Νόμος 2837/00 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2636/1998


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ περιέρχεται ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση της εταιρίας από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Πολιτισμού ή από πρόσωπο που αυτοί εξουσιοδοτούν.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Εταιρία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση.}

 

4. Η ανώνυμη εταιρία, Αξιοποίησης Περιουσίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 2636/1998 μετονομάζεται σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤIΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΤΑΙΡΙΑ.

 

Σε περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε οποιοδήποτε διεθνές αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών, σύμφωνα με την παράγραφο 18 του παρόντος, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εταιρία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 34% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στην εταιρία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερη από το 51% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003), με την παράγραφο 5 του άρθρου 214 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 2636/1998 οι λέξεις τριάντα (30) έτη αντικαθίστανται με τις λέξεις ενενήντα εννέα (99) έτη.

 

6. Το άρθρο 13 του νόμου 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13: Σκοπός της εταιρίας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία

 

1. α) Σκοπός της εταιρίας είναι η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

β) Η εταιρία έχει αυτοδικαίως, από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, όπως προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο, δικαιούμενη να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της.

 

γ) Ο κινητός εξοπλισμός όλων των επιχειρηματικών μονάδων, των οποίων η εταιρία έχει κατά τα ανωτέρω τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση περιέρχεται σε αυτήν κατά κυριότητα χωρίς αντάλλαγμα και λογιστική αξία.

 

2. Η περιουσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατά την έννοια του παρόντος νοούνται τα εξής περιουσιακά στοιχεία αυτού:

 

α. Τα κάθε είδους κινητό και ακίνητα πράγματα, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση αυτού ή έχουν μισθωθεί από αυτόν ή βρίσκονται στην εκμετάλλευσή του με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή.

 

β. Οι κάθε είδους πόροι και κινητές αξίες, όπως χρήματα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και εν γένει χρεόγραφα σε δραχμές και σε ξένο νόμισμα.

 

γ. Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως σήματα, επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι, τα δικαιώματα σε νέες τεχνογνωσίες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

δ. Τα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά, ακίνητα, πόροι, κινητές αξίες και δικαιώματα που ανήκουν ή περιέρχονται σε άλλα νομικά πρόσωπα (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εταιρίες κ.λ.π.), εφόσον και κατά το μέρος που σε αυτό συμμετέχει και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, εμμέσως ή αμέσως.

 

3. Ως επιχειρηματικές μονάδες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού νοούνται οι τουριστικές μονάδες αυτού και ιδίως οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι μονάδες των ιαματικών πηγών, των επιχειρήσεων Καζίνο Πάρνηθας και Κέρκυρας, των τουριστικών περιπτέρων, των ακτών, των τουριστικών λιμένων, καταφυγίων και αγκυροβολίων τουριστικών σκαφών, των χιονοδρομικών των σταθμών θαλαμηγών, των σπηλαίων, των τουριστικών καταστημάτων και εγκαταστάσεων εν γένει και μέσων τουριστικής εξυπηρέτησης κάθε φύσης, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ή τίτλοι υπό τη διοίκηση και διαχείριση αυτού ή έχουν μισθωθεί από αυτόν ή βρίσκονται στην εκμετάλλευσή του με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή.

 

4. Τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για άμεση χρήση από τις υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και οι πόροι του εδαφίου, β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν υπάγονται στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της εταιρείας.

 

5. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα και ιδίως:

 

α. Να υπογράφει, να προβαίνει στη χαρτογράφηση και κτηματογράφηση και να συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας της ως άνω κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένου αρχείου αυτής της περιουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

β. Να διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία και τις επιχειρηματικές μονάδες με πώληση ή ανταλλαγή αυτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κατωτέρω παραγράφου 17, και να αποκτά κινητά και ακίνητα, καθώς και επιχειρήσεις με αγορά, ανταλλαγή ή απαλλοτρίωση, στο όνομά της,

 

γ. Να εκμισθώνει τα περιουσιακό στοιχεία ή τις επιχειρηματικές μονάδες ή να παραχωρεί τη χρήση αυτών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή να μεταβιβάζει άλλο ενοχικό ή εμπράγματο δικαίωμα επ' αυτών,

 

δ. Να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης κινητών ή ακινήτων στο όνομά της.

 

ε. Να προβαίνει στην αξιοποίηση των επιχειρηματικών μονάδων με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από την ίδια.

 

στ. Να αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή, στο όνομά της.

 

ζ. Να εκπονεί μελέτες για την ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση των ακινήτων και να ανοικοδομεί, επισκευάζει και ανακαινίζει αυτά ή να αναθέτει τις παραπάνω εργασίες σε τρίτους.

