Νόμος 2801/00 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1437/1984 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι Δήμοι Ραφήνας, Μαρκοπούλου και Αρτέμιδος (Λούτσας) περιλαμβάνονται στα όρια της ενιαίας διοικητικής μονάδας της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων.}

 

2. Τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα, τα οποία έχουν έδρα δήμο ή κοινότητα, που καταργήθηκε και συνενώθηκε σε νέο δήμο ή κοινότητα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997), διατηρούν ως έδρα το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα που ταυτίζεται με το δήμο ή την κοινότητα που είχε έδρα προ της ισχύος του νόμου 2539/1997.

 

Με απόφαση του οικείου νομάρχη, που εκδίδεται μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και γνώμη της Νομαρχιακής Επιτροπής του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1437/1984, δύναται να καθορισθεί, για το σύνολο ή μέρος των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων του δήμου ως νέα έδρα, η ενιαία εδαφική περιφέρεια του νέου δήμου και να εγκριθεί η θέση σε κυκλοφορία νέων Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης. αυτοκινήτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε σχετική λεπτομέρεια, όπως αυτό ορίζονται στο εδάφιο γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 244/1987, ιδίως τα ελάχιστα επίπεδα εξυπηρέτησης των δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων και οι περιφέρειες εφαρμογής αυξημένου τιμολογίου (περιμετρικές ζώνες). Η πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει ύστερα από αίτηση ιδιοκτητών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν έδρα το ίδιο δημοτικό διαμέρισμα.

 

Αν το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών από την υποβολή της αίτησης, δεν διατυπώσει την πρότασή του στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο Νομάρχης, μετά από γνώμη της Νομαρχιακής Επιτροπής, αποφασίζει και χωρίς την πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και συνοδεύεται από βεβαίωση του δήμου ότι παρήλθε η ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία ή αντίγραφο της αίτησης που κατατέθηκε στο δήμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκδίδεται Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή, με τους όρους παροχής των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, όπως αυτοί περιγράφονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων.

 

4. α. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα του νόμου [Ν] 1437/1984, διατίθεται μία συχνότητα κινδύνου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προδιαγραφές τοποθέτησης συστημάτων ασφάλειας των οδηγών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων έναντι ληστειών (προστατευτικά χωρίσματα, σύστημα GPS, κάμερα λήψης, κ.λ.π.).

 

5. α. Αλλοδαπά Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα που εκτελούν μεταφορές επιβατών, που επιβιβάζονται από τη χώρα προέλευσής τους με προορισμό την Ελλάδα, δεν επιτρέπεται να παραλαμβάνουν επιβάτες από οποιοδήποτε σημείο εντός της Ελλάδας με προορισμό εντός ή εκτός αυτής, εκτός κι αν πρόκειται για την επιστροφή των ιδίων προσώπων που μετέφεραν κατά την είσοδό τους.

 

β. Για το σκοπό αυτόν, τα πιο πάνω Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα φέρουν το διεθνές σήμα αναγνώρισής τους και οι οδηγοί επιδεικνύουν τα έγγραφα κυκλοφορίας τους και υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση επιβατών, με πλήρη στοιχεία τους, η οποία θεωρείται από το τελωνείο εισόδου και τηρείται μέχρι την έξοδο του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης από τη χώρα. Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

 

γ. Οι παραβάτες των προηγούμενων παραγράφων τιμωρούνται:

 

(α)α) Με διοικητικό πρόστιμο 500.000 δραχμών.

 

(β)β) Με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας), τα οποία θα επιστρέφονται μετά την κατάθεση του αποδεικτικού καταβολής του πιο πάνω προστίμου.

 

δ. Σε περίπτωση υποτροπής, εντός διετίας, από τη διάπραξη της προηγούμενης παράβασης, αφαιρείται το δικαίωμα εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια επί μία πενταετία. Η σχετική πράξη εκδίδεται από τον προϊστάμενο του τελωνείου εισόδου στη χώρα ή εξόδου από αυτή.

 

ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

6. α. Τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα φέρουν ταξίμετρο εγκεκριμένου τύπου από την

αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

β. Από 01-01-2003 όλα τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα που υποχρεούνται να φέρουν ταξίμετρο, τούτο πρέπει να έχει τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

 

γ. Η τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση των ταξιμέτρων γίνεται αποκλειστικά σε συνεργεία του νόμου 1575/1985, που είναι εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτόν, από τις αρμόδιες, κατά νόμο, υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

δ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, θα καθορισθούν:

 

α)α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια παροχής της εξουσιοδότησης στα πιο πάνω συνεργεία, για την τοποθέτηση, συντήρηση, επισκευή και ρύθμιση των ταξιμέτρων.

 

β)β) Οι κυρώσεις κατά των ιδιοκτητών ή υπευθύνων των πιο πάνω νομίμως λειτουργούντων και εξουσιοδοτημένων συνεργείων, για παραβάσεις του παρόντος άρθρου.

 

γ)γ) Οι κυρώσεις κατά των ιδιοκτητών και οδηγών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, επεμβάσεις στο ταξίμετρο με σκοπό την αλλοίωση των ενδείξεων.

 

7. α. Για να χορηγηθεί η ειδική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης, που προβλέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας των αυτοκινήτων Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 243/1987 και [ΠΔ] 244/1987), όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, απαιτείται ο υποψήφιος:

 

α)α. Να μην είναι μόνιμος υπάλληλος ή να μην υπηρετεί με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

β)β. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.

