Νόμος 2940/01 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Πρόσθετοι όροι για την ενίσχυση της διαφάνειας στα δημόσια έργα και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πρώτα δύο εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Οι δημοπρασίες αυτές διεξάγονται κατά ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 πμ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία την ημέρα αυτή, διενεργείται σε άλλη ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα. Ο όρος δημοπρασία αφορά όλες τις φάσεις των διαγωνισμών, κατά τις οποίες κατατίθενται δικαιολογητικά.

 

Η εξέταση των προσφορών γίνεται σε δύο στάδια. Κατά την ημέρα της δημοπρασίας η Επιτροπή του διαγωνισμού παραλαμβάνει και ελέγχει το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων. Όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση των δικαιολογητικών, η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει για το αν έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις υποβολής των δικαιολογητικών. Για όσους διαγωνιζόμενους η Επιτροπή κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, αυτοί αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Αν οι διαγωνιζόμενοι που αποκλείονται δεν υποβάλλουν αντιρρήσεις για το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, η Επιτροπή προχωρά στο δεύτερο στάδιο και παραλαμβάνει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών. Μετά το πέρας της παραλαβής των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή, αυθημερόν και σε δημόσια συνεδρίαση, αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές και ανακοινώνει συνοπτικά και ανάλογα με το εφαρμοζόμενο σύστημα δημοπράτησης τα επί μέρους στοιχεία των προσφορών, τα οποία και καταχωρούνται στα πρακτικά. Η διαδικασία περαιώνεται αυθημερόν με την υπογραφή των φακέλων και των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται αντίγραφο αυτών στον ορισμένο εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων.

 

Αν κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού υποβληθούν ενυπόγραφες αντιρρήσεις ή δηλωθεί εγγράφως από τους διαγωνιζόμενους ότι θα υποβληθούν αντιρρήσεις, η Επιτροπή διακόπτει τη διαδικασία μέχρι να εκδικαστούν οι ενστάσεις και συνεχίζει το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού σε άλλη ημερομηνία και ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, την οποία γνωστοποιεί εγγράφως και εντός πενθημέρου στους διαγωνιζομένους.

 

Οι οικονομικές προσφορές και τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδονται στην Επιτροπή εισήγησης για ανάθεση. Αν οι επιτροπές διαγωνισμού ασκούν αρμοδιότητες και των επιτροπών εισήγησης για ανάθεση, για έργα των οποίων η ανάθεση γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 2 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998), όπως εκάστοτε ισχύει, στις επιτροπές αυτές παρίσταται και ένας εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες σχετικές οργανώσεις, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού. Για τον εκπρόσωπο αυτόν και τον αναπληρωτή του δεν υπάρχει κώλυμα για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.}

 

2. Μετά από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

 

{Ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, με τον οποίο δημοπρατείται το έργο, καταρτίζεται με βάση τις εγκεκριμένες Αναλύσεις Τιμών, στις οποίες εφαρμόζονται οι βασικές τιμές υλικών και ημερομισθίων που έχουν διαπιστωθεί από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημόσιων Έργων, η σύσταση της οποίας προβλέπεται στην παράγραφο 11 του άρθρου 10, κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας. Σε περίπτωση που δεν έχουν διαπιστωθεί τέτοιες τιμές κατά το τρίμηνο αυτό, τότε ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις τιμές του αμέσως προηγούμενου τριμήνου.

 

Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής της διάταξης αυτής, καθώς και ο τρόπος αναπροσαρμογής των τιμών μονάδας των Αναλύσεων Τιμών δημοσίων έργων, με σκοπό την εναρμόνισή τους με τις σύγχρονες μεθόδους και τα μέσα εκτέλεσης των έργων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να καθορίζεται ενιαίος τύπος διακήρυξης, ανάλογα με το σύστημα υποβολής προσφοράς.}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992) αντικαθίσταται από τα παρακάτω δύο εδάφια:

 

{α. Στην τελευταία αυτή περίπτωση μπορεί να αντικατασταθεί η αυτοτελής κατασκευή που αφαιρέθηκε, με άλλη ή άλλες, ίδιου ή ισοδύναμου τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου και να καθοριστεί με νέα απόφαση, μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ο τρόπος αναπροσαρμογής του εργολαβικού ανταλλάγματος και η αναπροσαρμογή της σύμβασης.

 

β. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς συμβάσεις κατασκευής υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων, που προβλέπονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και μετά το συμβατικό χρόνο έναρξης των εργασιών, ανεξάρτητα αν η αντικατάσταση προβλέπεται στις συμβάσεις αυτές.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του νόμου 1418/1984, που προστέθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 4 του νόμου 2229/1994 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου δωδέκατου του νόμου 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/1995), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί από τον ειδικό λογαριασμό της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων να καλύπτονται και οι δαπάνες που αφορούν την αμοιβή ειδικών συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού, νομικού, οργάνωσης κ.λ.π.) και του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών, που ιδρύθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α/1998) για την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων, τις αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση, για τη λειτουργία ομάδας εργασίας, για εκτός έδρας αποζημίωση, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.}

 

6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 22 του νόμου 1418/1984, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο του νόμου 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση που εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται οι τακτικές αποδοχές των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, εν ενεργεία υπαλλήλων και συνταξιούχων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι σχετικές δαπάνες, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη αποζημίωση (υπερωριακής εργασίας και απασχόλησης εκτός έδρας) βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.}

 

