Νόμος 2938/01 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, τηρουμένων και των διατάξεων του νόμου αυτού, μπορεί να καταρτίζει συμβάσεις ή να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με την εκμετάλλευση ή διαχείριση των χώρων, που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 4 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι συμβάσεις και οι πράξεις αυτές εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Από την έναρξη της ισχύος της διάταξης αυτής, η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων υπεισέρχεται στη θέση του Ελληνικού Δημοσίου, ως προς τις έννομες σχέσεις που αφορούν την εκμετάλλευση ή γενικότερα τη διαχείριση των χώρων αυτών. Κάθε άλλη διάταξη νόμου που περιορίζει την άσκηση, από την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, των πιο πάνω δραστηριοτήτων, καταργείται.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να καθορίζονται τα ανώτατα και κατώτατα όρια, μέσα στα οποία κυμαίνεται το ύψος των διοδίων. Το συγκεκριμένο ύψος των διοδίων καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων. Για τον τρόπο καταβολής των διοδίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3905/1958, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 1799/1988.

 

3. Η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων διατηρεί όλους τους πόρους, εισφορές και εν γένει έσοδα που είχε η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και για την είσπραξή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. Οι προβλεπόμενες στο νόμο ανταποδοτικές εισφορές υπέρ τρίτων, που εισπράττονται από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, εξακολουθούν να εισπράττονται από την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και αποδίδονται από αυτή στους δικαιούχους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων διατίθενται πιστώσεις από τους πόρους της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, για τις βελτιώσεις και τις διαπλατύνσεις των οδών, καθώς και για τη λήψη των μέτρων που επιβάλλεται να λαμβάνονται για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας των κινουμένων στο οδικό δίκτυο της χώρας.

 

5. Στις συμβάσεις μίσθωσης χώρων και εγκαταστάσεων σε Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών που είχε συνάψει η εταιρεία Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας με τρίτους και στις οποίες υπεισήλθαν ως εκμισθωτές οι Παραχωρησιούχοι των συμβάσεων παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων, με τις διατάξεις των κυρωτικών των συμβάσεων νόμων, οι μισθωτές υπέχουν υποχρέωση για τη συμμόρφωση και εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων που περιλαμβάνονται στις οικείες συμβάσεις παραχώρησης και στα συνοδευτικά αυτών συμβατικά τεύχη και αφορούν το μίσθιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 138 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.