Νόμος 3220/04 - Άρθρο 49

Άρθρο 49


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η κυριότητα επί περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δύναται να μεταβιβάζεται στην εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία ή σε θυγατρικές της εταιρείες, με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή αποτελεί το μεταγραπτέο τίτλο, όταν απαιτείται μεταγραφή για τη μεταβίβαση, η δε μεταγραφή της στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία απαλλάσσεται από κάθε τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

 

β) Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση κατά τις διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης της παραγράφου αυτής περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που υπάγονται σε καθεστώς, θεσμοθετημένης προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, όπως των άρθρων 18, 19, 20 και 21 του νόμου 1650/1986, καθώς και περιουσιακών στοιχείων τα οποία βρίσκονται σε περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί Ζώνη Προστασίας Α', κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 13 και του άρθρου 16 του νόμου 3028/2002, ή περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που είναι δάση ή δασικές εκτάσεις και παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό, αισθητικό και οικολογικό ενδιαφέρον, έχουν σημασία για την παραγωγή δασικών προϊόντων ή ασκούν ιδιαίτερη προστατευτική επίδραση επί εδαφών και υπόγειων υδάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), καθώς και λιμνών, αιγιαλών και κοινόχρηστων πραγμάτων.

 

γ) Για την κατά τα παραπάνω απόκτηση περιουσιακών στοιχείων η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων και καταβάλλει μόνο ειδικό εφάπαξ τέλος για τη χρηματοδότηση της προβολής του ελληνικού τουρισμού από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ή των προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 18 του άρθρου αυτού, ύψους ίσου προς το 12,5% της αξίας του δικαιώματος διοίκησης και διαχείρισης των αποκτώμενων περιουσιακών στοιχείων. Η αξία αυτή υπολογίζεται με βάση την αποτίμηση που διενεργήθηκε από ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α του νόμου 2636/1998, και περιλαμβάνεται σε έκθεση που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να εκδοθεί η υπ' αριθμό Κ2/10468/2002, εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Με την κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής καθορίζεται και κάθε θέμα σχετικό με τη βεβαίωση και την καταβολή του παραπάνω τέλους και την κατανομή αυτού μεταξύ των παραπάνω δικαιούχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 214 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

2. α) Για την, κατά την προηγούμενη παράγραφο, απόκτηση κατά κυριότητα περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία υποχρεούται να σχηματίσει ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο ύψους ίσου προς το 12,5% της αξίας του δικαιώματος διοίκησης και διαχείρισης των αποκτώμενων περιουσιακών στοιχείων, όπως η αξία αυτή υπολογίζεται με βάση την αποτίμηση που διενεργήθηκε από ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α του νόμου 2636/1998 και αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στο ειδικό αυτό αποθεματικό κεφάλαιο εντάσσονται και τα ποσά που, σε εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 14Α του νόμου 2636/1998, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 3105/2003, προορίζονται για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και δεν έχουν κεφαλαιοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η δημιουργία του ειδικού αυτού αποθεματικού κεφαλαίου δεν υπόκειται σε καμία φορολογία.

 

β) Αν, μέσα σε δέκα (10) χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου αυτού η εκμετάλλευση ή αξιοποίηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, των οποίων η διοίκηση και διαχείριση έχει ανατεθεί στην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 2636/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000, και τα οποία έχουν περιληφθεί στην αποτίμηση για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α του νόμου 2636/1998, καταστεί ασύμφορη ή αδύνατη λόγω περιβαλλοντικών, πολεοδομικών ή άλλων περιορισμών, η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία μπορεί να σχηματίσει τις αναγκαίες για το λόγο αυτόν προβλέψεις με ισόποση μείωση του ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή. Μετά την παρέλευση δέκα (10) ετών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, το ειδικό αυτό αποθεματικό κεφάλαιο μπορεί να κεφαλαιοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

 

γ) Τα ποσά που καταβάλλει η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία για το ειδικό τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 και για το σχηματισμό του ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου της παραγράφου αυτής αυξάνουν την αξία των παγίων της εταιρίας, όπως αυτή εκτιμήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α του νόμου 2636/1998, και εμφανίζεται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρίας.

 

δ) Η παράγραφος 17 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003), καταργείται.

