Προεδρικό διάταγμα 158/00

ΠΔ 158/2000: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή Ολυμπιακών Έργων για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 158/2000: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή Ολυμπιακών Έργων για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, (ΦΕΚ 139/Α/2000), 12-06-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 679/1977 Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 245/Α/1977) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η τυχόν προκαλούμενη απ' το διάταγμα δαπάνη.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2730/1999 Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 130/Α/1999).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 11 του νόμου 2819/2000 Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004, προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 84/Α/2000).

 

5. Την με αριθμό 18/2000 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 125/Α/2000), με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση ορισμένων εκ των Ολυμπιακών Έργων και εγκαταστάσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Την με αριθμό 208/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σύσταση, σκοπός, τίτλος, αρμοδιότητες και διάρκεια λειτουργίας

Άρθρο 2: Οργάνωση Προϊσταμένης Αρχής

Άρθρο 3: Οργάνωση Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Άρθρο 4: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, Τμημάτων και Γραφείων - Αναπλήρωση

Άρθρο 5: Προδιαγραφές - Κανονισμοί Έργων

Άρθρο 6: Θέσεις προσωπικού - Στελέχωση υπηρεσίας

Άρθρο 7: Ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων

Άρθρο 8: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για εκπονούμενες μελέτες και εκτελούμενα έργα

Άρθρο 9: Έναρξη ισχύος

 

Αθήνα, 08-06-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.