Νόμος 2938/01 - Άρθρο 17 - Άρθρο 14

Άρθρο 14


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

2. Η εκλογή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη συνεδρίασή του ύστερα από κάθε Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού της σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

 

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους και λαμβάνει αποφάσεις ασκώντας όλες τις ουσιαστικές διευθυντικές αρμοδιότητες και όσες άλλες αρμοδιότητες του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι αρμόδιος, μεταξύ άλλων:

 

α) για την εκτέλεση των συνήθους φύσεως έργων και προμηθειών και ανάληψη υποχρεώσεων, εφόσον η ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 δραχμών, επιτρεπομένης της αυξήσεως του χρηματικού αυτού ορίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

β) για την τοποθέτηση του προσωπικού στις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς της Εταιρείας θέσεις και

 

γ) για να αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου μέχρι και 75.000.000 δραχμών, επιτρεπόμενης της αυξήσεως του χρηματικού αυτού ορίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί αρμοδιότητές του σε Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.