Νόμος 2130/93 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εγγραφή στα δημοτολόγια παλιννοστούντων ομογενών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 18 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα 323/1989) (ΦΕΚ 146/Α/1989) προστίθεται άρθρο 18Α ως εξής:

 

{Άρθρο 18Α

 

1. Παλιννοστούντες ομογενείς για τους οποίους διαπιστώνεται ότι έχουν την ελληνική ιθαγένεια γίνονται δημότες στο δήμο ή την κοινότητα που προστίθενται να εγκατασταθούν. Η διαπίστωση της ελληνικής τους ιθαγένειας γίνεται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία αναφέρονται τα περιστατικά και επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που τη στηρίζουν.

 

Με την αυτήν απόφαση παραγγέλλεται η εγγραφή του στο οικείο δημοτολόγιο.

 

2. Με την αίτηση για την εγγραφή στο δημοτολόγιο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει και τη μεταγλώττιση του ονόματος και του επωνύμου του στην ελληνική γλώσσα, αν αυτά είχαν μεταβληθεί ή οπωσδήποτε αλλοιωθεί στη χώρα από την οποία προέρχεται. Στην περίπτωση αυτήν, εφόσον ο νομάρχης συμφωνεί με τον ενδιαφερόμενο ως προς τον τρόπο αποδόσεως στην ελληνική γλώσσα του ονόματος και του επωνύμου του, με την απόφασή του διατάσσει την εγγραφή στο δημοτολόγιο με το εξελληνισμένο ως άνω ονοματεπώνυμο. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος, απαιτείται αίτηση και των δύο συζύγων και γίνεται μεταγλώττιση με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, του επωνύμου και του ονόματος και των δύο συζύγων, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους, που πρόκειται να εγγραφούν στην ίδια οικογενειακή μερίδα. Αν τα τέκνα είναι ενήλικα, απαιτείται να συναινέσουν και αυτά.

 

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους ήδη εγγεγραμμένους στα δημοτολόγια παλιννοστήσαντες ομογενείς, εφόσον υποβληθεί από αυτούς σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή με την απόφαση του νομάρχη διατάσσεται η διόρθωση των σχετικών στοιχείων στο δημοτολόγιο.

 

4. Ομογενείς παλιννοστούντες που έγιναν δημότες σε κάποιο δήμο ή κοινότητα, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την μεταδημότευση σε άλλο δήμο ή κοινότητα της προτίμησής τους, στον οποίο εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα παλιννοστούντων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18, χωρίς την προϋπόθεση της διετούς κατοικίας που προβλέπεται από την εν λόγω διάταξη. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για μια μόνο φορά.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 1 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.