 

η. Να προβαίνει στην προμήθεια του κάθε φύσης εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων.

 

θ. Να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της τεχνογνωσίας και τα λοιπά δικαιώματα ή προϊόντα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ι. Να συνάπτει δάνεια από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ελληνικά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

 

ι)α. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε ανώνυμες εταιρίες που θα έχουν ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με το σκοπό της εταιρίας.

 

ι)β. Να ενάγει και να ενάγεται και γενικά να διεξάγει στο όνομά της κάθε δίκη και να επιχειρεί κάθε μέτρο εκτέλεσης που αφορά, τα περιουσιακά στοιχείο ή τις επιχειρηματικές μονάδες των οποίων της έχει ανατεθεί η διοίκηση και η διαχείριση.

 

6. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού έχουν την υποχρέωση, να αποστείλουν, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, στην εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, αναλυτική κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και των υφιστάμενων επιχειρηματικών του μονάδων.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του νόμου 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση της εταιρίας από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς.}

 

8. Το άρθρο 15 του νόμου 2636/1998 αντικαθίστανται εξής:

 

{Άρθρο 15: Όργανο Διοίκησης της Εταιρίας

 

1. Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

 

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη μετά την λήξη της θητείας του τακτική γενική συνέλευση.

 

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Προέδρου, προΐσταται των υπηρεσιών της εταιρίας και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο καταστατικό της εταιρίας.

 

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διάστημα τριών (3) ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης με κοινή απόφαση των Υπουργικών Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

6. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εμπειρία σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης και άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών, εκ των οποίων η μία η αγγλική.

 

7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου καθορίζεται και η διαδικασία της επιλογής, εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και μπορεί να ορίζεται ότι απαιτούνται και προσόντα πλέον των αναφερόμενων στις προηγούμενες παραγράφους.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνάπτει σύμβαση διαχείρισης με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρίας.

 

8. Με το καταστατικό της εταιρίας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου, τα θέματα που περιλαμβάνει η σύμβαση διαχείρισης και ο τρόπος ελέγχου τήρησής της, η διαδικασία καταγγελία της συμβάσεως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.}

 

9. Ο Γενικός Διευθυντής που προσλήφθηκε στην Ανώνυμη Εταιρεία ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης και υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στην εταιρεία ορίζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 15 του νόμου 2636/1998 όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

 

Η θητεία του παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη μετά τη λήξη της τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004).

 

10.Το άρθρο 16 του νόμου 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 16: Πόροι της εταιρείας

 

1. Πόροι της εταιρίας είναι:

 

α) Τα έσοδα από τη διοίκηση διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων που εκμεταλλεύεται η εταιρεία,

β) τα έσοδα από τις θυγατρικές της εταιρείες,

γ) δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την εταιρεία,

δ) τόκοι και άλλα έσοδα από χρηματοοικονομική εκμετάλλευση των διαθέσιμων της και του χαρτοφυλακίου της.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών μέρος των κερδών που αναλογούν στο Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να διατίθενται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για χρηματοδότηση των δαπανών τουριστικής προβολής και διαφήμισης.

 

Ειδικά για τα έτη 2000 - 2001 μέρος των κερδών μπορεί να διατίθεται για την κάλυψη μέρους των λειτουργιών εξόδων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.}

 

11. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 17 του νόμου 2636/1998 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το κατά το άρθρο 2 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 προβλεπόμενο καταστατικό της ως άνω ανώνυμης εταιρίας. Με το καταστατικό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επωνυμία, την έδρα, το μετοχικό κεφάλαιο την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετοχών, τη σύγκληση, τη συγκρότηση τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τη διανομή κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία.

 

2. Το καταστατικό της εταιρίας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

3. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές και τους αναπληρωτές τους.}

 

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του νόμου 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και πράξεων της Διοίκησης που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και αφορούν την ειδική εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης γίνεται με μέριμνα του Τμήματος Εποπτείας και Υποστήριξης Εταιρειών του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 296/1989.}

 

13. Οι παράγραφοι 4 και 7 του άρθρου 21 του νόμου 2636/1998 καταργούνται και οι παράγραφοι 5, 6 και 8 αναριθμούνται σε 3, 4 και 5.

