Νόμος 2790/00 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ομογενείς που κατοικούν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια μετά από σχετική αίτηση προς την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους εφόσον: α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και β) δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ελληνική τους ιθαγένεια βάσει των Συνθηκών Άγκυρας και Λωζάνης.

 

2. Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο ομογενής με απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έπειτα από γνώμη της οικείας προξενικής αρχής ως προς την ιδιότητά του ως ομογενούς. Την ιδιότητά του ως ομογενούς διερευνά τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Έλληνα Πρόξενο και δύο μέλη. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών ορίζονται τα μέλη κάθε επιτροπής και η αμοιβή τους. Οι οριζόμενοι ως μέλη της επιτροπής πρέπει απαραίτητα να είναι Έλληνες πολίτες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 

3. Η ιδιότητα του ενδιαφερομένου ως ομογενούς διαπιστώνεται ύστερα από συνέντευξή του ενώπιον της επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου. Για τη διαπίστωση της ιδιότητας του ομογενούς η επιτροπή μπορεί να συνεκτιμά οποιαδήποτε στοιχεία προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος, από τα οποία τεκμαίρεται η ιδιότητά του αυτή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 76 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 

4. Η αίτηση με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τη γνώμη της οικείας Προξενικής Αρχής για την ιδιότητα ως ομογενούς του αιτούντος διαβιβάζονται στην οικεία περιφέρεια προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Πριν από κάθε απόφασή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, γνωμοδοτούν ειδικές επιτροπές που συγκροτούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ένα μέλος της Επιτροπής ορίζεται υποχρεωτικά από την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των ομογενών της περιφέρειας. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσδιοριστεί ποια οργάνωση είναι αντιπροσωπευτικότερη, τότε ορίζεται ως μέλος της Επιτροπής εκπρόσωπος που προτείνει το Προεδρείο του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ).

 

Έργο των επιτροπών είναι η γνωμοδότηση των για την ιδιότητα ως ομογενών των αιτούντων την ελληνική ιθαγένεια που θα προκύπτει από τα προσκομιζόμενα στοιχεία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και από συνέντευξη των ενδιαφερομένων, εκτός εάν αυτή έχει πραγματοποιηθεί από την επιτροπή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των επιτροπών, η σύνθεσή τους, η αμοιβή των μελών τους και του γραμματέα τους, η τοπική αρμοδιότητα και ο τρόπος λειτουργίας τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 76 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 

5. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από της δόσεως του όρκου από τον ομογενή εντός έτους από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

Ο όρκος δίδεται ενώπιον του Έλληνα Προξένου ή του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Ο τύπος του όρκου έχει ως εξής:

 

Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου ως Έλληνας πολίτης.

 

Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρωτόκολλο το οποίο υπογράφεται από τον αποκτώντα την ελληνική ιθαγένεια και τον οικείο Έλληνα Πρόξενο ή τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

Μετά τη δόση του όρκου ο αποκτών την ελληνική ιθαγένεια, καθώς και τα ανήλικα τέκνα αυτού εγγράφονται στα Μητρώα Αρρένων και τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας του κράτους που επιθυμεί με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην απόφαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας. Όσα από αυτά δεν καλύπτονται από την παραπάνω απόφαση συμπληρώνονται με την προσκόμιση οποιουδήποτε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 76 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 

6. Τα ανήλικα τέκνα του ομογενούς, που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια κατά τα ανωτέρω, γίνονται Έλληνες από το χρόνο ορκωμοσίας του γονέα τους και εγγράφονται στα μητρώα αρρένων και στα δημοτολόγια με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

7. Με την αίτηση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει και τον εξελληνισμό του ονόματος και του επωνύμου του, αν αυτά είχαν μεταβληθεί ή αλλοιωθεί στη χώρα από την οποία προέρχεται.

 

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας συμφωνεί με τον ενδιαφερόμενο ως προς τον τρόπο αποδόσεως στην ελληνική γλώσσα του ονόματος και του επωνύμου του, με την απόφασή του διατάσσει την εγγραφή στο δημοτολόγιο με το εξελληνισμένο ως άνω ονοματεπώνυμο.

 

Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις γίνεται και ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου των ανήλικων τέκνων του αιτούντος, τα οποία αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

 

Επιτρέπεται ο εξελληνισμός του ονόματος και του επωνύμου ομογενών των οποίων διαπιστώνεται ή έχει διαπιστωθεί η ελληνική ιθαγένεια και έχουν εγγραφεί στα μητρώα αρρένων και στα δημοτολόγια, αν τα στοιχεία αυτά είχαν μεταβληθεί ή αλλοιωθεί στη χώρα από την οποία προέρχονται.

