Νόμος 2730/99 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εκτέλεση των έργων που εξυπηρετούν τη διοργάνωση και λειτουργία των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως αυτά ειδικότερα καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 3 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται η παραχώρηση στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 ή στην εταιρεία του άρθρου 17 του νόμου αυτού ή σε τρίτους, που αναλαμβάνουν την εκτέλεση και εκμετάλλευση των Ολυμπιακών Έργων, του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα. Η παραχώρηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων αυτών και διενεργείται μόνο μετά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται σε αυτά. Η παραχώρηση αυτή θεωρείται δημόσιας ωφέλειας και γίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας. Η απόφαση, στην οποία καθορίζονται και οι λοιποί όροι της παραχώρησης, εκδίδεται μετά από αίτηση της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων ή της εταιρείας του άρθρου 17 του νόμου αυτού ή τρίτων, που έχουν αναλάβει την εκτέλεση και εκμετάλλευση των Ολυμπιακών Έργων και σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Η κατά τα ανωτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας δεν πρέπει να εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα.

 

2. Τα ακίνητα που δημιουργούνται από τη μετατόπιση προς τη θάλασσα του ορίου του αιγιαλού, λόγω εκτέλεσης των κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 3 εγκρινόμενων έργων ή προσχώσεων, καταγράφονται ως δημόσια κτήματα και περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Τα ακίνητα αυτά, εφόσον είναι αναγκαία για τη λειτουργία των Ολυμπιακών Έργων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 3, με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση ή να εκμισθώνονται στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων ή στην εταιρεία του άρθρου 17 του νόμου αυτού ή σε τρίτους, που αναλαμβάνουν την εκτέλεση και εκμετάλλευση των έργων.

 

Το αντάλλαγμα χρήσης και το μίσθωμα καθορίζονται από την αρμόδια κτηματική υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής.

 

3. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των παραχωρούμενων ή εκμισθούμενων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκτάσεων απαγορεύεται, εφόσον η χρήση αυτή παρεμποδίζει την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η παραχώρηση ή προκαλεί ζημίες. Οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις και διαταγές, ώστε να παρέχεται στους κατά τα ανωτέρω παραχωρησιούχους η μισθωτές αποτελεσματική προστασία.

 

4. α. Για τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Ιστιοπλοϊκού Κέντρου στον Άγιο Κοσμά μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

β. Στην απόφαση παραχώρησης της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται και όλα εκείνα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 7 του νόμου 2160/1993. Η απόφαση αυτή παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της σύμβασης παραχώρησης του άρθρου 31 παράγραφος 7 του νόμου 2160/1993. Το ετήσιο αντάλλαγμα καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση παραχώρησης.

 

γ. Οι οικοδομικές άδειες χορηγούνται κατά τη διαδικασία του άρθρου 5. Οι λοιπές άδειες χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από τότε που υποβάλλονται σε αυτές τα απαραίτητα σχέδια, μελέτες και λοιπά δικαιολογητικά. Οι άδειες εκδίδονται είτε για λογαριασμό της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 είτε της εταιρείας του άρθρου 17 είτε τρίτων στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκτέλεση και εκμετάλλευση του έργου.

 

δ. Η άδεια λειτουργίας του έργου χορηγείται κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας, οι υποχρεώσεις των αναδόχων και κάθε σχετικό θέμα διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2160/1993, του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 3 και τους όρους της απόφασης παραχώρησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.