 

Για περιουσιακά στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που έχουν μεταβιβασθεί στην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία κατά τις διατάξεις που καταργούνται δυνάμει του προηγούμενου εδαφίου, χωρίς να έχει ληφθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής. Το ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο σχηματίζεται, για τις ανάγκες εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 214 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

3. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία ανέρχεται σε 301.850.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 120.740.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό αυτό ύστερα από την απογραφή και αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων, των οποίων η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση είχε περιέλθει στην εταιρία κατά τις διατάξεις του νόμου 2636/1998, όπως ισχύει, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3139/2003. Η αποτίμηση αυτή διενεργήθηκε από ορκωτούς ελεγκτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α του νόμου 2636/1998, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 3105/2003.

 

Οι κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας περί αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις υπ' αριθμό [Α] Κ2/13086/2003 και Κ2/10468/2002 αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκαν, μαζί με τη σχετική έκθεση αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία και η τροποποίηση εν γένει του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού της διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου [Ν] 2190/1920 και τις διατάξεις του νόμου αυτού για την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

 

4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) αμέσως μετά τις λέξεις μετά του Δημοσίου προστίθενται οι λέξεις ή μετά της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία.

 

5. α) Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των χερσαίων Συνοριακών Σταθμών Νίκης, Ευζώνων, Δοϊράνης, Προμαχώνα, Ορμενίου, Κήπων, Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής ανατίθεται στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες. Η διαχείριση κάθε εσόδου από την εκμετάλλευση των παραπάνω Συνοριακών Σταθμών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

β) Η εκτέλεση των κάθε είδους συμβάσεων ή άλλων εν γένει δικαιοπραξιών, οι οποίες έχουν συναφθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ή την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σχετικά με τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των Συνοριακών Σταθμών του πρώτου εδαφίου, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες.

 

Εκκρεμείς δίκες για διαφορές σχετικές με τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των άνω Συνοριακών Σταθμών συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες.

 

γ) Απαιτήσεις και κάθε άλλο δικαίωμα από σύμβαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης σχετικά με τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των άνω Συνοριακών Σταθμών, ανεξάρτητα από το χρόνο γενέσεως αυτών, εκχωρούνται αυτοδικαίως στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες, οι οποίες συνεχίζουν στο όνομά τους και για λογαριασμό τους τυχόν εκκρεμείς δίκες.

 

δ) Οι κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες αποδίδουν ετησίως στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) επί των ακαθαρίστων μισθωμάτων των ακινήτων των υφιστάμενων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων των Συνοριακών Σταθμών, που η κυριότητά τους ανήκει στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Το εν λόγω ποσό αποδίδεται εντός τριών (3) μηνών μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

 

ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζονται, εντός των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο Συνοριακών Σταθμών, ο χώρος εγκατάστασης, οι όροι, η αρμοδιότητα κατασκευής, συντήρησης, εποπτείας και μέριμνας, καθώς και οι προδιαγραφές για τη στέγαση και λειτουργία Γραφείων Πληροφοριών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Κάθε δαπάνη για την εγκατάσταση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των Γραφείων αυτών βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Στα γραφεία αυτά μπορούν να αποσπώνται, με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, υπάλληλοι των οικείων Περιφερειών, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνει το φορέα προέλευσης.

 

στ) Τυχόν αξιώσεις του Δημοσίου, των αρμόδιων Περιφερειών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης, έναντι αλλήλων, δεν αναζητούνται, εξαιρουμένων των δαπανών της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης για την αισθητική αναβάθμιση των Συνοριακών Σταθμών Ευζώνων, Προμαχώνα, Κήπων, Κακαβιάς και Νίκης, όπως αυτές προκύπτουν από σχετικά στοιχεία ισολογισμών της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και οι οποίες συμψηφίζονται με ισόποσα μελλοντικά μερίσματα του Δημοσίου από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

ζ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζονται σε περίπτωση επέκτασης των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων ή ανέγερσης νέων κτιρίων σε χώρους των Συνοριακών Σταθμών, κυριότητας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, οι όροι εκμετάλλευσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.}

 

η. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) έχουν εφαρμογή στους Συνοριακούς Σταθμούς της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 47 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006) και στο Συνοριακό Σταθμό Καστανέων Έβρου, καθώς και στους χερσαίους, οδικούς και σιδηροδρομικούς Συνοριακούς Σταθμούς που είχαν ιδρυθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του νόμου 2647/1998.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση η' προστέθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 47 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006).

 

6. Το Ξενία Καλεντζίου Αχαΐας (ξενώνας Ερύμανθος) και ο περιβάλλων αυτόν χώρος συνολικής έκτασης 8.666 m2, όπως αυτή εμφαίνεται υπό στοιχεία ΕΑΒΗΖΛΚΙΕΑ στο υπ' αριθμό 162/28-05-2003 τοπογραφικό διάγραμμα της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία, που δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παραχωρείται στο κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου.

