Νόμος 2773/99 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Χρήση φυσικού αερίου για την κίνηση οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 1108/1980 (ΦΕΚ 304/Α/1980) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται, υπό τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου, η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή άλλου εναλλακτικού καυσίμου φιλικότερου προς το περιβάλλον έναντι των συμβατικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται σήμερα (βενζίνη, πετρέλαιο) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων.

 

2. α) Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντηρίων αυτοκινήτων κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και πρατηρίων πάσης φύσεως καυσίμων, εξαιρούμενων των πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και των μικτών πρατηρίων είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και των μικτών πρατηρίων είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.

 

3. Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν:

 

α. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 219/1981 (ΦΕΚ 64/Α/1981) Περί καθορισμού τεχνικών όρων και προϋποθέσεων υγραεριοκίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων εν γένει ως και περί των όρων και προϋποθέσεων ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών. Όπου στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα αναφέρεται το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3100/1954 (ΦΕΚ 254/Α/1954) εννοείται ο νόμος 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985).

 

β. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 389/1982 (ΦΕΚ 71/Α/1982) Τεχνικές προδιαγραφές για τη μελέτη κατασκευή, εξοπλισμό και έλεγχο βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς υγραερίου, όπως ισχύει.}

 

β) Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 (ΦΕΚ 91/Α/1970) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Περί ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντήρων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών.

 

1. Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων, πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντήρων αυτοκινήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

2. Με Προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων, πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντήρων αυτοκινήτων κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.}

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για πιλοτικές εφαρμογές.

 

δ) Καταργείται η διάταξη του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1108/1980.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 115 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 52 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.