Νόμος 2716/99 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997) μετά τη λέξη Νοσοκομείων προστίθεται η φράση , Κέντρων Υγείας, Κέντρων Ψυχικής Υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

2. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997), μετά τη λέξη Εργαστηρίων, προστίθεται η φράση , των κλάδων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Φυσικοθεραπευτών και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Φαρμακείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

3. Στο άρθρο 8 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997), προστίθεται παράγραφος 13 που έχει ως εξής:

 

{13. Επίδομα τροφής του προσωπικού (πλην Ιατρικού) των Κέντρων Ψυχικής Υγείας.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

4. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997) μετά τη λέξη Νοσοκομείων, προστίθεται η φράση Κέντρων Υγείας).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 28 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

5. Για τις εφημερίες που έχουν πραγματοποιήσει οι γιατροί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2606/1998 και της 2032993/342/0022/20-05-1998 ερμηνευτικής εγκυκλίου, μέσα στην αναλογία του 1/3, 1/5, της Α' Ζώνης και 1/2 της Β' και Γ' Ζώνης επί του συνόλου αντίστοιχα, από 01-01-1998 μέχρι την έκδοση του κανονιστικών αποφάσεων για κάθε Νοσοκομείο, θα καταβληθούν τα αναλογούντα σε αυτούς ποσά που θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

 

Ποσά τα οποία μετά την εκκαθάριση των τακτικών αποδοχών και των εφημεριών μέχρι 31-12-1998 πρέπει να επιστραφούν από γιατρούς δεν είναι απαιτητά, εφόσον δεν έχουν εισπραχθεί καθ' υπέρβαση ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 7 παράγραφος 8 του νόμου [Ν] 2606/1998 και του άρθρου 104 του Συντάγματος.

 

6. Διατηρείται από της ισχύος του νόμου [Ν] 2470/1997 το επίδομα ετοιμότητας της παραγράφου 2, εδάφιο α' του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 828/1978, που διατηρήθηκε με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1643/1986, και επίσης με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του νόμου 1963/1991 και καταβάλλεται σε όλους τους αγροτικούς γιατρούς (υπόχρεους με παράταση, με θητεία, μόνιμους), που υπηρετούν σε περιφερειακά ιατρεία, Κέντρα Υγεία και στους αγροτικούς γιατρούς που υπηρετούν με οποιονδήποτε τρόπο σε Νοσοκομεία, λόγω ειδικών συνθηκών άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

 

Επίσης διατηρούνται οι πρόσθετες αποδοχές των εδαφίων α' και γ' της παραγράφου 2 της οίκοθεν Α3Α/15230/1989 (ΦΕΚ 732/Β/1989) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α/1990) και διατηρήθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του νόμου 1963/1991 και καταβάλλονται στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου για όσο χρονικό διάστημα αυτοί υπηρετούν σε περιφερειακά ιατρεία που έχουν χαρακτηρισθεί ως άγονα με τις οίκοθεν Α3Α/15230/1989 (ΦΕΚ 732/Β/1989), οίκοθεν Α/62876/1991 (ΦΕΚ 771/Β/1992) και ΔΥ1Α/33202/02-09-1993 (ΦΕΚ 703/Β/1993) κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν: α) για τους οπλίτες γιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 67/1968 που διατίθενται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και β) για τους γιατρούς του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

7. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που έχει προσληφθεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών για το πρόγραμμα Απεξάρτησης από τα Ναρκωτικά σύμφωνα: α) με την αριθμό [Π] 334/1995 πράξη υπουργικού συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν [Π] 413/1995 πράξη υπουργικού συμβουλίου, β) με την αριθμό [Π] 124/1997 πράξη υπουργικού συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν [Π] 200/1997 πράξη υπουργικού συμβουλίου και έληξαν, παρατείνοντας έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση των διατάξεων που καθορίζουν την ανώτατη διάρκεια της σύμβασης και η σχέση μετατρέπεται αυτοδίκαια σε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης των τυπικών προσόντων ή ειδικότητας που καθορίζεται με την πράξη κατάταξης σε θέσεις που συνιστώνται αυτοδικαίως με την ίδια πράξη. Οι συνιστώμενες θέσεις είναι προσωποπαγείς και καταργούνται με την ένταξη του προσωπικού αυτού σε θέσεις που θα συσταθούν με τον οργανισμό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών.

 

8. Γιατροί ή οδοντίατροι που έχουν ενταχθεί σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νόμου 2519/1997 και υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε θέσεις του κλάδου γιατρών Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, επανεντάσσονται, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, μετά από κρίση από το Συμβούλιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 2519/1997, στον κλάδο που υπηρετούν και σε βαθμό αναλόγως με τα χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας τους, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου.

 

Ο χρόνος προϋπηρεσίας που διανύθηκε μετά την απόκτηση των τυπικών προσόντων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2519/1997, προκειμένου για τους γιατρούς που θα επανενταχθούν στο βαθμό Β' και ο χρόνος προϋπηρεσίας που διανύθηκε μετά τη συμπλήρωση της δεκαετίας, προκειμένου για τους γιατρούς που θα επανενταχθούν στο βαθμό Α', θεωρείται ως πλεονάζων χρόνος παραμονής στο βαθμό που θα επανενταχθούν και προσμετράται στο χρόνο που απαιτείται για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.