Νόμος 2801/00 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις θεμάτων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου είναι ενδεκαμελές. Τα μέλη του, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για πενταετή θητεία.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αποτελείται από:

 

(α) Τον Πρόεδρό του, ο οποίος πρέπει να έχει γνώσεις και εμπειρία σε θέματα τραπεζικά ή οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης ή πληροφορικής,

(β) έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Διοικητή της,

(γ) έναν εκπρόσωπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Οικονομικών,

(δ) ένα συνταξιούχο υπάλληλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μεταξύ όσων διατέλεσαν, τουλάχιστον, Διευθυντές ή Προϊστάμενοι Διεύθυνσης,

(ε) δύο εκπροσώπους των εργαζομένων, οι οποίοι εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 2414/1996, όπως ισχύει έκτοτε,

(στ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρό της,

(ζ) τέσσερα μέλη με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα Τραπεζικά, Οικονομικά, Διοίκησης - Οργάνωσης και Πληροφορικής.

 

Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων β' και γ' πρέπει να είναι υπάλληλοι τουλάχιστον σε θέση Διευθυντή ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

 

Β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ορίζονται μεταξύ των μελών του, κατά σειρά, μέχρι τρεις Αντιπρόεδροι, ως εξής:

 

(Α), (Β), (Γ) Αντιπρόεδρος. Οι Αντιπρόεδροι επικουρούν τον Πρόεδρο στη διεύθυνση τομέων υπηρεσιακών μονάδων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ύστερα από πρόταση του Προέδρου. Επίσης οι Αντιπρόεδροι ασκούν όσες αρμοδιότητες τους μεταβιβάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως ισχύει, ή τους ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου αναπληρώνεται στα καθήκοντά του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, από τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη σειρά του ορισμού τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδάφιο Β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α/2001).

 

Γ. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η αμοιβή τους,όπως και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Στον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου παρέχεται δικαίωμα χρήσης αυτοκινήτου το κόστος της οποίας βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Για το σκοπό αυτόν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο δύναται να προβαίνει στη μίσθωση αυτοκινήτων ή στην κατάρτιση χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Επίσης, οι ανωτέρω δύνανται να εξυπηρετούνται με υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α/1953) όπως έκτοτε ισχύει.

 

Μεταξύ του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και μεταξύ του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου συνάπτονται συμβάσεις, με τις οποίες εξειδικεύονται και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και οι στόχοι που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

 

Οι συμβάσεις δύνανται να καταγγελθούν με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, αν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους όρους που έχουν τεθεί ή ακόμη και για τους ειδικούς λόγους που αναφέρονται σε αυτές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδάφιο Γ' τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2867/2000 (ΦΕΚ 273/Α/2000).

 

Δ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες:

 

(α) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις εργασίες του.

(β) Διευθύνει τις Υπηρεσίες του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

(γ) Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

(δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ε) Εγκρίνει δαπάνες μέχρι του ποσού των 50.000.000 δραχμών για την αντιμετώπιση κάθε φύσης αναγκών. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(στ) Υπογράφει συμβάσεις με οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και ιδιωτικές εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

(ζ) Συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπηρεσιακούς παράγοντες και ειδικούς για τη μελέτη και τη διατύπωση προτάσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

(η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

 

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μπορεί να αποφασίζει:

 

α) την εκχώρηση, στις επιτροπές διαχείρισης ενεργητικού / παθητικού ή άλλες επιτροπές που συγκροτούνται από αυτό, αρμοδιοτήτων που ορίζονται στα εδάφια α', β', και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 366/1996 (ΦΕΚ 236/Α/1996), συναφείς με το αντικείμενό τους,

 

β) τη χορήγηση πάσης φύσεως δανείων και πιστώσεων σε φορείς, οργανισμούς, εταιρείες και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα αντίστοιχα με αυτά που χορηγούν και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα,

 

γ) για ζητήματα της χρονικής διάρκειας των στεγαστικών και λοιπών δανείων και της εν γένει δανειακής πολιτικής του, ως και για τη συμμετοχή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στη χορήγηση κοινοπρακτικών δανείων σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα με άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εδάφιο Ε' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του νόμου 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α/2001).

