Νόμος 2831/00 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Άλλες πολεοδομικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται με τη διαδικασία και τα κριτήρια της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985), μπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις γεωργοκτηνοτροφικών ή πτηνοτροφικών μονάδων που έχουν ανεγερθεί μέχρι την 11-01-1985 (ημερομηνία ισχύος του νόμου 1512/1985) με εγκρίσεις του Υπουργείου Γεωργίας ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Με όμοια απόφαση, μπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτίσματα και εγκαταστάσεις των γεωργικών συνεταιρισμών που έχουν ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Γεωργίας και της Αγροτικής Τράπεζας.

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971 (ΦΕΚ 323/Α/1971) εφαρμόζονται και σε γήπεδα εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για τα οποία έχουν καθορισθεί ειδικοί όροι δόμησης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 6251/1968 και έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια μέχρι τη δημοσίευσή του νόμου 2052/1992 που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο. Η τήρηση του όρου της έκδοσης της οικοδομικής άδειας πριν από την ισχύ του νόμου 2052/1992 δεν απαιτείται σε όσες περιπτώσεις στο σχετικό με την έγκριση των όρων δόμησης προεδρικό διάταγμα αναφέρεται ότι έγινε παραχώρηση τμήματος των ακινήτων στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και σε εκτός σχεδίου εκτάσεις στις οποίες έχουν καθορισθεί όροι και περιορισμοί δόμησης και εγκρίθηκαν η θέση και η διάταξη κτιρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ (οικοδομικό σύστημα ελευθέρας δομήσεως) του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 

3. Στα κτίρια της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ΑΕ που έχουν θεωρηθεί νόμιμα, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1730/1987 (ΦΕΚ 145/Α/1987). επιτρέπεται προσθήκη ορόφου καθ' ύψος και οι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση του ορόφου προσθήκες μικρής κλίμακας κατ' επέκταση του κτιρίου εφόσον βρίσκονται σε γήπεδα του Δημοσίου που έχουν παραχωρηθεί για το σκοπό αυτόν, ύστερα από σύμφωνη αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ότι δεν βλάπτεται το άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον.

 

4. Από το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 23 του άρθρου 3 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994) απαλείφεται η φράση και οπωσδήποτε προ της επιβολής του προστίμου.

 

5. Το όγδοο εδάφιο της ίδιας παραγράφου 23 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν ο υπόχρεος δεν συμμορφωθεί, η αποκατάσταση γίνεται με μέριμνα της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας και η σχετική δαπάνη καταλογίζεται σε βάρος του.}

 

6. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικότερα για την περιοχή του Ελαιώνα ως ιδιοκτησία νοείται το άθροισμα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού ιδιοκτήτη που περιλαμβάνονται στα διοικητικά όρια του κάθε δήμου.}

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση τα ποσοστά εισφοράς σε γη εφαρμόζονται στο εμβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό μερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη ή σε αυτοτελές οικόπεδο που δημιουργήθηκε μετά τη 10-03-1982 αν η κτήση τους επήλθε από επαγωγή κληρονομιάς μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης σε Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως της πολεοδομικής μελέτης.}

 

8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως αυτή αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να ορισθεί μικρότερο του 2%.}

 

9. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την καταβολή των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης των αυθαιρέτων κατασκευών, τη ρύθμιση σε μηνιαίες δόσεις αυτών μέχρι σαράντα οκτώ (48), τη μερική ή ολική απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και την παροχή σχετικής έκπτωσης ανάλογα με την κατηγορία του αυθαιρέτου, το εμβαδόν, τη χρήση του και το ύψος της οφειλής.

 

10. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 2508/1997 μετά τη λέξη υδρολογικών προστίθενται τα εξής: {μικροζωνικών σεισμικής επικινδυνότητας.}

 

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του νόμου 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης οργάνου, που εκδίδεται μετά από πρόταση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί στις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στην περιοχή εντός των ορίων του οικισμού ή της τμηματικής πολεοδομικής ρύθμισης η υποχρέωση συμμετοχής είτε με εισφορά σε γη μόνο είτε με εισφορά σε χρήμα μόνο είτε με εισφορά σε γη και σε χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφων 2 των άρθρων 20 και 21 του παρόντος.}

 

12. Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Οι ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο και βρίσκονται εκτός των ορίων του οικισμού με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους κατά το άρθρο 19 του παρόντος, είτε οι οικισμοί αυτοί εντάσσονται σε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είτε σε Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, μη συμπεριλαμβανομένων των οικισμών της περιπτώσεως α της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος της 20-08-1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985). υποχρεούνται να συμμετάσχουν με εισφορά σε γη ως εξής:}.

 

13. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του αρμόδιου για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης οργάνου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις περί εισφορών της παραγράφου 2)β του άρθρου αυτού ή στις ρυθμίσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983 οι ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο και βρίσκονται είτε εκτός είτε εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι δυο χιλιάδες (2.000) κατοίκους.}

 

14. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μπορεί να καθορίζονται υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και οι απαιτούμενες υπέργειες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας των Σταθμών του ΜΕΤΡΟ, κάτω από χώρους ιδιοκτησίας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και κάτω από Σταθμούς Μετεπιβίβασης (ΣΜ). Οι υπόγειοι αυτοί χώροι στάθμευσης μπορεί να εκτείνονται και κάτω από εγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους. Οι παραπάνω χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων κατασκευάζονται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

 

15. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει, μετά την περίπτωση δ ' προστίθενται περιπτώσεις ε' και στ', και αριθμώντας την περίπτωση ε' ως ζ', ως εξής:

 

{ε. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και ύστερα από γνώμη του αρμόδιου φορέα και γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος επιτρέπεται παρέκκλιση του συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης

 

στ. Με την ίδια διαδικασία της ανωτέρω περίπτωσης ε', επιτρέπεται κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β'.

 

η αύξηση του ύψους μέχρι 15 m
η αύξηση του συντελεστή κατ' όγκο εκμετάλλευσης, με την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια του γηπέδου είναι ίση ή μεγαλύτερη από 8.000 m2 και οι αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου 20,00 m

 

Σε περιοχές που ισχύουν ειδικές διατάξεις αυτές κατισχύουν των ανωτέρω.}

 

16. α) Για κτίρια του δημόσιου Τομέα και για κτίρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, εφόσον τούτο επιβάλλεται για λειτουργικούς λόγους.

 

β) Επίσης και για τα κτίρια αυτά επιτρέπεται παρέκκλιση από το συντελεστή δόμησης χωρίς αύξηση του ποσοστού κάλυψης και του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους, εφόσον δεν υποβαθμίζεται το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

 

γ) Οι παραπάνω παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.