συνεργασία όπου απαιτείται με υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών.

 

Οι παραβάσεις γνωστοποιούνται από τις υπηρεσίες που διενεργούν τους ελέγχους εγγράφως στον υποπέσαντα στην παράβαση, ο οποίος καλείται εντός 15 ημερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλλει στην ελέγχουσα υπηρεσία έγγραφο υπόμνημα με τις θέσεις του ή τις αντιρρήσεις του επί της διαπιστωθείσας παράβασης.

 

Το σχετικό έγγραφο επιδίδεται με απόδειξη στον υποπέσαντα στην παράβαση.

 

Μετά παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα αν ο υποπέσας στην παράβαση υπέβαλε υπόμνημα ή όχι, η ελέγχουσα αρχή διαβιβάζει όλα τα σχετικά με την παράβαση στοιχεία στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών της οικείας Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.