Νόμος 2730/99 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων, έργων υποδομής και συναφών οικοδομικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι μελέτες και τα σχέδια των Ολυμπιακών Έργων, των έργων υποδομής και ανέγερσης των συναφών κτιριακών και γενικά οικοδομικών εγκαταστάσεων που καλύπτουν τις ανάγκες υποδομής στις περιοχές υποδοχής των Ολυμπιακών Έργων, συντάσσονται και εκτελούνται από την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία είτε από την εταιρεία του άρθρου 17 του νόμου αυτού είτε από τρίτους στους οποίους έχει παραχωρηθεί κατά τις κείμενες διατάξεις η εκμετάλλευση των έργων.

 

β. Για την κατασκευή των μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στα Ολυμπιακά έργα της παραγράφου 1 και στην περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση οικοδομικών αδειών. Οι οικοδομικές άδειες των εγκαταστάσεων αυτών χορηγούνται από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που συγκροτήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 158/2000 (ΦΕΚ 139/Α/2000), όπως αυτό ισχύει, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τότε που υποβάλλεται σε αυτήν πλήρης φάκελος για έκδοση της άδειας. Στην αρμοδιότητα της παραπάνω υπηρεσίας ανήκει επίσης η έκδοση οικοδομικών αδειών για τη μετασκευή, επισκευή, εκσυγχρονισμό, προσθήκη και επέκταση των μόνιμων Ολυμπιακών αθλητικών και συνοδευτικών εγκαταστάσεων που ανατίθενται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, βάσει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 11 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των παραπάνω εγκαταστάσεων, η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με όμοια απόφαση συγκροτείται Ειδική Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, αποτελούμενη από τρεις αρχιτέκτονες μηχανικούς, με ισάριθμους αναπληρωτές, που διαθέτουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εμπειρία από της κτήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι ο έλεγχος της αισθητικής των κτιριακών εγκαταστάσεων της παρούσας παραγράφου και της ένταξής τους στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής, ο κανονισμός λειτουργίας της, η διαδικασία ελέγχου των σχετικών μελετών και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Κατά των πράξεων της παραπάνω επιτροπής δεν χωρούν ενστάσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

2.α. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για την έκδοση οικοδομικών αδειών κατασκευής νέων μόνιμων αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και στις οποίες θα διεξαχθούν Ολυμπιακά αθλήματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Η σχετική αίτηση για την έκδοση της άδειας υποβάλλεται στην υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου είτε από τον κύριο του έργου είτε από αυτόν που έλκει εξ αυτού δικαιώματα,

 

β. Οι κτιριακές και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως εάν εντάσσονται ή μη στην Ολυμπιακή προετοιμασία, και οι βοηθητικοί χώροι τους που έχουν ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου χωρίς την κατά νόμο οικοδομική άδεια και ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στους οποίους έχουν παραχωρηθεί βάσει των νόμων 2503/1997 και 2880/2001, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες, εφόσον δεν παραβιάζουν τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής τους ή αντίστοιχα αυτές που ισχύουν σήμερα. Η νομιμότητα της κτιριακής εγκατάστασης διαπιστώνεται με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

γ. Αυθαίρετες εγκαταστάσεις της προηγούμενης περιπτώσεως, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμοποίησης, μπορούν να εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, εφόσον έχουν ανεγερθεί σε δομήσιμους χώρους και ταυτόχρονα δεν είναι επικίνδυνες από στατική άποψη και δεν παραβλάπτουν το άμεσο ή ευρύτερο περιβάλλον με τη χρήση που έχουν. Η απόφαση για την εξαίρεση ή μη από την κατεδάφιση εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές σύνταξης μελετών που εφαρμόζονται για την έκδοση οικοδομικών αδειών, Οι απαιτούμενοι έλεγχοι ακολουθούν τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής των αυθαίρετων κτιρίων. Η απόφαση περιέχει την τοποθεσία και την τεχνική περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων και τα στοιχεία των σχετικών διαγραμμάτων που τηρούνται στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Με την παραπάνω απόφαση μπορεί να επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες ή κατόχους ή σε αυτούς που έλκουν εξ αυτών δικαιώματα, πρόσθετοι όροι που αποσκοπούν στη στατική ενίσχυση και στη λειτουργική ή μορφολογική βελτίωση και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος κτίσματος.

 

δ. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή αντίστοιχα της διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού που προβλέπεται στην περίπτωση β', επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για περαιτέρω προσθήκες και επεκτάσεις, καθώς και για ανέγερση νέων εγκαταστάσεων και γενικά οποιωνδήποτε οικοδομικών εργασιών, Η έκδοση οικοδομικών αδειών προσθηκών και επεκτάσεων και εν γένει οικοδομικών αδειών για τη βελτίωση, την επισκευή, τη μετασκευή και τον εκσυγχρονισμό των παραπάνω εγκαταστάσεων γίνεται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού Υφυπουργού Πολιτισμού ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των παραπάνω εγκαταστάσεων και η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ή όμοια απόφαση μπορεί να συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Γραφείο ή Τμήμα Εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών και να καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και η διάρθρωση των διοικητικών μονάδων του, τα προσόντα των προϊσταμένων και ο τρόπος αναπλήρωσης αυτών, ο αριθμός και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

3. Δεν προσμετρώνται στην κάλυψη των οικοπέδων και γηπέδων που χρησιμοποιούνται για την ανέγερση Ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων οι υπαίθριοι αγωνιστικοί χώροι.