 

14. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 2636/1998 έτσι όπως αυτή αναριθμήθηκε προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{γ. Στην ίδια Διεύθυνση συνιστάται τμήμα Β7 Περιουσίας το οποίο τηρεί το αρχείο της περιουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.}

 

15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του νόμου 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α) Εκκρεμείς διαδικασίες διαγωνισμών προμηθειών εκτέλεσης έργων αγοροπωλησιών εκμισθώσεων μισθώσεων και εν γένει παραχωρήσεων, οι οποίες αφορούν περιουσιακά στοιχεία και επιχειρηματικές μονάδες των οποίων η διοίκηση και διαχείριση ανήκει στην εταιρεία συνεχίζονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της και ολοκληρώνονται από την εταιρεία η οποία καθιστά πλήρως τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.}

 

β) Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών.}

 

16. Στο άρθρο 23 του νόμου 2636/1998 προστίθενται παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 ως εξής:

 

{6. Οποιαδήποτε οφειλή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που έχει δημιουργηθεί από τις εκμεταλλεύσεις των επιχειρηματικών μονάδων του, αναλαμβάνεται και εξοφλείται από την εταιρία.

 

Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και των επιχειρηματικών μονάδων αυτού μέχρι την ανάληψη της διοίκησης και διαχείρισης αυτών από την Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης Περιουσίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους οργανισμούς, ταμεία και λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές συνεισπράττονται από αυτό (για κύρια και επικουρική ασφάλιση), μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία κεφαλαιοποιούνται.

 

Επί της ως άνω κεφαλαιοποιημένης οφειλής καταβάλλεται ως προκαταβολή ποσοστό 10%, κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και όχι πέραν του τέλους του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, το δε υπόλοιπο ποσό της οφειλής εξοφλείται σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 01-11-2000.

 

Η αίτηση για το διακανονισμό πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Οι λεπτομέρειες και o τρόπος εξόφλησης των πιο πάνω οφειλών θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

7. Απαιτήσεις του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, από περιουσιακό στοιχεία και επιχειρηματικές μονάδες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, των οποίων η διοίκηση και διαχείριση έχει ανατεθεί στην Ανώνυμη Εταιρία Αξιοποίησης Περιουσίας Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 6 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998), ανεξάρτητα από το χρόνο γενέσεως αυτών, εκχωρούνται αυτοδικαίως στην Ανώνυμη Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.

 

8. Εκκρεμείς δίκες για τις απαιτήσεις αυτές συνεχίζονται από την εδάφια στο όνομά της και για λογαριασμό της.

 

9. Η ρύθμιση για την εξόφληση των απαιτήσεων που εκχωρούνται προς την ως άνω εταιρία γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παράγραφος 9 του νόμου 2741/1999 και την υπ' αριθμό [Α] Τ/1300/31-03-2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 462/Β/2000). Η οριζόμενη στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση προθεσμία για την υποβολή αίτησης για ρύθμιση παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην ως άνω εκχώρηση περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα απαιτήσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις και έχουν ρυθμισθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.}

 

17. Αν για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρίας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ ή των θυγατρικών της απαιτηθεί η απόκτηση κατά κυριότητα από αυτήν ενός ή περισσότερων Περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η κυριότητα αποκτάται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η απόφαση αυτή αποτελεί το μεταγραπτέο τίτλο, όταν απαιτείται μεταγραφή για τη μεταβίβαση.

 

Η μεταγραφή των πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδονται σύμφωνα με όσα παραπάνω ορίζονται, και κάθε πράξη ή συμφωνία, που αφορά στη μεταβίβαση στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ή τις θυγατρικές της εταιρίες, της κυριότητας περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και κάθε πράξη ή συμφωνία, που αφορά στη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού και κάθε εμπράγματου δικαιώματος στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ή στις θυγατρικές της εταιρίες, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εκτός του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων. Τα δικαιώματα και οι αμοιβές των συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για όλες τις παραπάνω πράξεις ή συμφωνίες περιορίζονται στο 5% των προβλεπομένων από το νόμο. Τα περιουσιακά στοιχεία, που μεταβιβάζονται, κατά τον παραπάνω τρόπο, αποτιμώνται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, μέσα σε προθεσμία δύο ετών από την έκδοση της σχετικής κάθε φορά Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου και εισφέρονται στην εταιρία, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την κατά τα παραπάνω αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7Α, 7Β, 11, 29, 31 και 34 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 καταργήθηκε με την παράγραφο 2)δ του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 214 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

18. Στο νόμο 2636/1998 προστίθεται άρθρο 14Α που έχει ως εξής

 

{Άρθρο 14Α: Εκτίμηση αξίας περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας

 

1. Εντός προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, η οποία μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, απογραφή και εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρηματικών μονάδων των οποίων η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ανήκει στην εταιρία. Η καθαρή θέση που προκύπτει σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 1113/1980) θα αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών, εφόσον αυτές ασκούν τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του εκτιμώμενου περιουσιακού στοιχείου.

 

2. Οι μετοχές της εταιρίας μπορεί να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε οποιοδήποτε διεθνές αναγνωρισμένο χρηματιστήριο Αξιών με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.