Νόμος 2741/99 - Άρθρο 24

Άρθρο 24


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 16 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 (ΦΕΚ 66/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου 2730/1999 Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 130/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση επ' αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων για την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 αμέσως, όπως κέντρο κωπηλασίας - καγιάκ, αθλητικό κέντρα και εγκαταστάσεις, κέντρα ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. ή εμμέσως. όπως είναι ιδίως η διάνοιξη, διαπλάτυνση, βελτίωση οδών και κυκλοφοριακών κόμβων εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, η απόκτηση χώρων υποστήριξης αθλητικών κέντρων ή εγκαταστάσεων και συμπληρωματικών αυτών. Οι απαλλοτριώσεις αυτές κηρύσσονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων υπέρ της ανώνυμης εταιρείας. Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία: ή του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων και με δαπάνη του υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή άλλου προσώπου που ορίζεται με την πράξη κήρυξής της.

 

β) Για την κατασκευή του Ολυμπιακού χωριού επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στη θέση Λεκάνες της κτηματικής περιοχής του Δήμου Αχαρνών Νομού Αττικής, υπέρ και με δαπάνη του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Η αναγκαστική αυτή απαλλοτρίωση μπορεί να κηρυχθεί και υπέρ νομικού προσώπου που θα συσταθεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή στο οποίο θα μετέχει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων- Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία. Η απαλλοτρίωση αυτή κηρύσσεται με κοινή απόφαση των παραπάνω Υπουργών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία. Τα κτίσματα που θα κατασκευασθούν θα χρησιμοποιηθούν, μετασκευαζόμενα κατά το πρόγραμμα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, για κατοικίες και τις συμπληρωματικές τους χρήσεις (σχολεία, εκκλησίες κ.λ.π.) στη μεταολυμπιακή περίοδο, εκτός από τη Διεθνή Ζώνη, που μπορεί να μετασκευασθεί και να διατεθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 2730/1989. Οποιαδήποτε μετασκευή των κτισμάτων του Ολυμπιακού χωριού από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή από τρίτους γίνεται σύμφωνα με τις χρήσεις γης, και τους λοιπούς γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με την πολεοδομική μελέτη που προβλέπεται στο άρθρο 4. Η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία παρακολουθεί και έχει την εποπτεία τήρησης των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος του έργου Ολυμπιακό χωριό, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και κατά τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ Αθήνας 2004 και Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

γ) Για την κατασκευή του Ιπποδρόμου, του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων στην τοποθεσία Πούσι - Μπάρτζη - Μερέντα στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας υπέρ του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία. Η εκτέλεση του έργου και η χρήση των εγκαταστάσεων κατά την προολυμπιακή, ολυμπιακή και μεταολυμπιακή περίοδο, κατά το άρθρο 2 παράγραφο 1 του νόμου 2730/1999, θα γίνει κατά τους ειδικότερους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του Οργανισμού αυτού και της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία. Ο υπόχρεος για την καταβολή της δαπάνης της απαλλοτρίωσης θα οριστεί με την πράξη κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Τυχόν υπάρχουσες εντός του χώρου του Ιπποδρόμου και του Ιππικού Κέντρου ιδιωτικές δασικές εκτάσεις απαλλοτριώνονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με την ίδια πράξη, χωρίς μεταβολή της χρήσης τους. Στην περίπτωση ύπαρξης δασικών εκτάσεων η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με κοινή απόφαση των παραπάνω Υπουργών και του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού εκτάσεων του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 ή η τήρηση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβολή χρήσης μικρού τμήματος ιδιωτικής δασικής έκτασης, μετά από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Για την αντιμετώπιση μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος (π.χ. για διαπλάτυνση ή βελτίωση ή διάνοιξη μικρού τμήματος οδού). Το Υπουργείο Γεωργίας υποχρεούται να απαντήσει σε 1 μήνα από την υποβολή αίτησης σχετικής με τη μεταβολή της χρήσεως. Η παρέλευση της προθεσμίας του μήνα άπρακτης θεωρείται ως έγκριση. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Ανώνυμη Εταιρεία παρακολουθεί και έχει την εποπτεία τήρησης των προδιαγραφών και του χρονοδιαγράμματος του Ολυμπιακού Έργου Ιππόδρομος - Ιππικό Κέντρο, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, σύμφωνα με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της έναντι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και κατά τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ Αθήνας 2004 και Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος.

 

Το άρθρο 2 παράγραφος 2 εδάφιο α' του αναγκαστικού νόμου [Ν] 598/1968 και το άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο α' αριθμός 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 56/1999 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Να κατασκευάσει και να εκμεταλλεύεται νέο σύγχρονο Ιππόδρομο και Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο Αττικής, τις βοηθητικές και λοιπές εγκαταστάσεις τους και έργα αναγκαία για τη λειτουργία δραστηριοτήτων αθλητικών, πολιτιστικών, τουριστικών και συνεδριακών,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1)γ του νόμου 2730/1999.}

 

δ) Οι απαλλοτριώσεις Ολυμπιακών Έργων που κηρύσσονται κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις α', β' και γ' εξυπηρετούν σκοπούς δημόσιας ωφέλειας, θεωρούνται κατεπείγουσες και μείζονος σημασίας και μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 797/1975.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 2730/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κήρυξη και η διαδικασία συντέλεσης αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου, που αμέσως ή εμμέσως διευκολύνουν την τέλεση της Ολυμπιάδας 2004, για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και ειδικώς για διανοίξεις, διευρύνσεις, βελτιώσεις οδών ενεργείται κατά την παράγραφο 16 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 13 του νόμου 2730/1999, αναλόγως εφαρμοζομένων, μη εφαρμοζόμενης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας και ειδικώς των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 70 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923, όπως ισχύουν. Για την κήρυξη των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων της παρούσας παραγράφου ζητείται η γνώμη των οικείων Δήμων ή Κοινοτήτων. Αν παρέλθει άπρακτη προθεσμία ενός (1) μηνός από την περιέλευση του σχετικού ερωτήματος στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, η πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης εκδίδεται και χωρίς τη γνώμη τους. Τα παραπάνω έργα ορίζονται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου 2730/1998. Οι διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται. Η επίσπευση της διαδικασίας συντέλεσης των παραπάνω απαλλοτριώσεων γίνεται από τα πρόσωπα του άρθρου 6 παράγραφος 1 του νόμου 2730/1999 και κάθε άλλον που έχει έννομο συμφέρον. Οι ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις, για τις υποχρεώσεις των παρόδιων, του διατάγματος της 17-07-1923, του άρθρου 6 παράγραφοι 1, 2 του νόμου 5269/1931, του βασιλικού διατάγματος 07-05-1936 και του άρθρου 5 του νόμου 653/1977, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, καλουμένων στη δίκη της αποζημίωσης των υπόχρεων και δικαιούχων.}

 

3. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και γνωστοποιούνται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για: α) την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών β) τη διενέργεια προμηθειών και γ) την ανάθεση της εκτέλεσης των έργων, καθώς και για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις α', β' και γ' συμβάσεων. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, εκτός από τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.}

 

β) Στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου 14 το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, οι εντός παρενθέσεως λέξεις (μελετών, έργων ή προμηθειών) αντικαθίστανται ως εξής: (υπηρεσιών, μελετών, έργων ή προμηθειών).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.