Νόμος 2052/92 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 98 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) προστίθενται τα εξής:

 

{Για τις περιοχές αυτές δύναται να καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εισφορές σε γη και χρήμα διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 8 και 9 του νόμου αυτού.}

 

2. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου 1337/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 1647/1986, (ΦΕΚ 141/Α/1986) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. α. Με τα προεδρικά διατάγματα, που εγκρίνεται ή τροποποιείται η πολεοδομική μελέτη, μπορεί να καθορίζεται προθεσμία, η οποία δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τα 30 χρόνια, για τη διατήρηση σημαντικών ειδικών κτιρίων ή εγκαταστάσεων, που εμπίπτουν σε προβλεπόμενους χώρους κοινόχρηστου πρασίνου, εφόσον συναινεί ο ενδιαφερόμενος με δήλωσή του, που υποβάλλει μέσα στις προθεσμίες για την υποβολή ενστάσεων, είτε κατά την ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης, είτε κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ανεξάρτητα από την τυχόν ένσταση για τη μη ρυμοτόμηση του ακινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές κατά το δικαστικό προσδιορισμό της οφειλόμενης αποζημίωσης το δικαστήριο προσδιορίζει και το αντάλλαγμα χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, από την ημερομηνία μεταγραφής της πράξης εφαρμογής, για όλο το χρόνο διατήρησης των κτιρίων ή εγκαταστάσεων και το συνολικό ποσό του ανταλλάγματος αφαιρείται από την προσδιορισθείσα αποζημίωση.

 

β. Τα παραπάνω κτίρια ή εγκαταστάσεις, μαζί με το απαραίτητο για τη λειτουργία τους ρυμοτομούμενο οικόπεδο, σημειώνονται στο ρυμοτομικό σχέδιο, στο δε πολεοδομικό κανονισμό αναφέρονται ειδικά οι εργασίες που επιτρέπονται για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμός τους.}

 

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου 1337/1983 προστίθενται τα εξής:

 

{Για ιδιοκτησίες που στην πράξη εφαρμογής οι ιδιοκτήτες αναγράφονται με ελλιπή στοιχεία ή με την ένδειξη άγνωστος ώστε να καθίσταται αδύνατη η βεβαίωση και είσπραξη του ποσού της εισφοράς του άρθρου αυτού, για τον υπολογισμό της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη οικοπεδική αξία κατά το χρόνο κύρωσης της διορθωτικής πράξης τους οικείου νομάρχη.}

 

4. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ίδιου νόμου 1337/1983 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. α. Σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά δικαιοπραξία εν ζωή και έχει ως αντικείμενο μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου που οφείλει εισφορά σε χρήμα, σύμφωνα με κυρωμένη πράξη εφαρμογής, επισυνάπτεται βεβαίωση του οικείου δήμου ή κοινότητας, ότι έχει καταβληθεί τουλάχιστον το ποσόν των δόσεων, που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις, που αναλογούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο κατά το χρόνο κατάρτισης της δικαιοπραξίας.

 

β. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 5/1986 (ΦΕΚ 2/Α/1986) υποθήκη απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ οποιουδήποτε ταμείου η υπέρ τρίτου.}

 

5. Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου 1337/1983, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5)α του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) με το άρθρο 4 του νόμου 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988) και την παράγραφο 9 του άρθρου 98 του νόμου 1892/1990, προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. α. Τροποποιήσεις εγκεκριμένου με τον παρόντα νόμο ρυμοτομικού σχεδίου, οι οποίες διενεργούνται μετά τη μεταγραφή της πράξης εφαρμογής δεν συνεπάγονται άλλη επιβάρυνση των παρόδιων ιδιοκτητών. Οι ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες αποκαθίστανται σε αδιάθετα οικόπεδα, που προέκυψαν από την κυρωθείσα πράξη εφαρμογής ή αποζημιώνονται από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση του σχεδίου συντάσσεται πράξη εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτήν, εφόσον οι ιδιοκτήτες, των οποίων οι ιδιοκτησίες ρυμοτομούνται, οφείλουν σύμφωνα με την κυρωθείσα πριν από την τροποποίηση του σχεδίου πράξη εφαρμογής χρηματική εισφορά, επέρχεται συμψηφισμός σε όσο μέρος καλύπτεται από την οφειλόμενη αποζημίωση λόγω της νέας ρυμοτομίας.