 

ΣΤ. Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνιστώνται:

 

(α) Νομικό Γραφείο, στο οποίο προΐσταται δικηγόρος στον Άρειο Πάγο με ειδίκευση σε ζητήματα τραπεζικά ή δημοσίου δικαίου. Ο Προϊστάμενος επικουρείται από δύο δικηγόρους στο Εφετείο με ανάλογη ειδίκευση. Οι δύο δικηγόροι επιλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο [Ν] 1649/1986.

 

(β) Γραφείο Διαχείρισης Διαθεσίμων που αποτελείται από τρία (3) στελέχη με ειδίκευση σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης διαθεσίμων και επενδύσεων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται ύστερα από προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, στην οποία εξειδικεύονται τα απαιτούμενα ιδιαίτερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των προσλαμβανόμενων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 2190/1994.

 

(γ) Τα δύο γραφεία υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

 

Ζ. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα της οργάνωσης και λειτουργίας του.

 

2. Η ρύθμιση του άρθρου 22 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει έκτοτε, εφαρμόζεται και για το Γραφείο του Προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

 

3. Για τα στεγαστικά δάνεια, που χορηγούνται από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και για τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995), εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του άρθρου 62 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994), που αφορούν χορήγηση στεγαστικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, επιβάλλονται τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται για τα χορηγούμενα δάνεια από το ανωτέρω Ταμείο κατά τις διατάξεις αυτές.

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει την πρώτη του μεθεπομένου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 3082/2002 (ΦΕΚ 316/Α/2002).

 

4. Στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

Ως προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1943/1991. Οι ειδικότητες και η απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 40 του νόμου 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α/2001).

 

5. Στους Επιθεωρητές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου καταβάλλονται δαπάνες κίνησης, καθώς επίσης ειδική αποζημίωση αυξημένης ευθύνης και απασχόλησης, για τον έλεγχο της διαχείρισης των Καταστημάτων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

 

Το ύψος τους καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

 

6. Για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 366/1996, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

7. α. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, δύναται:

 

i) να προβαίνει στην αγορά διαμερισμάτων με διαπραγμάτευση μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνολικού ύψους έως 3 δισεκατομμυρίων δραχμών. Τα διαμερίσματα τα παραχωρεί δωρεάν σε πληγέντες από το σεισμό της 07-09-1999.

 

ii) να διαθέσει το ως άνω ποσό στους δικαιούχους σεισμοπαθείς, καταβάλλοντας το τίμημα της ανέγερσης οικίας ή αγοράς ακινήτου ή μέρος του τιμήματος, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κόστος ανέγερσης ή η αγοραία αξία υπερβαίνει το κατά περίπτωση δικαιούμενο ποσό, προκειμένου να προβούν οι ίδιοι σε αγορά ακινήτου ή σε ανέγερση οικίας.

 

β. Με όμοια απόφαση και μετά από πρόταση της πενταμελούς επιτροπής του άρθρου αυτού καθορίζονται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η αξιολόγηση των προσφορών, οι διαδικασίες, ο κατάλογος και τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων σεισμοπαθών, το ύψος του καταβλητέου σε καθέναν ποσού και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του εδαφίου α'.

 

γ. Στην Επιτροπή, η οποία συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, συμμετέχουν:

 

1. Ένας ανώτερος δικαστικός λειτουργός, ως Πρόεδρος, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.

2. Ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

3. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

4. Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και

5. Ένας εκπρόσωπος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος.

 

Για τη συμμετοχή τους τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν εφάπαξ αποζημίωση, η οποία καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

δ. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, για την αγορά και τη δωρεάν παραχώρηση των διαμερισμάτων αυτών, απαλλάσσεται από την καταβολή φόρων, τελών, καθώς και από κάθε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Οι ίδιες απαλλαγές ισχύουν και υπέρ των δικαιούχων σεισμοπαθών για την εκ μέρους αυτών αγορά ακινήτου ή ανέγερση οικίας και μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σύμφωνα με το εδάφιο α' της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.