Νόμος 2773/99 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η πρώτη πρόταση του εδαφίου β' της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, που έχει ιδρυθεί με την από 25-11-1998 κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1215/Β/1998), τροποποιείται ως εξής:

 

{β. Σε περίπτωση που εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος, χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου εκτελεί προσωρινά ο Πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με απόφασή του μέχρι την επιλογή νέου Διευθύνοντος Συμβούλου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού:}

 

β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 13 του παραπάνω καταστατικού της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αυτόν ο διευθύνων σύμβουλος ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.}

 

2. Οι εισφορές σε είδος από τις Εταιρείες Διανομής Αερίου στο κεφάλαιο των Εταιρειών Παροχής Αερίου ή από τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου στο κεφάλαιο των Εταιρειών Παροχής Αερίου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει. Οι παραπάνω εισφορές αποτιμώνται στη λογιστική τους αξία σύμφωνα με τα βιβλία των εισφερουσών εταιριών, όπως αυτή πιστοποιείται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.