 

β. Κατά την ένταξη στο σχέδιο εκτάσεων για τις οποίες είχαν καθορισθεί όροι δόμησης με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923 (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως αντικαταστάθηκε με τον αναγκαστικό νόμο 625/1968 (ΦΕΚ 266/Α/1968) για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη συμψηφίζεται το ποσοστό της ιδιοκτησίας, που παραχωρήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη, στους οικείους δήμους ή κοινότητες.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία συμψηφισμού και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.}

 

6. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του νόμου 1337/1983, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η απόφαση για την εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση εκδίδεται από τον νομάρχη με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Με την παραπάνω απόφαση και με σύμφωνη γνώμη της ως άνω πολεοδομικής υπηρεσίας και μόνο για τα κτίρια, που εξαιρούνται από την κατεδάφιση, μπορεί να επιτρέπεται η αποπεράτωση του κτίσματος του οποίου έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός, αν συντρέχουν κοινωνικοί λόγοι και να επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες πρόσθετοι όροι, που να αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος, τη στατική επάρκεια του κτίσματος ή και την αποφυγή αρχιτεκτονικής δυσαρμονίας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εξειδικεύονται οι κοινωνικοί λόγοι (στεγαστικές ανάγκες, οικονομική κατάσταση, αριθμός μελών οικογένειας κ.λ.π.) και ρυθμίζονται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.}

 

β. Από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου 16 ως ισχύει αντικαθίσταται η φράση μετά σύμφωνη γνώμη της επιτροπής που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, με τη φράση μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.

 

γ. Για υποθέσεις για τις οποίες, μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, έχουν γνωμοδοτήσει οι επιτροπές, περατώνεται η σχετική διαδικασία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.

 

7. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 1772/1988, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα πρόστιμα της παραγράφου αυτής, καθώς και οι λοιπές συνέπειες των επόμενων παραγράφων, δεν εφαρμόζονται σε κτίσματα ή κατασκευές, οι οποίες ανεγείρονται με οικοδομικές άδειες, που εκδίδονται, σύμφωνα με διατάξεις, οι οποίες κρίνονται αντισυνταγματικές με δικαστικές αποφάσεις και για το λόγο αυτόν ακυρώνονται.}

 

β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983 αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Το πρόστιμο αυτό, για μεν το πρώτο έτος κατά το οποίο λαμβάνει γνώση η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία για την ύπαρξη αυθαιρέτου, καθώς και για τα τυχόν προηγούμενα έτη ύπαρξής του, υπολογίζεται και βεβαιώνεται με βάση την αξία του αυθαιρέτου, όπως αυτή προσδιορίζεται με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του νόμου αυτού, ενώ για καθένα από τα επόμενα έτη επαναβεβαιώνεται, αφού αναπροσδιοριστεί με προσαύξηση του προστίμου του εκάστοτε προηγούμενου έτους κατά 20%. Το ποσοστό της προσαύξησης αυτής μπορεί να μεταβάλλεται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να ορισθεί μικρότερο του 10%.}

 

γ. Μετά την παράγραφο 12 του ίδιου άρθρου 17 του νόμου 1337/1983 προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

 

{13. Κάθε φορά που κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών διαπιστώνεται ότι δεν έχει τοποθετηθεί στο εργοτάξιο η πινακίδα που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1983), επιβάλλεται πρόστιμο στον ιδιοκτήτη 20.000 δραχμές, που εισπράττεται και αποδίδεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων ή στο Δήμο εφόσον ασκεί αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979). Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων δύναται να αναπροσαρμόζεται το πρόστιμο των 20.000 δραχμών. Με ανάλογη απόφαση καθορίζεται επίσης η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής είσπραξης και απόδοσης του προστίμου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

δ. Η περίπτωση (α) της ίδιας παραγράφου εφαρμόζεται και για τις πολυκατοικίες, που έχουν ανεγερθεί με άδειες του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) σε έκτασή του στην περιοχή Παπάγου - Χολαργού, η οποία εντάχθηκε στο εγκεκριμένο σχέδιο με το από [ΠΔ] 29-05-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 321/Δ/1979) και εν συνεχεία ακυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 3754/1981 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

8. Το άρθρο 25 του ίδιου νόμου 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 25: Οικοδόμηση σε μη άρτια οικόπεδα

 

