Νόμος 2790/00 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ειδική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δημοσίους υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων και ειδικούς επιστήμονες και έχει ως έργο την εποπτεία, τον έλεγχο και το συντονισμό των δράσεων που αναλαμβάνονται για την ένταξη των παλιννοστούντων στην ελληνική κοινωνία. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται το ειδικότερο έργο της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται αμοιβή των μελών της Επιτροπής κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο συντονισμός των δράσεων και προγραμμάτων για την αποκατάσταση των ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση ασκείται από τους Υπουργούς Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου για δράσεις και προγράμματα που υλοποιούνται εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συστήνονται στην έδρα των νομών που περιλαμβάνονται στις τρεις πρώτες Ζώνες του άρθρου 4 του παρόντος νόμου Ειδικά Συντονιστικά Όργανα για τον τοπικό συντονισμό της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων. Την εποπτεία των Οργάνων αυτών έχει ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 12 του νόμου 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002).

 

3. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από κοινού με το Υπουργείο Εξωτερικών, καταρτίζει και υποβάλλει κατ' έτος στη Βουλή των Ελλήνων, μέσω της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων, Ειδική Έκθεση για την πορεία υλοποίησης των προβλέψεων του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.