Νόμος 2730/99 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχών Ολυμπιακών Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών υποδοχής Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και έργων υποστήριξής τους, καταρτίζονται και εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με τα παραπάνω σχέδια οριοθετούνται σε χάρτη κλίμακας 1:5000 οι περιοχές της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου και καθορίζονται και εγκρίνονται ειδικότερα:

 

α. Οι ειδικότερες κατηγορίες Ολυμπιακών Έργων που θα κατασκευασθούν σε κάθε περιοχή.

 

β. Οι περιβαλλοντικοί όροι, για κάθε επί μέρους έργο και τα ειδικότερα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις για την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Έργων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων.

 

γ. Οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης που απαιτούνται για την ανέγερση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και των έργων υποστήριξής τους. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% στην ευρύτερη περιοχή του Φαληρικού Όρμου, το 1% στην περιοχή του Κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά και το 10% στην περιοχή του Σλάλομ στο Ριζάρι Μαραθώνα, στην περιοχή του Ιπποδρόμου και του Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, καθώς και στην περιοχή του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά.

 

Στην περιοχή του Κέντρου Πολλαπλών Αθλητικών Χρήσεων στο Φάληρο (θέση Ιπποδρόμου) ο μέσος καθοριζόμενος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,4 και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης το 30%.

 

Στο Ριζάρι Μαραθώνα ο μέσος καθοριζόμενος συντελεστής δόμησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,2 και στις περιοχές του Αγίου Κοσμά και του Ιπποδρόμου και Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, αντίστοιχα, το 0,1. Για την ευρύτερη περιοχή του Φαληρικού Όρμου, ο μέσος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,05 και για την περιοχή στο Σχοινιά, που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος υποδοχής του Κωπηλατοδρομίου, το 0,01, αντίστοιχα.

 

Για τον υπολογισμό της μέγιστης εκμετάλλευσης και των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης η έκταση κάθε περιοχής νοείται ως ενιαίο σύνολο. Ειδικά στο Ολυμπιακό Χωριό, οι οικοδομήσιμοι χώροι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 60% της συνολικής έκτασης. Ο μέσος καθοριζόμενος συντελεστής δόμησης επί των οικοδομήσιμων χώρων του Ολυμπιακού Χωριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5 και το ποσοστό κάλυψης το 40%.

 

δ. Η γενική διάταξη των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και τα προβλεπόμενα δίκτυα υποδομής.

 

ε. Οι ειδικές μεταολυμπιακές χρήσεις των Ολυμπιακών Έργων και των συνοδευτικών τους εγκαταστάσεων και οι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί που αποσκοπούν στον έλεγχο κάθε χρήσης.

 

στ. Ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου γύρω από τις οριοθετούμενες κατά τα ανωτέρω περιοχές, στις οποίες μπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης, στη δόμηση και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001)

 

2. Η κίνηση της διαδικασίας κατάρτισης των παραπάνω σχεδίων γίνεται με πρωτοβουλία της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία υποβάλλει στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας τα εξής στοιχεία:

 

α. Έκθεση γενικής περιγραφής των Ολυμπιακών Έργων και των συνοδευτικών αυτών εγκαταστάσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην περιοχή. Σε περίπτωση κατασκευής έργων στον αιγιαλό και την παραλία,καθώς και σε συνεχόμενο ή παρακείμενο Θαλάσσιο χώρο ή στον πυθμένα, για τις ανάγκες τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, η έκθεση πρέπει επιπλέον να περιγράφει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο εκτέλεσης αυτών, καθώς και τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που επιβάλλονται για λόγους ασφάλειας και δημόσιας ανάγκης.

 

β. Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5000 με ενδείξεις των ορίων της έκτασης, καθώς και των εν γένει χρήσεων και δικτύων υποδομής της ευρύτερης περιοχής.