 

7. α) Η προθεσμία μέσα στην οποία επιτρέπεται να διενεργούνται οι μετατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι 31-12-2004. Η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία μπορεί να διαπιστώνει την ανάγκη αναδιάταξης και μετάταξης του προσωπικού της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 2636/1998, μέχρι την εισαγωγή των μετοχών της για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

β) Για την πλήρωση των θέσεων, που προβλέπονται στον κανονισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2636/1998 και μέχρι την εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι ακόμα κενές, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1649/1986 και η διαδικασία της παραγράφου 18 του άρθρου 82 του νόμου 3057/2002.

 

γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου 2837/2000 αντικαθίσταται ως εξής:}.

 

Η έναρξη ισχύος της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου ανατρέχει στη δημοσίευση του νόμου 3139/2003.

 

δ) Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 18 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 39 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003), εφαρμόζονται μόνο για το προσωπικό ή τους δικηγόρους που μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού έχουν αποσπασθεί ή διατεθεί αντίστοιχα στην εταιρία. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε περαιτέρω διάθεση στην εταιρία δικηγόρων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και απόσπαση στην εταιρία μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Υπουργείου Ανάπτυξης ή των λοιπών φορέων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004), με την παράγραφο 5 του άρθρου 214 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η θητεία του παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη μετά τη λήξη της τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας.}

 

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου 2636/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η εταιρία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.}

 

10. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 17 του νόμου 2636/1998, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000, μετά τις λέξεις Το καταστατικό της Εταιρίας προστίθεται η εξής φράση: συμπεριλαμβανομένων των διατάξεών του που ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο και από τα άρθρα 12 έως και 23 του νόμου αυτού.

 

11. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 23 του νόμου 2636/1998, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000, μετά τη λέξη Απαιτήσεις προστίθενται οι λέξεις και κάθε άλλο δικαίωμα από σύμβαση.

 

12. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων των τεσσάρων προηγούμενων παραγράφων ανατρέχει στη δημοσίευση του νόμου 2837/2000.

 

13. α) Ο κανονισμός της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2636/1998 καταρτίζεται και τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, χωρίς να απαιτείται έγκριση άλλου οργάνου ή διοικητικής αρχής.

 

β) Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 2837/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), και στην παράγραφο 1 του άρθρου 14Α του νόμου 2636/1998, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 3105/2003, ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

 

14. Το άρθρο 15 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000), και το άρθρο 16 του νόμου 2636/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000, καταργούνται.

 

15. Το άρθρο 19 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρία απαλλάσσεται από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας και το φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Κάθε πράξη ή συμφωνία, που αφορά στη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού και κάθε εμπράγματου δικαιώματος προς την εταιρία ή από την εταιρία προς θυγατρικές της εταιρίες, καθώς και η μεταγραφή των πράξεων ή συμφωνιών αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εκτός του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων.}

 

16. Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του νόμου 2636/1998, όπως αυτή αναριθμήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 39 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003), καθώς και η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000) καταργούνται.

 

17. α) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001), μετά τις λέξεις για τη διαφήμιση και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού προστίθενται οι λέξεις και την καταβολή από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού του επιδόματος του άρθρου 15 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002).

 

β) Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο του άρθρου 15 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002) καταργούνται. Η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 του νόμου 3016/2002 καλύπτεται από το ποσό που προβλέπεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 13 του νόμου 2206/1994 ως τροποποιηθείσα ισχύει και όπως η διάταξη αυτή συμπληρώνεται με την περίπτωση α' της παραγράφου αυτής.

 

18. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους προγράμματα μαθητικού τουρισμού και εκπαιδευτικών περιηγήσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το αντικείμενο των προγραμμάτων αυτών, ο τόπος, ο χρόνος, η διάρκεια διεξαγωγής τους, ο τρόπος και οι λεπτομέρειες χρηματοδότησής τους, οι δικαιούμενοι συμμετοχής, το μέγιστο ανά δικαιούμενο κόστος, οι φορείς διαχείρισης και εποπτείας των προγραμμάτων αυτών και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων. Ως φορέας διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών μπορεί να ορίζεται και η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920. Ειδικά για το σχολικό έτος 2003 - 2004 τα προγράμματα αυτά μπορούν να χρηματοδοτούνται με προκαταβολή από την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία έναντι του ειδικού τέλους της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 

19. Επιτρέπεται η διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία στους εργαζόμενους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και στους εργαζόμενους των συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42Ε του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 με την Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρία, επιχειρήσεων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται από τη Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 

n.3220.04.3Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.