 

γ)γ. Να είναι, από 01-01-2001, κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης ειδικού επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαίδευσης και κατάρτισης επαγγελματιών οδηγών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων. Οι λεπτομέρειες για την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων επιμόρφωσης των οδηγών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κέντρα επιμόρφωσης μπορούν να συστήνουν και οι Επαγγελματικές Οργανώσεις των ιδιοκτητών και οδηγών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων.

 

δ)δ. Να υποστεί θεωρητική εξέταση σε ύλη:

 

i) γενικών γνώσεων επί των Κανονισμών Λειτουργίας, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κ.λ.π. και τεχνικών γνώσεων επί των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,

 

ii) ειδικών γνώσεων, που για μεν την περιοχή της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1437/1984 καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για όλες δε τις λοιπές περιοχές της χώρας με απόφαση του οικείου νομάρχη και

 

ε)ε. Να πληροί τις προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας των υποψηφίων οδηγών της ομάδας 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1551/1996 (ΦΕΚ 115/Α/1996), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

β. Για να διατηρηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια, θα πρέπει ο κάτοχός της να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις των εδαφίων α)α', β)β' και ε)ε' της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που εκλείψει οποιαδήποτε προϋπόθεση διατήρησης του δικαιώματος της ειδικής άδειας, ο κάτοχός της υποχρεούται να επιστρέψει το δελτίο της ειδικής άδειας στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάτοχος ειδικής άδειας δεν την επέστρεψε, όπως όφειλε, επειδή έπαψε να υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις διατήρησης του δικαιώματός της, η αρμόδια υπηρεσία που τη χορήγησε ή την επέκτεινε, με πράξη της την ανακαλεί και ο κάτοχός της στερείται στο μέλλον του δικαιώματος απόκτησης νέας ειδικής άδειας Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου.

 

Η ειδική άδεια επιστρέφεται στον κάτοχό της εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους έπαυσε η διατήρηση του δικαιώματός της. Στο χρονικό διάστημα, που διαρκεί η αιτία για τη μη κατοχή της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου ή η ειδική άδεια έχει αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας.

 

γ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, θα καθορισθούν οι λοιποί όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια, για την απόκτηση, ανανέωση και ανάκληση (απώλεια προϋποθέσεων ή λόγω παραβάσεων - Point System, κ.λ.π.) της ειδικής άδειας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003).

 

8. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται ως Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης πρέπει, από 01-01-2003, να είναι ηλικίας, μη συμπεριλαμβανομένου του έτους κατασκευής τους, μέχρι 15 ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 3109/2003 (ΦΕΚ 38/Α/2003).

 

9. (α) Επιτρέπεται η προμίσθωση από τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα του νόμου [Ν] 1437/1984 εντός των διοικητικών ορίων της έδρας αυτών.

 

(β) Η προμίσθωση εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο αν η ανάθεση της προμίσθωσης γίνεται όταν Τo Επιβατηγό Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του και ο προορισμός του εκμισθωτή βρίσκεται επίσης εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές οι οδηγοί των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με βεβαίωση της μίσθωσης, στην οποία αναφέρονται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της μίσθωσης, η διάρκειά της, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής, μεταφοράς και αποβίβασης των επιβατών που σχετίζονται με την προμίσθωση.

 

Ειδικά για την περίπτωση προμίσθωσης που αφορά την παραλαβή επιβατών από αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, η βεβαίωση της μίσθωσης θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα ονοματεπώνυμα των επιβατών και τα στοιχεία της άφιξής τους (όπως αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης).

 

10. α. Ο υπεύθυνος συνεργείου τοποθέτησης ταξιμέτρων, που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 του άρθρου 17 των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 243/1984 και [ΠΔ] 244/1984 (ΦΕΚ 104/Α/1984), τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για 2 έτη, ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, 3 μηνών και πρόστιμο, τουλάχιστον 500.000 δραχμών.

 

β. Σε περίπτωση υποτροπής, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, 6 μηνών, πρόστιμο, τουλάχιστον 1.000.000 δραχμών και οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου του συνεργείου και ανάκληση της άδειας λειτουργίας του συνεργείου για 2 χρόνια τουλάχιστον.

 

γ. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται με απόφαση του δικαστηρίου.

 

11. Στους οδηγούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 243/1987 και του [ΠΔ] 244/1987 (υπερβολικό κόμιστρο), επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 50.000 δραχμές έως 300.000 δραχμές και επιπλέον:

 

α. Αν το εισπραχθέν κόμιστρο είναι μεγαλύτερο του προβλεπόμενου κατά ποσοστό άνω του 50% αφαιρείται, οριστικό και χωρίς δικαίωμα απόκτησης άλλης, η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου. Αν ο οδηγός είναι και ιδιοκτήτης του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου, κατά ποσοστό 100%, αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος από 1 έως 2 χρόνια.

 

β. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την προηγούμενη παράβαση, εφόσον ο παραβάτης είναι και κύριος του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου σε ποσοστό 100%, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες από 2 έως 4 χρόνια.

 

Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται μετά από αποφάσεις των Δευτεροβαθμίων Πειθαρχικών Συμβουλίων και πράξεις των οικείων νομαρχών.

 

12. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1437/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Από εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση αυτού.}

 

13. Οι διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11 και 12 του παρόντος άρθρου τροποποιούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.