 

γ. Τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:2000 με ενδείξεις των ειδικών εδαφολογικών, μορφολογικών και γεωλογικών χαρακτηριστικών της έκτασης, καθώς και της καθορισμένης οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας και της πρότασης καθορισμού νέων οριογραμμών σε περίπτωση κατασκευής προσχώσεων στο θαλάσσιο χώρο, κατά τα οριζόμενο στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

 

δ. Έκθεση για την ικανότητα ένταξης ή αφομοίωσης των έργων και των συνοδευτικών αυτών εγκαταστάσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, με ιδιαίτερη προσοχή στις παράκτιες, ορεινές και δασικές περιοχές, τις περιοχές και τα στοιχεία προστασίας της φύσης και του τοπίου, τις πυκνοκατοικημένες περιοχές και τις περιοχές και τα τοπία ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

 

ε. Πρόταση για τους περιβαλλοντικούς όρους και λοιπά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των έργων. Εάν για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες απαιτείται η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αυτή καταρτίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις και υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου.

 

στ. Σχέδιο γενικής διάταξης (κλίμακας 1:1000) των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και των έργων υποστήριξής τους σε συνάρτηση με το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης και το μέσο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης στο σύνολο της έκτασης. Σε περίπτωση κατασκευής προσχώσεων σε θαλάσσιο χώρο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, στο σχέδιο γενικής διάταξης θα εμφαίνονται επίσης η καθορισμένη γραμμή αιγιαλού και παραλίας, η πρόταση καθορισμού νέας οριογραμμής, καθώς και η έκταση των αναγκαίων προσχώσεων και οι προτεινόμενες χρήσεις τους.

 

ζ. Έκθεση για την περιβαλλοντική ένταξη των χρήσεων και λειτουργιών που θα πραγματοποιηθούν μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Η έκθεση αυτή πρέπει να τεκμηριώνει ειδικότερα τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής εγκατάστασης, τη συμβατότητα των προτεινόμενων χρήσεων με άλλες ισχύουσες ή προβλεπόμενες χρήσεις, καθώς και την ικανότητα ένταξης ή αφομοίωσης τους στο φυσικό, πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

 

η. Κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την περιγραφή και τεκμηρίωση των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 

3. Τα σχέδια του άρθρου αυτού εγκρίνονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας και γνώμη του οικείου πρωτοβάθμιου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Οι γνώμες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών εκδίδονται και κοινοποιούνται στον Οργανισμό Αθήνας, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τότε που περιέρχονται σε αυτούς τα σχετικά στοιχεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη των παραπάνω Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι διατάξεις της παραγράφου 2)β του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3, καθώς και της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986, δεν έχουν εφαρμογή για έργα και δραστηριότητες, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των οποίων γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.

 

4. α. Με τα διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου εγκρίνονται και οι κατά περίπτωση απαιτούμενες για την εκτέλεση των Ολυμπιακών Έργων προσχώσεις επί της θαλάσσης και οι χρήσεις αυτών, ο τρόπος κατασκευής του νέου αιγιαλού και η τυχόν ανάληψη της υποχρέωσης αυτής από την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, από την εταιρεία του άρθρου 17 του νόμου αυτού ή από τρίτους, αναδόχους των Ολυμπιακών Έργων, καθώς και τα ειδικότερα μόνιμα ή προσωρινά έργα που απαιτούνται να εκτελεσθούν, του αιγιαλού και της παραλίας, καθώς και επί του συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα, για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων και εν γένει ναυδέτων, πλωτών προβλητών και εξεδρών και η πόντιση τεχνητών υφάλων. Στις περιπτώσεις αυτές, τα διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου προτείνονται και από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Πριν από την έκδοση των ανωτέρω διαταγμάτων, πρέπει να υποβάλλονται οι αναγκαίες τεχνικές μελέτες για τα έργα ή τις προσχώσεις και να καταρτίζεται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τις κείμενες διατάξεις. Για το σκοπό αυτόν, η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων υποβάλλει σχετική αίτηση, που συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στην αρμόδια κατά περίπτωση κτηματική υπηρεσία, η οποία και γνωμοδοτεί σχετικά μέσα σε προθεσμία 1 μηνός από τότε που περιέρχονται σε αυτήν τα παραπάνω στοιχεία.