7. Η παράγραφος 11 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου 2229/1994, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Για την πληρότητα των εκπονούμενων μελετών, τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καλύτερη διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο μελετητής, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύμβουλος να ασφαλίζουν τη μελέτη, την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου αντίστοιχα.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης, ορίζονται η έναρξη εφαρμογής της παραγράφου αυτής, οι μελέτες, τα έργα και οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης και ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα εφαρμογής της διάταξης αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης καθορίζονται, ειδικά, τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές εξαιρέσεις και οι μέγιστες απαλλαγές από τις ασφαλιστικές καλύψεις.}

 

8. Κατ' εξαίρεση των προβλεπομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980, όπως αυτό ισχύει, δεν θίγεται το κύρος συμβάσεων εκτέλεσης δημοσίων έργων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του διατάγματος αυτού και των οποίων η περίληψη της διακήρυξης δημοπράτησης δημοσιεύθηκε πριν από την 28-09-1999.

 

9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7Α του νόμου [Ν] 2669/1998, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 14 παράγραφος 3 περίπτωση β' του νόμου 2867/2000 (ΦΕΚ 273/Α/2000), καταργείται αφότου ίσχυσε.

 

10. Οι δαπάνες που έχουν αναληφθεί, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, για την καταβολή εξόδων κίνησης που καθορίσθηκαν, κατ' εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του νόμου 2778/1999 και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπ' αριθμούς [Α] 2/74652/0022/1999, [Α] 2/17096/002/2000 και [Α] 2/22039/2000, οι οποίες εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή και σε εκτέλεση των διατάξεων αυτών, για την απασχόληση των υπαλλήλων, με οποιαδήποτε σχέση, του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Δημοσίων Επιχειρήσεων ή Οργανισμών, στο έργο της αποκατάστασης των σεισμόπληκτων από τον σεισμό της 07-09-1999 στο νομό Αττικής, μέχρι 31-12-2000, θεωρούνται νόμιμες όπως καταβλήθηκαν, χωρίς να γίνουν οι κρατήσεις για το φόρο εισοδήματος και υπέρ τρίτων.

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 20 του νόμου 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α/1996) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι βεβαιώσεις που πιστοποιούν την τμηματική ή και μόνο τη συνολική εκτέλεση και παράδοση του έργου των συμβάσεων αυτών θεωρούνται νόμιμες, εφόσον έχουν υπογραφεί από διευθυντές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, από το Γενικό Γραμματέα ή τους διευθυντές του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού ή του Υφυπουργού του αυτού Υπουργείου.

 

Τα χρηματικά εντάλματα, για την πληρωμή των παραπάνω συμβάσεων έχουν εκδοθεί νομίμως, εφόσον η εκτέλεση των συμβάσεων και η παράδοση του έργου πιστοποιείται με τις προαναφερθείσες βεβαιώσεις.}

 

12. α) Για τον οικισμό Ερμούπολης Σύρου ισχύουν αναδρομικά από της δημοσιεύσεώς του, οι διατάξεις του από 19-01-1976 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 47/Δ/1976) Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Ερμούπολης (Σύρου) ως και των υφισταμένων προ του 1923 οικισμών Ανάστασις, Καρναρόλες, Καμίνια, Ταξιάρχες και Λαζαρέτα.

 

β) Η ως άνω διάταξη ισχύει μέχρι την 31-07-2003.

 

γ) Όπου, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των περιπτώσεων i - iv του εδαφίου α' και του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 326/2000 απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αιγαίου, δεν απαιτείται η γνώμη ή η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 κρίθηκε αντισυνταγματική με τις υπ' αριθμούς 2526/2003 (ολομέλεια), 872/2004 και 2311/2006 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

13. Οι διατάξεις του από [ΠΔ] 21-08-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 578/Δ/1979) περί καθορισμού ζώνης δομήσεως εκατέρωθεν τμήματος της Λεωφόρου Σταυρού - Ελευσίνας κατά το μέρος που αφορούν στην περιφέρεια του Δήμου Ασπροπύργου Νομού Αττικής, καταργούνται.

 

14. Το εδάφιο στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 155/2001 (ΦΕΚ 127/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας ο οποίος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από την ομοσπονδία εργαζομένων στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.}

 

15. α) Συμπληρώνεται το άρθρο 12 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος και προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά η ανέγερση ιδιωτικών Ιερών Ναϋδρίων σε γήπεδα εκτός σχεδίου επιτρέπεται εφόσον αυτά (τα γήπεδα) έχουν την επιτρεπόμενη για την περιοχή αρτιότητα.

 

Το κτίριο του Ναϋδρίου δεν μπορεί να καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη των 50 m2 συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών χώρων (χώροι υγιεινής, πανηγυρόσπιτο ή κελί), οι οποίοι βοηθητικοί χώροι δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 10 m2.}

 

β. Για οποιαδήποτε άλλη οικοδομικού χαρακτήρα παρέμβαση στον περιβάλλοντα το Ναΰδριο χώρο (πανηγυρόσπιτο ή κελί, χώρος υγιεινής, διαμόρφωση - ανάπλαση εξωτερικών χώρων κ.λ.π.) εκδίδεται χωριστή οικοδομική άδεια από τις κατά τόπους πολεοδομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις που διέπουν κάθε περιοχή.

 

Το πανηγυρόσπιτο ή κελί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 m2 συμπεριλαμβανομένου και ενός χώρου υγιεινής, το δε ύψος του τα 3,50 m.

 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από τις 10-07-2001.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.