Νόμος 2576/98 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Σύσταση Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών, που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Το Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και εξαιρείται των διατάξεων που αφορούν στο δημόσιο τομέα.

 

Το Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και αν διαλυθεί, η περιουσία του περιέρχεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 31 του άρθρου 6 του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001).

 

2. Σκοπός του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών είναι η έρευνα και μελέτη των θεμάτων που έχουν σχέση με το σχεδιασμό, το κόστος, την παραγωγικότητα, τη χρηματοδότηση, την ποιότητα και την ανάθεση των κατασκευών. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών περιλαμβάνονται:

 

α) η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των κάθε είδους στοιχείων που σχετίζονται με την κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα,

 

β) η έρευνα και μελέτη για την ποιοτική και ποσοτική παραγωγή υλικών και προϊόντων κατασκευής, την κοστολόγησή τους, τις μεθόδους κατασκευής, την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του διαθέσιμου δυναμικού και μέσων στις κατασκευές.

 

γ) η καταγραφή, συμπλήρωση, επικαιροποίηση του αναλυτικού τιμολογίου του Δημοσίου και η υποβολή του ως πρόταση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,

 

δ) οι προτάσεις για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση της ποιότητας με ελαχιστοποίηση του κόστους της παραγωγής των έργων,

 

ε) η παροχή συμβουλών προς τα υπουργεία και στα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα θέματα της αρμοδιότητας του Ινστιτούτου,

 

στ) η παροχή συναφών υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα,

 

ζ) Η εισήγηση στον υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τον αριθμό των εργοληπτικών επιχειρήσεων που πρέπει να εγγράφονται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων κατά τάξη και κατηγορία, την αναπροσαρμογή των ορίων των εργοληπτικών πτυχίων κατά τάξεις και την παροχή τεχνικής βοήθειας, κατά την εγγραφή, και την τακτική και την έκτακτη αναθεώρηση των τάξεων του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

 

Επίσης η έρευνα και η στήριξη των εργοληπτικών ενώσεων και των μελών της για την ανάπτυξη πολιτικών και ενεργειών με στόχο τη διαρκή εξειδίκευση, κατάρτιση, επαγγελματική εξέλιξη και πιστοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις κατασκευές.

 

η) η στήριξη προς τις εργοληπτικές ενώσεις και τα μέλη τους για τη συγκρότηση, εμπέδωση και λειτουργία ενός Κώδικα Δεοντολογίας με στόχο τη διευκόλυνση και την αναβάθμιση όχι μόνο των μεταξύ των μελών τους σχέσεων αλλά και όλων των συνιστώντων το κύκλωμα των δημόσιων έργων φορέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001).

 

3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών συνεργάζεται με όλες τις σχετιζόμενες με τα αντίστοιχα θέματα κρατικές ή άλλες υπηρεσίες ή φορείς του δημόσιου τομέα ή επαγγελματικούς φορείς, που οφείλουν να συντρέχουν στο έργο του. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων συνεργάζεται ιδίως με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Το Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών συνεργάζεται επίσης με ανάλογα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

 

4. Πόροι του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών είναι:

 

α. η ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, μη υπαγόμενη σε φορολογία εισοδήματος, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και αποδίδεται στο Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,

 

β. η οικονομική επιχορήγηση από τα υπουργεία, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους οργανισμούς της νομαρχιακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε βάρος του προϋπολογισμού τους, για παροχή υπηρεσιών του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών προς αυτούς,

 

γ. τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,

 

δ. κάθε άλλο έσοδο από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, επιχορηγήσεις, δωρεές ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001).

 

5. Το Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με τριετή θητεία.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζονται οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αντικαθίσταται δεν δικαιούται αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. Το νέο μέλος που διορίζεται στη θέση αντικατασταθέντος ή παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας.

 

Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται από 4 μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από όλες τις Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις.

 

Αν οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν εντός μηνός από την έγγραφη σχετική πρόσκληση τους εκπροσώπους τους, τότε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων διορίζει το αντίστοιχο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίση του.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στη διοίκηση του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών, τη διαχείριση της περιουσίας του και την εκτέλεση γενικά του έργου του Ινστιτούτου και μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Πρόεδρο ή τα μέλη του ή στο Γενικό Διευθυντή ή σε υπαλλήλους του. Το Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε απουσίας του ή κωλύματος, από τον Αντιπρόεδρο.

 

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών πρέπει υποχρεωτικά να είναι είτε πτυχιούχος μηχανικός ανωτάτης σχολής, με αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία σε θέματα τεχνικής νομοθεσίας και σχετικών διαδικασιών είτε νομικός, με ειδική εμπειρία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών. Ως κριτήρια για την επιλογή του λαμβάνονται υπόψη η μακρόχρονη εμπειρία του (τουλάχιστον 10 ετών) στην παραγωγή των δημόσιων έργων είτε στο ειδικό του αντικείμενο, το θεσμικό πλαίσιο των κατασκευών, η γνώση της οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τέλος η αναμφισβήτητη επαγγελματική του αναγνώριση στον κλάδο των τεχνικών έργων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

6. Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών προσλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σύμβαση πενταετούς διάρκειας και είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία και διοίκηση του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών, καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή είναι πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

 

Η προκήρυξη της θέσης και η διαδικασία της επιλογής του Γενικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών και εισηγείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα που κατά τη γνώμη του θα πρέπει να εισαχθούν για συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή είναι ασυμβίβαστη προς αυτήν του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστο δύο φορές το μήνα μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου αυτού, στην οποία περιέχονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου οι ως άνω αρμοδιότητες ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο.

 

8. Μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών, ο οποίος ρυθμίζει κάθε θέμα του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών και ο οποίος κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στον Κανονισμό Λειτουργίας δύνανται να περιέχονται διατάξεις που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών σε σχέση με τη μίσθωση γραφείων, με την προμήθεια αναγκαίων μέσων και εξοπλισμού, με τον τρόπο ανάθεσης των απαραίτητων υπηρεσιών υποστήριξής του, κατ' εξαίρεση από την κείμενη νομοθεσία, εντός όμως των πλαισίων των Κοινοτικών Οδηγιών.

 

Το Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών δύναται να απασχολεί ειδικούς επιστήμονες με σχέση εργασίας ορισμένου έργου ή χρόνου.

 

Επίσης το Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να συστήσει μέχρι 20 θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκτός του Γενικού Διευθυντή.

 

Δεν θεωρείται ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του δικηγόρου η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών προς το Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών.

 

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών μπορεί να συνιστώνται επιτροπές και ομάδες εργασίας από εξειδικευμένους επιστήμονες, ιδιώτες και δημοσίους υπαλλήλους, για τη μελέτη και επεξεργασία ειδικών θεμάτων που συναρτώνται με τους σκοπούς του. Για τους δημοσίους υπαλλήλους ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται στο νόμο [Ν] 2470/1997. Στα μέλη των επιτροπών αυτών και ομάδων εργασίας μπορεί να καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του συναρμόδιου υπουργού, επιτρέπεται κατά τις κείμενες διατάξεις, η απόσπαση στο Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001).

 

9. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μπορεί να αποφασίζεται η σύσταση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανωνύμου εταιρείας, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται από το Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.