 

Ο εξελληνισμός γίνεται, κατά περίπτωση, με απόφαση του γενικού γραμματέα περιφέρειας ή του νομάρχη, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Με την ίδια απόφαση διατάσσεται και η διόρθωση των στοιχείων στο μητρώο αρρένων και στο δημοτολόγιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 76 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 

8. Οι ομογενείς που έχουν έλθει στην Ελλάδα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου με θεώρηση εισόδου και διαμένουν στη Χώρα, ανεξαρτήτως από το χρόνο λήξης του διαβατηρίου ή της θεώρησης εισόδου, μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας τηρουμένης της διαδικασίας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εκτός από τη γνώμη της Προξενικής Αρχής.

 

9. Ομογενείς, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα με ένδειξη θεώρησης παλιννόστηση ανεξαρτήτως του χρόνου έλευσής τους και του χρόνου λήξης του διαβατηρίου τους ή της θεώρησης εισόδου, εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί η ελληνική ιθαγένεια μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 9 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000), μπορούν να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 

Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αιτήσεις ομογενών για τη διαπίστωση ελληνικής ιθαγένειας εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/2002).

 

10. Για τα τέκνα των ομογενών οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος διαπιστώνεται η ελληνική ιθαγένεια με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από αίτησή τους και εφόσον είναι ανήλικα ύστερα από αίτηση του ασκούντος τη γονική μέριμνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και εγγράφονται στα Μητρώα αρρένων και τα δημοτολόγια του δήμου ή κοινότητας στα οποία είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς τους.

 

Για όσους από τους ανωτέρω, από τον έλεγχο των στοιχείων προκύπτει ότι δεν αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους βάσει των διατάξεων του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, μπορούν να την αποκτήσουν κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 76 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 

11. Ομογενείς, για τους οποίους η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας συνεπάγεται, κατά τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου της χώρας προέλευσής τους, την απώλεια της ιθαγένειάς τους, μπορούν, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να αποκτήσουν μετά από αίτησή τους είτε την ελληνική ιθαγένεια, κατά τα ανωτέρω, είτε Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας με την προσκόμιση των στοιχείων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη της Προξενικής Αρχής του τόπου διαμονής τους, η οποία διατυπώνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου και απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 4, αν αυτοί κατοικούν σε χώρες της πρώην ΕΣΣΔ ή εάν διαμένουν στην ελληνική επικράτεια κατά την ίδια διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου χωρίς να απαιτείται η γνώμη της Προξενικής Αρχής. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έκδοσή της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται το περιεχόμενο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας και οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία χορήγησής του. Επίσης, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας μπορεί να παρέχεται κατά τα ως άνω στους ομογενείς μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και σε εκείνους που δεν επιθυμούν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, εάν αυτοί κατοικούν σε χώρα της πρώην ΕΣΣΔ ή της παραγράφου 4, εάν διαμένουν στην ελληνική επικράτεια χωρίς να απαιτείται η γνώμη της Προξενικής Αρχής.

 

Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας δύναται να χορηγείται και σε ομογενείς που διαμένουν σε άλλες χώρες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης του δελτίου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 76 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 

12. Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας επέχει θέση άδειας παραμονής και εργασίας του ομογενούς στην ελληνική επικράτεια.

 

13. Το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου χορηγείται με σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και στα ανήλικα τέκνα των ομογενών.

 

14. Οι αλλογενείς σύζυγοι ομογενών, στους οποίους χορηγήθηκε κατά την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, αποκτούν αυτοδικαίως άδεια παραμονής και εργασίας για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται ο γάμος με τον ή την ομογενή ή έχουν αποκτήσει τέκνα.

 

15. Οι διατάξεις των κεφαλαίων Γ', Δ' και Ε' κατωτέρω εφαρμόζονται στους ομογενείς που έχουν εγκατασταθεί στην ελληνική επικράτεια μέχρι την 31-12-1999 και αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια ή στους οποίους χορηγείται Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας. Σε όσους δεν κατοικούν στην ελληνική επικράτεια έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του κεφαλαίου Ε'.

 

16. Οι επιτροπές της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δύνανται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, να προβαίνουν σε επανέλεγχο των στοιχείων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ελληνική ιθαγένεια ή το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του νόμου 2130/1993 και του παρόντος νόμου.

 

17. Για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό ισχύουν συμπληρωματικώς οι διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, που κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3370/1955, όπως ισχύει.

 

18. Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας του παρόντος άρθρου παράγουν αποτελέσματα μετά την 01-04-2000.

 

19. Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993) καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.