 

4. Στις περιοχές και στους χώρους υποδοχής Ολυμπιακών εγκαταστάσεων που χωροθετούνται κατά το άρθρο 2 του νόμου αυτού, καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, επιτρέπεται η ανέγερση ή η τοποθέτηση προσωρινών λυόμενων κατασκευών για τις ανάγκες διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως κλιμάκων, διαδρόμων, κεκλιμένων επιπέδων, στεγάστρων, αποχωρητηρίων, περιπτέρων, τεντών, πάγκων, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στην εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές και εγκαταστάσεις αυτές, καθώς και ο χρόνος διατηρήσεώς τους. Για τις παραπάνω κατασκευές και εγκαταστάσεις δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε αυτές προσμετρώνται στην κάλυψη των οικοπέδων ή γηπέδων που χωροθετούνται κατά το άρθρο 2 του παρόντος νόμου.

 

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών ορίζονται τα έργα εξωτερικής υποδομής που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και των έργων υποστήριξής τους, καθώς και τα Υπουργεία και οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα που είναι υποχρεωμένοι να τα εκτελέσουν. Ως έργα εξωτερικής υποδομής θεωρούνται κυρίως τα δίκτυα Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, ύδρευσης, καθώς και οι οδοί προσπέλασης και οι κόμβοι σύνδεσης των περιοχών υποδοχής Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και με το βασικό οδικό δίκτυο της Πρωτεύουσας. Οι αρμόδιοι για τα έργα αυτά φορείς, ανεξάρτητα από τα εκάστοτε προγράμματά τους, πρέπει να τα εκτελούν κατ' απόλυτη προτεραιότητα.

 

6. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 χωροθετούνται τα παρακάτω οδικά έργα, όπως αναλυτικά αναγράφονται κατωτέρω και εικονίζονται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:100.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έργων Μελετών Οδοποιίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εξής:

 

1. Λεωφόρος Μαραθώνος.

 

2. Σύνδεση του υπάρχοντος οδικού δικτύου με το Ολυμπιακό Κέντρο Κωπηλασίας και Κανό - Καγιάκ.

 

3. Συνδέσεις Ιπποδρόμου και Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας με Εθνική Οδό Σταυρού - Λαυρίου και με βόρεια παράκαμψη Μαρκόπουλου προς Πόρτο Ράφτη.

 

4. Σύνδεση Σκοπευτηρίου με Εθνική Οδό Σταυρού - Λαυρίου και με Λεωφόρο Βάρης - Κορωπίου.

 

5. Ολυμπιακός δακτύλιος

 

Λεωφόρος Κηφισού: Οδικά και υδραυλικά έργα από Τρεις Γέφυρες έως (Παραλία) Ακτή Ποσειδώνος
Λεωφόρος Ποσειδώνος: Από Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως Άγιο Κοσμά
Λεωφόροι: Συγγρού- Καλλιρρόης - Βασιλέως Κωνσταντίνου Κηφισίας (έως Σταυρού - Ελευσίνας).

 

6. Κυκλοφοριακά έργα περί το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών και οδός Λαυρίου - Αγίου Γεωργίου από Σπύρου Λούη έως Καποδιστρίου.

 

7. Λεωφόρος Κύμης και επέκτασή της μέχρι το Ολυμπιακό Χωριό, καθώς και σύνδεσή της με οδό Ορφέως.

 

8. Κυκλοφοριακά έργα εξυπηρέτησης των αθλητικών εγκαταστάσεων:

 

Νίκαιας (Άρση Βαρών)
Άνω Λιοσίων - θέση Τσουκλίδι (Σπίτι Βαρέων Αθλημάτων)
Γηπέδου Ολυμπιακού (Ρέντης).

 

9. Σήραγγα Υμηττού με τα των προσβάσεων της.

 

10. Νότια επέκταση Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού.

 

11. Σταυρός Ραφήνα (Νέα οδός από Κόμβο Αττικής Οδού έως τη διασταύρωση Λεωφόρου Μαραθώνος προς Ραφήνα).

 

12. Διαπλάτυνση και αναβάθμιση της Λεωφόρου Αγίας Άννας.

 

13. Λεωφόρος Σταυρού- Λαυρίου.

 

14. Αναβάθμιση Λεωφόρου Μεσογείων.

 

15. Οδικός άξονας Βάρης - Κορωπίου.

 

Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 13 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και για την κατασκευή των οδικών έργων της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.