Νόμος 2801/00 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις θεμάτων τεχνικής οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πρατήρια υγραερίου ή μικτά πρατήρια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων 269/1981 (ΦΕΚ 76/Α/1981) ή 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως ισχύουν, και βρίσκονται σε περιοχές εντός και εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων όπου, από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή άλλα σχέδια ρύθμισης χρήσεων γης (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων). δεν επιτρέπεται η παραμονή τους, εξακολουθούν να λειτουργούν με την υφιστάμενη κυκλοφοριακή σύνδεσή τους για μια δεκαετία από τη λήξη της ισχύος της άδειας λειτουργίας τους.

 

Το αυτό ισχύει και για πρατήρια σε περιοχές των οποίων θα ρυθμιστούν ή θα μεταβληθούν οι χρήσεις γης μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τυχόν που δεν ανανεώθηκαν ή ανακληθείσες άδειες λειτουργίας τέτοιων πρατηρίων για πολεοδομικούς λόγους ανανεώνονται ή επανέρχονται σε ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

Πρατήρια υγραερίου ή μικτά πρατήρια που διαθέτουν σε ισχύ μέχρι την 31-12-1997 έγκριση καταλληλότητας θέσης υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου της άδειας λειτουργίας.

 

Πρατήρια υγρών καυσίμων που μετατρέπονται σε μικτά πρατήρια, είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) υπό τους όρους, κατά περίπτωση, του υπ' αριθμόν προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984) και της υπ' αριθμόν οίκοθεν 5063/184/2000 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 155/Β/2000), όπως ισχύουν, διατηρούν τον υπάρχοντα κόμβο σύνδεσής τους. Η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων αυτών επεκτείνεται με την έγκριση των αναγκαίων προσθηκών και τροποποιήσεων και ανανεώνεται ως άδεια μικτού πρατηρίου είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), χρονικής ισχύος 10 ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

2. Η προθεσμία της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου 1575/1985 που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/1995) παρατείνεται μέχρι 30-06-2000.

 

3. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 1959/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Η δαπάνη για τη διενέργεια των δειγματοληπτικών ελέγχων που γίνονται βάσει ισχυουσών οδηγιών Ευρωπαϊκής Ένωσης / Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός οδικού οχήματος από μια σειρά παραγωγής ή των ελέγχων για τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου, καλύπτεται από τα έσοδα των παραβόλων που καταβάλλονται για την έκδοση των αντίστοιχων πιστοποιητικών επικύρωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης / Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου αντίστοιχα.}

 

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1350/1983 (ΦΕΚ 55/Α/1983), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του νόμου [Ν] 1959/1991 και το εδάφιο α' του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Για την έκδοση πιστοποιητικού επικύρωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης / Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως προς τα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός οδικού οχήματος, που αναφέρεται σε επαληθεύσεις τεχνικών προδιαγραφών, ελέγχους ή δοκιμές και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση τύπου οχήματος καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα με το είδος του πιστοποιητικού στο ένα πέμπτο (1/5) του ποσού, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 α' του άρθρου αυτού.}

 

5. Τα εδάφια 12 γ' και δ' της περίπτωση β' της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{γ. Δίτροχα, τρίτροχα και ελαφρά τετράτροχα τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.

 

δ. Δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία [ΕΟΚ] 1970/156/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την [ΕΟΚ] 1993/81/ΕΕ, πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές, ανεξάρτητα από τον αριθμό παραλλαγών. Δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου δικύκλου μοτοποδηλάτου, τρικύκλου μοτοποδηλάτου, δικύκλου μοτοσικλέτας, μοτοσικλέτας με καλάθι, τρικύκλου, τετρακύκλου (λογιζόμενου σαν μοτοποδήλατο), τετρακύκλου (λογιζόμενου σαν μοτοσικλέτα) που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία [ΕΟΚ] 1992/61/ΕΕ, τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές, ανεξάρτητα από τον αριθμό παραλλαγών.}

 

6. Τα εδάφια 14 και 15 της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{14 α. Για τη συμπλήρωση ή επέκταση ή τροποποίηση εγκρίσεων τύπου εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12.

 

β. Ειδικότερα για συμπλήρωση έγκρισης τύπου με άλλες παραλλαγές εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12 για κάθε επιπλέον παραλλαγή και μέχρι του τριπλασίου του ανωτέρω παραβόλου.

 

γ. Για έκδοση βεβαίωσης καυσαερίων από τη Διεύθυνση Τεχνικής Οχημάτων εισπράττεται το αντίστοιχο παράβολο που καθορίζεται στην παράγραφο 12. Εάν η βεβαίωση αφορά μεμονωμένα οχήματα, εισπράττεται για κάθε όχημα το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12.

 

δ. Για την έκδοση δελτίου κοινοποίησης πιστοποιητικού Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κανονισμού Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενός συστήματος οχήματος θα εισπράττεται το ένα πέμπτο (1/5) του αντίστοιχου παραβόλου που καθορίζεται στην παράγραφο 12.

 

15. Εάν στην αρχική έγκριση τύπου περιλαμβάνονται παραπάνω από πέντε παραλλαγές, θα εισπράττεται επιπλέον παράβολο σύμφωνα με την παράγραφο 14)β του παρόντος άρθρου.}

 

7. Καταργούνται οι διατάξεις:

 

α. Της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 2465/1997.

β. Του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2465/1997.

 

8. Οι σταθμοί εκκίνησης και άφιξης υπεραστικών λεωφορείων προς επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φορτηγών αυτοκινήτων προς διενέργεια φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων που λειτουργούσαν μέχρι 31-12-1999 εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

9. Στους υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων όπου η στάθμευση εξυπηρετείται από υπαλλήλους, η ωφέλιμη χωρητικότητα του σταθμού, συνυπολογιζομένων και των απαραίτητων διαδρόμων, κ.λ.π. ορίζεται σε 10 m2 ανά αυτοκίνητο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 19 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.