Νόμος 2790/00 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Απασχόληση στο δημόσιο τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), προστίθεται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται με τα αντίστοιχα ποσοστά και για το σύνολο των ομογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000).}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 

2. Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση, πέραν του εκάστοτε αριθμού θέσεων που προκηρύσσεται για εθελοντές - εθελόντριες πενταετούς υπηρεσίας (ΕΠΥ), η προκήρυξη θέσεων ποσοστού καθοριζομένου σε τρία έως πέντε τις εκατό (3%-5%), ενιαίως για ομογενείς, που προέρχονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Τα άρθρα 7 και 22 του νόμου [Ν] 1513/1985 (ΦΕΚ 12/Α/1985) εφαρμόζονται αναλογικά και για τους παραπάνω ομογενείς υποψηφίους εθελόντριες πενταετούς υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται το ποσοστό κάλυψης των ανωτέρω θέσεων από τους ομογενείς. Σε περίπτωση ενδεχόμενων κενών θέσεων για συμπλήρωση του υπόψη καθοριζόμενου ποσοστού, αυτές πληρούνται από τους υποψήφιους επιλαχόντες - επιλαχούσες εθελόντριες πενταετούς υπηρεσίας των γενικών προκηρυσσόμενων θέσεων.

 

3. Σε περίπτωση δημιουργίας τμημάτων διδασκαλίας, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της ημεδαπής, της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας προέλευσης πέραν του αναλυτικού προγράμματος μέχρι και τέσσερις ώρες την εβδομάδα, προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα, ως ωρομίσθιοι ομογενείς εκπαιδευτικοί από την αντίστοιχη χώρα προέλευσης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.