Νόμος 2671/98 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και οι εταιρείες που ιδρύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου καθορίζουν, σύμφωνα με εγκεκριμένο Επιχειρησιακό τους Σχέδιο, δια των αρμοδίων οργάνων τους, το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφορών και έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, να διακόπτουν ή να παύουν την εξυπηρέτηση ζημιογόνων υπηρεσιών.

 

2. Πριν αποφασίσουν τη διακοπή της παροχής ζημιογόνου σιδηροδρομικής υπηρεσίας, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή οι παραπάνω εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών τεκμηριωμένη εισήγηση για τη συνέχισή της με τη μορφή υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας. Εφόσον το Δημόσιο επιθυμεί τη συνέχισή της, δύναται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, να ζητήσει κατά προτεραιότητα από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή τις αντίστοιχες εταιρείες την εκτέλεσή της ως υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Για το σκοπό αυτόν υπογράφεται σχετική σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή της αντίστοιχης εταιρείας και του Δημοσίου.

 

3. Οι λογαριασμοί που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις άνω υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας είναι ξεχωριστοί και τα αντίστοιχα στοιχεία του ισολογισμού κατανέμονται σύμφωνα με τους παραδεδεγμένους λογιστικούς κανόνες. Οι δαπάνες που αντιστοιχούν σε καθεμία από τις ως άνω Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας ισοσκελίζονται από τα έσοδα εκμετάλλευσης και από τις καταβολές του Δημοσίου, χωρίς να είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από ή προς άλλον τομέα της δραστηριότητας του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή της αντίστοιχης εταιρείας. Οι οφειλές του Δημοσίου, οι σχετικές με τις ως άνω Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας, εξοφλούνται ανά τρίμηνο.

 

4. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Δημοσίου και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή της αντίστοιχης εταιρείας, καθώς και όταν το Δημόσιο καθυστερήσει την εξόφληση των παραπάνω οφειλών, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή η αντίστοιχη εταιρεία δύνανται να διακόψουν την παροχή της ως άνω υπηρεσίας και να απαιτήσουν την εξόφληση των οφειλομένων.

 

5. Μέχρι την 31-12-2007 το Δημόσιο αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, οι οποίες απορρέουν από την εκμετάλλευση των υφιστάμενων κατά την ισχύ του παρόντος νόμου γραμμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1)α του άρθρου 43 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.