Νόμος 2671/98 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χρέη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος προς το Ελληνικό Δημόσιο από καταπτώσεις εγγυημένων δανείων, που βεβαιώνονται στις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τακτοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο με αντίστοιχες προς τα εν λόγω χρέη υπέρ αυτού αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου και έκδοσης ίσης αξίας ονομαστικών μετοχών.

 

2. Οι προσαυξήσεις που βαρύνουν την κύρια οφειλή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διαγράφονται και δεν αναζητούνται (δεν μετοχοποιούνται).

 

3. Επίσης τακτοποιούνται με αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου και έκδοση ίσης αξίας ονομαστικών μετοχών τυχόν μελλοντικές καταπτώσεις εγγυημένων άληκτων δανείων. Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται οι οφειλές του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος προς την EUROFIMA μέχρι και το 2001. Οι οφειλές από δάνεια που συνήφθησαν από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, δυνάμει της έγκρισης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2322/1995 (101η Συνεδρίαση, 23-01-1998) στο πλαίσιο της υπ' αριθμόν οίκοθεν 15429/1650/14-05-1997 από της ισχύος του παρόντος, καθώς και οι οφειλές του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος προς την EUROFIMA μετά το 2001 εξοφλούνται από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης των οφειλών που περιγράφονται στα παραπάνω εδάφια, συνάπτονται, προς το σκοπό αυτόν, δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εφαρμοζομένου και στην περίπτωση αυτή του εδαφίου α' της παρούσας παραγράφου. Επί των ποσών των καταπτώσεων της παρούσας παραγράφου βεβαιώνονται στις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες δεν επιβάλλονται προσαυξήσεις (τα κεφάλαια απαλλάσσονται των προσαυξήσεων).

 

4. Το Δημόσιο αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει για τη διάρκεια της ισχύος τους τις Προγραμματικές Συμφωνίες που συνήψε ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος μέχρι τις 31-12-1997.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται τα χρέη που μετοχοποιούνται και διαγράφονται, τα χρέη που διαγράφονται αλλά δεν μετοχοποιούνται, η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και διαγραφής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

6. Τα ελλείμματα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, όπως ορίζονται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιό του και προκύπτουν από τους ετήσιους ισολογισμούς του, καλύπτονται είτε από τον Κρατικό Προϋπολογισμό είτε με σύναψη δανείου με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, εφαρμοζομένων αναλόγως των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

 

7. Μετά τη ρύθμιση των οφειλών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, το Ελληνικό Δημόσιο δεν παρέχει εγγυήσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για νέα δάνεια που συνάπτονται από τον Οργανισμό, πλην των περιπτώσεων των δανείων που χορηγούνται για την κάλυψη των συμπεφωνημένων ελλειμμάτων που έχουν τεθεί ως στόχοι στο Συμβόλαιο Διαχείρισης, αλλά για δημοσιονομικούς λόγους δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου με επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθώς και των δανείων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

8. Από την 01-01-2000 ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος υποχρεούται να καταβάλλει μόνο τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών. Από την 01-01-2001 ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος υποχρεούται να παρακρατεί και να αποδίδει και τις εισφορές των ασφαλισμένων υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών. Από την 01-01-2003, ημερομηνία ολοκλήρωσης του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου του, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές και να αποδίδει τις παρακρατούμενες εισφορές των ασφαλισμένων υπέρ του Λογαριασμού Ανεργίας του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού.

 

Για τα προηγούμενα από τις ανωτέρω ημερομηνίες χρονικά διαστήματα δεν οφείλονται οι εισφορές που αντιστοιχούν σε αυτά.

 

9. Τυχόν εκδοθείσες πράξεις επιβολής εισφορών (ΠΕΕ) από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, άλλα Ταμεία ή Οργανισμούς σε βάρος του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, για τη μη καταβολή εισφορών ή πάσης φύσεως οφειλών, θεωρούνται ανίσχυρες, οι δε τυχόν βεβαιωθείσες οφειλές διαγράφονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Εκκρεμείς ποινικές δίκες κατά των εκπροσώπων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή των φερόμενων ως υπόχρεων προς καταβολή των παραπάνω οφειλών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται, οι δε τυχόν ποινικές διώξεις που έχουν αρχίσει παύουν οριστικώς.

 

10. Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 674/1970, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1116/1972, κωδικοποιήθηκε με το άρθρο μόνον του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 532/1972 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 2366/1995, ισχύει και για τις οικονομικές χρήσεις των ετών 1994, 1995, 1996 και 1997.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.