1. Οικόπεδα εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, που δεν καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση της περιοχής και που έχουν δημιουργηθεί πριν από την ισχύ του νόμου 651/1977 περί καταργήσεως του νομοθετικού διατάγματος 349/1974 τροποποιήσεως των περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών, διατάξεων, κ.λ.π., μπορεί κατ' εξαίρεση να οικοδομηθούν αν έχουν μία πλατεία και αν μέσα σ' αυτό μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών ακάλυπτων χώρων, είναι δυνατή η ανέγερση κτιρίου ελάχιστης επιφάνειας τουλάχιστον 50 m2 και ελάχιστης πλευράς τουλάχιστον 5.00 m. Το ίδιο ισχύει και για οικόπεδα, που έχουν γίνει μη άρτια λόγω ρυμοτόμησης, άσχετα με το χρόνο που έγινε και άσχετα αν αυτά προέρχονται από παραχώρηση ή από άλλη μεταβιβαστική αιτία. Αν δύο ή περισσότερα γειτονικά οικόπεδα της παραγράφου αυτής συνενωθούν, το οικόπεδο που θα προκύψει από τη συνένωση εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

 

2. Η δόμηση στα οικόπεδα αυτά γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες δόμησης που ισχύουν στην περιοχή. Η άδεια χορηγείται πάντοτε ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, που μπορεί να επιβάλει περιορισμούς στον αριθμό των ορόφων ή στον όγκο και γενικά στη διαμόρφωση του κτιρίου σε περιπτώσεις, που βλάπτεται εμφανώς το περιβάλλον.

 

3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή στα οικόπεδα του άρθρου αυτού η κατασκευή κτιρίου ελάχιστης επιφάνειας τουλάχιστον 50 m2 και ελάχιστης πλευράς τουλάχιστον 5.00 m τότε τα οικόπεδα προσκυρώνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις.}

 

9. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ίδιου νόμου 1337/1983 προστίθενται τα εξής:

 

{στο δικαίωμα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να κηρύσσει έκπτωτα μερικά ή όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου των οικοδομικών συνεταιρισμών, όταν μετά από έλεγχο προκύπτουν λόγοι έκπτωσης αυτών.}

 

10. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 43 του ίδιου νόμου 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 1772/1988, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Στις ως άνω περιπτώσεις, καθώς και σε όλες τις πυκνοδομημένες ζώνες, επιτρέπεται μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και προ των πράξεων εφαρμογής η χορήγηση οικοδομικής άδειας. Επίσης σε όλες τις περιοχές, που εντάσσονται σε σχέδιο πόλης με τις διατάξεις του νόμου 1337/1983, επιτρέπεται η χορήγηση οικοδομικών αδειών σε νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 1577/1985, υφιστάμενα κατά την ημερομηνία ένταξης κτίσματα, στις εξής περιπτώσεις:

 

Ι. Αλλαγή χρήσης

ΙΙ. Επισκευές για λόγους χρήσεως και υγιεινής.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των οικοδομικών αδειών των προηγούμενων εδαφίων είναι:

 

1. Να είναι διαμορφωμένοι οι κοινόχρηστοι χώροι.

 

2. Κατά την κρίση της αρχής να μην εμποδίζεται η πραγματοποίηση της υποχρέωσης της ιδιοκτησίας για εισφορά σε γη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος νόμου.

 

3. Να έχει καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη προκαταβολή ποσού ίσου προς το 20% της υποχρέωσής του για εισφορά σε χρήμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου αυτού, όπως υπολογίζεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ίδιου για την αξία του ακινήτου του. Οι τελικές υποχρεώσεις συμμετοχής της ιδιοκτησίας, όπως προκύπτουν από τον παρόντα νόμο, εκπληρώνονται μετά την κύρωση των πράξεων εφαρμογής και από το ποσό που αναλογεί στην ιδιοκτησία έναντι της εισφοράς σε χρήμα, αφαιρείται η κατά τα ανωτέρω τυχόν καταβληθείσα προκαταβολή.}

 

11. Μετά την έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης κατά τις διατάξεις του νόμου 880/1979, δικαιούχος της οφειλόμενης λόγω ρυμοτομίας αποζημίωσης, για την οποία υπόχρεος είναι παρόδιος ιδιοκτήτης, είναι το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, εφόσον ο οικείος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης ειδοποιηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να επισπεύσει ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου εντός δίμηνης προθεσμίας τη διαδικασία για την είσπραξη της αποζημίωσης και παραλείψει να πράξει τούτο. Ο προσδιορισμός τιμής μονάδος για τον καθορισμό της αποζημίωσης του ρυμοτομούμενου τμήματος γίνεται και μετά την έγκριση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 797/1971. Η αποζημίωση, όταν η διαδικασία επισπεύδεται από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 761/1970, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1221/1980. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία γνωστοποίησης της έγκρισης μεταφοράς συντελεστή δόμησης, και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.