 

β. Οι διατάξεις των άρθρων 9 και 12 του αναγκαστικού νόμου 2344/1940 δεν έχουν εφαρμογή για τη διενέργεια προσχώσεων επί της θαλάσσης και την εκτέλεση έργων στον αιγιαλό και παραλία στις περιοχές του παρόντος άρθρου.

 

5. Μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, η εγκατάσταση έργων και δραστηριοτήτων στις περιοχές του άρθρου αυτού γίνεται σύμφωνα με τις ειδικές χρήσεις γης και τους λοιπούς όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων 3 και 4. Για την εγκατάσταση των έργων και δραστηριοτήτων αυτών δεν απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης κατά τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 και της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990). Η έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων των παραγράφων 3 και 4 επέχει θέση χωροθέτησης, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993).

 

6. Οι ρυθμίσεις των προεδρικών διαταγμάτων των παραγράφων 3 και 4 κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης ή διαφορετικής ρύθμισης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, σχεδίων πόλεων ή πολεοδομικών μελετών και σχεδίων χρήσεων γης που αφορά τις περιοχές για τις οποίες καταρτίζονται και εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια κατά το άρθρο αυτό.

 

Με τα προεδρικά διατάγματα των προηγούμενων παραγράφων μπορεί επίσης να τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και πολεοδομικές μελέτες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για το σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές η δημοσίευση των σχετικών εγκριτικών διαταγμάτων έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

7. Η μεταβολή της έκτασης, των ορίων και των λοιπών ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στα Ειδικά Σχέδια του άρθρου αυτού επιτρέπεται με τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων.

 

8. α. Οι διατάξεις του από 05-12-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 707/Δ/1979), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αφορά καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές του Νομού Αττικής, δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές που οριοθετούνται και σχεδιάζονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

β. Οι διατάξεις της απόφασης Υ1Β/2000/1995 των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 343/Β/1995) καθώς και οι διατάξεις της απόφασης [Α] 83840/3591/1986 του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 1/Δ/1987), δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 3, το οποίο επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των σταυλικών εγκαταστάσεων του Ιπποδρόμου και του Ιππικού Κέντρου, καθορίζονται και οι υγειονομικές προϋποθέσεις και όροι ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στην περίπτωση αυτήν, το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 3 προτείνεται και από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας ύστερα από γνώμη της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, που χορηγείται μέσα σε προθεσμία 1 μηνός από τότε που περιέρχονται σε αυτήν τα σχετικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτόν, η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων υποβάλλει στην αρμόδια υγειονομική υπηρεσία όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2, καθώς και μελέτες για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση των υγρών και στερεών αποβλήτων που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις σταυλισμού. Οι μελέτες αυτές καταρτίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000).

 

9. Εκκρεμείς διαδικασίες σχεδιασμού και οικιστικής οργάνωσης των περιοχών του άρθρου αυτού, οι οποίες έχουν αρχίσει κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που τις διέπουν μέσα σε προθεσμία 18 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, εφαρμόζεται η ειδική διαδικασία σχεδιασμού του παρόντος άρθρου. Ως έναρξη διαδικασίας κατά τα προηγούμενα εδάφια λογίζεται ειδικότερα:

 

α. Για την τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των οποίων οι μελέτες εκπονούνται από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, η παροχή σχετικής γνωμοδότησης από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

 

β. Για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986, η έγκριση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.

 

γ. Για την έγκριση ή τροποποίηση Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, η προβλεπόμενη στο άρθρο 29 του νόμου 1337/1983 γνωμοδότηση των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 

10. Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Ολυμπιακών Έργων και συνοδευτικών εγκαταστάσεων, που έχουν αρχίσει κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τους ορισμούς της παρούσας παραγράφου. Στις περιπτώσεις αυτές, ανεξάρτητα από την κατηγορία του αιτούμενου έργου ή δραστηριότητας, οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμοδίου, ύστερα από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νόμου 1650/1986 και της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β/1990). Ως έναρξη διαδικασίας, κατά τα προηγούμενα εδάφια, λογίζεται η υποβολή, από τον ενδιαφερόμενο φορέα, αίτησης, που συνοδεύεται από τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην αρμόδια για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας ή της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.