Νόμος 2938/01 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όσοι εκμεταλλεύονται ή χρησιμοποιούν ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο αποκομίζουν έσοδα, από τις κυκλοφοριακές συνδέσεις του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου της χώρας, υποχρεούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την έγγραφη πρόσκληση που θα τους αποστείλει η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, να δηλώσουν εγγράφως προς αυτήν την κυκλοφοριακή τους σύνδεση, τη συγκεκριμένη θέση στην οποία αυτή ευρίσκεται, το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας, το χρόνο λειτουργίας της, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο ζητήσει η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων.

 

2. Αν οι ανωτέρω έχουν άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης ή σύμβαση μίσθωσης με την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, επιβάλλεται σε αυτούς το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις μίσθωμα. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται σε αυτούς αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης.

 

Το μίσθωμα και η αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης βεβαιώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Οι εισπράξεις αυτές μπορεί να ανατίθενται στις κατά τόπους Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 106 παράγραφος 4 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 37/Α/1995) και διενεργούνται με βάση χρηματικούς καταλόγους, που αποστέλλονται σε αυτές από την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και κατατίθενται σε πίστωση του λογαριασμού της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

3. Την ίδια υποχρέωση υποβολής έγγραφης δήλωσης προς την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων έχουν οι ανωτέρω και κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, μέσα στον οποίο θα δηλώνουν προς την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων τις τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στην κυκλοφοριακή τους σύνδεση ή στην ασκούμενη σε αυτήν δραστηριότητά τους.

 

4. Όσοι αρνούνται ή καθυστερούν να υποβάλλουν προς την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 έγγραφη δήλωση (αρχική ή ετήσια), μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, αποκλείονται από την κυκλοφοριακή τους σύνδεση, με την εθνική οδό, η οποία διακόπτεται (κλείνει) με ενέργειες της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και με δαπάνες που καταλογίζονται στους υπόχρεους.

 

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και επιπλέον των προβλεπομένων στην ανωτέρω παράγραφο 2, επιβάλλεται πρόστιμο που κυμαίνεται από εκατό χιλιάδες (100.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, σε όσους αυτοδύναμα και χωρίς άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων δημιουργούν, διανοίγουν, θέτουν σε λειτουργία και εκμεταλλεύονται κυκλοφοριακή σύνδεση με το εθνικό οδικό δίκτυο ή στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου επανασυνδέουν διακοπείσα ήδη κυκλοφοριακή σύνδεση. Το πρόστιμο αυτό βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.