Νόμος 2773/99 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διαχείριση του Δικτύου γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου καθορίζονται:

 

α) Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών.

 

β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποίους ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο, στους κατόχους άδειας παραγωγής ή προμήθειας και στους πελάτες. Η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Δίκτυο γίνεται κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου

 

γ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία προσωρινής άρνησης της σύνδεσης στο Δίκτυο, η οποία επιτρέπεται μόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης. Η άρνηση της σύνδεσης πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς. Ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να λαμβάνει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύνδεση.

 

δ) Η προθεσμία, εντός της οποίας ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να αποφασίζει, αιτιολογημένα, για τις αιτήσεις σύνδεσης και να ενημερώνει τους αιτούντες.

 

ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των πελατών και των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο.

 

στ) Οι προδιαγραφές των μετρητών, η διαδικασία εγκατάστασης και ελέγχου των μετρητών και διαχείρισης των μετρήσεων, καθώς και η παροχή στοιχείων σχετικά με τις μετρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια, η διαφάνεια και η απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος επιλογής προμηθευτή, η δυνατότητα διαχείρισης του φορτίου και του εντοπισμού βλαβών του Δικτύου

 

ζ) Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Διαχειριστή και των χρηστών του Δικτύου, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν, σε περίπτωση μη τήρησης διατάξεων του Κώδικα.

 

η) Οι διαδικασίες και οι όροι ανάπτυξης του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη ιδίως των αναγκών βελτίωσης της λειτουργίας του Δικτύου, της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν, προδιαγραφών, της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου, καθώς και του ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22Α. Το πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου καταρτίζεται, κάθε έτος, από τον κύριο του Δικτύου Διανομής, έχει χρόνο αναφοράς μία πενταετία και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Έργα επέκτασης του Δικτύου, λόγω σύνδεσης εκτελούνται νομίμως, ακόμη και εάν δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου.

 

θ) Ο καθορισμός των χρεώσεων σύνδεσης με το Δίκτυο και χρήσης του Δικτύου, ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού των χρεώσεων αυτών, λαμβανομένης υπόψη της απόδοσης του Διαχειριστή του Δικτύου, κατά τομέα δραστηριότητας και του προγραμματισμού ανάπτυξης.

 

ι) Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών από τον Διαχειριστή του Δικτύου. καθώς και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών.

 

ι)α) Η διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου.

 

ι)β) Οι διαδικασίες εφαρμογής μέτρων διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόμησης ενέργειας.

 

ι)γ) Η διαδικασία έκδοσης εσωτερικών τεχνικών οδηγιών για την τήρηση του Κώδικα αυτού.

 

ι)δ) Ο τρόπος με τον οποίο ο Διαχειριστής του Δικτύου παρακολουθεί την εξέλιξη της ζήτησης και η υποχρέωσή του για την υποβολή σχετικών εκθέσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατά τακτά χρονικά διαστήματα

 

ι)ε) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης του Δικτύου.

 

3. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Δικτύου, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, η έκδοση των οποίων προβλέπεται στον Κώδικα αυτόν.

 

4. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετά από γνώμη του Διαχειριστή του Δικτύου. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διανομής ρυθμίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Δικτύου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 3426/2005 (ΦΕΚ 309/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3)α του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.