Νόμος 2741/99 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο είναι μια περιοχή ή δίκτυο περιοχών διαμορφωμένων έτσι ώστε να φιλοξενούν:

 

i) επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεργασίες ή δίκτυα επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής ή οργανισμούς με ερευνητικές ή και με αναπτυξιακές δραστηριότητες,

 

ii) επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας που ασχολούνται και με τις εμπορικές εφαρμογές της.

 

iii) επιχειρήσεις πώλησης και συντήρησης (τεχνικής εξυπηρέτησης), προϊόντων, οι οποίες βρίσκουν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας είτε λόγω γειτνίασης με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ερευνητικό Ίδρυμα ή Ινστιτούτο και γενικότερα με οργανισμούς παραγωγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας,

 

iv) επιχειρήσεις, μεμονωμένες ή συνεργαζόμενες υπό διάφορες μορφές που παρέχουν ή και αναπτύσσουν υπηρεσίες και προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας ή καινοτομικού χαρακτήρα,

 

ν) επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

 

vi) χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

 

β. Κύριοι στόχοι του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου είναι:

 

i) η διασύνδεση του παραγωγικού και κοινωνικού χώρου με τον ερευνητικό και τεχνολογικό ιστό,

 

ii) η ολοκλήρωση καινοτομικών ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών,διαδικασιών, καθώς και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας,

 

iii) η προώθηση και η οικονομική ολοκλήρωση καινοτόμων επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων εκμετάλλευσης,

 

iv) η ανάπτυξη, ανανέωση και διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων και των υπηρεσιών, καθώς και των μεθόδων παραγωγής, εφοδιασμού και διανομής με προτεραιότητα στο πεδίο της έρευνας και τεχνολογίας,

 

v) η εισαγωγή νέων μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης των επιχειρήσεων,

 

vi) η απόκτηση νέων γνώσεων και η διάδοσή τους είτε αμέσως είτε δια της παροχής πάσης φύσεως επιστημονικών, τεχνολογικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων ή κάθε ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου,

 

vii) η προσέλκυση και εγκατάσταση επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή, που ασχολούνται με τεχνολογίες που άπτονται των ενδιαφερόντων του πάρκου.

 

γ. i) Τα Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα έχουν τη μορφή ανωνύμου εταιρείας ιδρύονται και διέπονται από τις περί ανωνύμων εταιρειών διατάξεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος. Εφόσον στο μετοχικό κεφάλαιο ενός Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου συμμετέχει το Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, το καταστατικό υπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

ii) Στο κεφάλαιο και τη διοίκηση των Ανώνυμων Εταιρειών μπορεί να μετέχουν το Δημόσιο και κάθε φύσης νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα. Καθ' όσον χρόνο η απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών της Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) ανώνυμη εταιρεία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ασκεί εποπτεία επ’ αυτής.

 

iii) Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο μπορεί να συνιστά θυγατρικές εταιρείες ή να μετέχει σε εταιρείες που έχουν σκοπό που συνδέεται με τους σκοπούς του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδρυση, καθώς και τα μερίδια των μετόχων ορίζονται με το καταστατικό του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου.

 

δ. i) Τα Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα για την εφαρμογή του άρθρου 18 του νόμου 2545/1997 λογίζονται Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές.

 

Η) Μισθώσεις ή υπομισθώσεις χώρων που ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 813/1978, όπως έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί.

 

ε. Ακίνητα που έχουν αποκτηθεί και αναπτυχθεί από επιχορηγήσεις της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, για τη δημιουργία των Τεχνολογικών Πάρκων Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και Αττικής ανήκουν κατά το σύνολό τους στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και παραχωρούνται κατά χρήση στις συνιστώμενες Ανώνυμες Εταιρείες των Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο με την εξαίρεση των κτιρίων που στεγάζουν τα Ερευνητικό Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας - Έρευνας. Οι όροι παραχώρησης καθορίζονται με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου και του Ελληνικού Δημοσίου,εκπροσωπούμενου από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών.

 

στ. Το κτίριο (θερμοκοιτίδα), που κατασκευάστηκε με επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης σε ακίνητο κυριότητας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, περιέρχεται, αυτοδικαίως, στην αποκλειστική κυριότητα και νομή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006) και την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), με την παράγραφο 1 του άρθρου 178 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

2. Το Δημόσιο δύναται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης να μεταβιβάζει προς οποιοδήποτε πρόσωπο τις μετοχές του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου, οι οποίες περιέρχονται σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε αιτία. Η διάθεση γίνεται πάντοτε στο ακέραιο της πραγματικής τους αξίας.

 

3. Α. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η γνώση που παράγεται σε ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό μπορεί να αξιοποιηθεί οικονομικά με διάφορους τρόπους, και ιδίως:

 

α. Απευθείας εμπορική αξιοποίηση με την παραγωγή και διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών από τον ίδιο φορέα στον οποίο παράγεται η γνώση. Στην περίπτωση που ο φορέας είναι ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες μπορεί να αναλαμβάνονται από τις εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας τους.

 

β. Εκχώρηση εμπορικής αξιοποίησης με τη διάθεση από το φορέα παραγωγής γνώσης άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης της γνώσης, έναντι τμήματος που καθορίζεται με σύμβαση εκχώρησης σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής.

 

γ. Ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης είτε με τη σύσταση από το φορέα παραγωγής της γνώσης θυγατρικής επιχείρησης, οποιασδήποτε μορφής για την εμπορική εκμετάλλευση αυτής, είτε με τη συμμετοχή του φορέα γνώσης σε από κοινού δραστηριότητα εκμετάλλευσης με άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις.

 

δ. Τεχνολογικές επιχειρήσεις επιστημόνων, τεχνολόγων και ερευνητών με τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας από τα φυσικά πρόσωπα που παρήγαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες γνώσεις, στην οποία μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο ο φορέας στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις, καθώς και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

 

ε. Συντονισμός δύο ή περισσότερων από τους ανωτέρω τρόπους ή και με άλλο τρόπο.

 

Β. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζονται τα παρεχόμενα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά κίνητρα, οι δικαιούχοι και οι επιδοτούμενες δαπάνες, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών των χρηματοδοτούμενων δικαιούχων, ελέγχου, διακοπής και επιστροφής καταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ο τρόπος σύστασης των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης της γνώσης και των ερευνητικών αποτελεσμάτων γενικά και το πλαίσιο λειτουργίας αυτών, ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι κανόνες δεοντολογίας και ανταγωνισμού,τα θέματα σύγκρουσης συμφερόντων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 2843/2000 (ΦΕΚ 219/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.