Νόμος 2938/01 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων αποτελείται:

 

α) από δύο εκπροσώπους των εργαζομένων, που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

 

β) από έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή,

 

γ) από έξι (6) εκπροσώπους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Οι θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης και τις καταλαμβάνουν πρόσωπα κύρους που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Η ιδιότητα του Προέδρου δεν είναι ασυμβίβαστη με αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εάν ο Πρόεδρος είναι και Διευθύνων Σύμβουλος, το Δημόσιο ορίζει έναν ακόμη εκπρόσωπο. Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2414/1996, όπως κάθε φορά ισχύει,

 

δ' από τα λοιπά μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

 

Η ανάκληση και η αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τους αρμόδιους που έχουν δικαίωμα εκλογής ή ορισμού ή υπόδειξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου 2414/1996 για την ανάκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3263/2004 (ΦΕΚ 179/Α/2004).

 

2. Από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων τάσσεται στους εργαζομένους της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων προθεσμία, όχι βραχύτερη από ένα μήνα ούτε μεγαλύτερη από δύο μήνες, από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση, για τη διεξαγωγή καθολικής ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωτών τους που θα προτείνουν. Η εκλογή των εκπροσώπων των εργαζομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου, που προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2414/1996, με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υποδεικνύει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτή του, πρόσωπα κύρους, με γνώσεις σε θέματα που συνδέονται με το αντικείμενο της Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών αφότου αυτή ειδοποιηθεί εγγράφως από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

4. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει νόμιμη σύνθεση και χωρίς τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην Εταιρεία ή τον εκπρόσωπο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Επίσης, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι νόμιμες και δεν επηρεάζονται από τυχόν ακύρωση της εκλογής των ανωτέρω εκπροσώπων.

 

5. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται, αυτοδίκαια, μέχρι το διορισμό, την υπόδειξη ή την εκλογή νέων μελών του. Η θητεία αυτή πάντως δεν μπορεί να παραταθεί πέραν του ενός έτους. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 16, η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση στη συνεδρίασή της αυτή διαπιστώνει επίσης το διορισμό ή την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται ή εκλέγονται από τους φορείς και τα πρόσωπα που προβλέπει ο νόμος αυτός και μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων περί δημοσιότητας του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

6. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι:

 

α) οι συγγενείς μεταξύ τους, εξ αίματος ή αγχιστείας, μέχρι και τρίτου βαθμού,

 

β) οι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων,

 

γ) τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή οι υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων.

 

Επίσης, δεν επιτρέπεται να διορισθούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικασθεί για αδίκημα, από εκείνα που αποτελούν κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 2683/1999.

 

7. Αν κενωθεί η θέση κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από εκείνα που εκλέγει η Γενική Συνέλευση, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκλέγεται προσωρινός αναπληρωτής, με απόφαση των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που επικυρώνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση. Αν κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ή εκλέγονται από τους εργαζομένους ή υποδεικνύονται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, παύσει λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν υφίσταται αναπληρωτής του, ο οποίος και λαμβάνει τη θέση του, αντικαθίσταται κατά τον τρόπο του ορισμού του. Μέχρι να διορισθεί αντικαταστάτης του μέλους αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς αυτό. Η θητεία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζεται, υποδεικνύεται ή εκλέγεται σε αντικατάσταση θανόντος, παραιτηθέντος ή εκπεσόντος λήγει κατά τη λήξη της θητείας εκείνου που αντικατέστησε.

 

8. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο πρόσωπο που συγκεντρώνει και τις δύο ιδιότητες αυτές, καταβάλλεται για τις υπηρεσίες τους που παρέχουν στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, αμοιβή, η οποία ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Για κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

9. Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.