Νόμος 2941/01 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Πωλήσεις κάτω του κόστους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η πώληση εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους αγοράς, όταν αυτή θέτει υπό διακινδύνευση ορισμένη αγορά ή θίγει κατά τρόπο ουσιώδη τις αρχές του ανταγωνισμού και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

 

α. Ως κόστος αγοράς θεωρείται η τιμή μονάδας του προϊόντος, που αναγράφεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή, αφαιρουμένων των εκπτώσεων που αναφέρονται στο τιμολόγιο ή αποδεικνύονται με πιστωτικά σημειώματα, ανεξάρτητα αν οι εκπτώσεις είναι βασικές ή εξαρτώνται από τον κύκλο εργασιών ή αναφέρονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνυπολογιζομένων στο κόστος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και των λοιπών δασμών και φόρων, που τυχόν επιβάλλονται, καθώς και των μεταφορικών, εφόσον δεν εμπεριέχονται στην τιμολογιακή τιμή.

 

β. Σε περίπτωση πώλησης πακέτου (συνδυασμού) προϊόντων σε ενιαία τιμή, εφόσον αυτά δεν τιμολογήθηκαν από τον προμηθευτή με ειδική τιμή πακέτου, ως κόστος αγοράς θεωρείται το άθροισμα του κόστους των επί μέρους προϊόντων.

 

γ. Εφόσον ένα προϊόν αγοράζεται από μια επιχείρηση από διαφορετικούς προμηθευτές σε διαφορετικές τιμές την ίδια χρονική περίοδο, ως κόστος αγοράς θεωρείται η τιμολογιακή τιμή αγοράς από κάθε προμηθευτή και για τις ποσότητες μόνο που αναγράφονται στο τιμολόγιό του.

 

δ. Εκπτώσεις επί του τιμολογίου που παρέχονται στον λιανοπωλητή και αφορούν συνολικά περισσότερα προϊόντα, επιμερίζονται αναλογικά κατ' αξία σε όλα τα προϊόντα του τιμολογίου.

 

ε. Εκπτώσεις οποιασδήποτε μορφής που παρέχονται στον καταναλωτή επί του συνόλου του λογαριασμού επιμερίζονται αναλογικά σε όλα τα προϊόντα του λογαριασμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005).

 

2. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, επιτρέπονται οι εξής περιπτώσεις πωλήσεων κάτω του κόστους αγοράς:

 

α. Πωλήσεις αναλώσιμων προϊόντων σε περίοδο κοντά στην ημερομηνία λήξης.

 

β. Πωλήσεις ολόκληρων αποθεμάτων σε νέο κόστος αγοράς, όπως αυτό διαμορφώνεται, όταν ο τιμοκατάλογος του προμηθευτή μεταβάλλεται προς τα κάτω, ανεξάρτητα από την τιμή που αγοράστηκε κάθε προϊόν.

 

γ. Πωλήσεις με εκπτωτικά κουπόνια επί της συσκευασίας του προϊόντος ή χωριστά από αυτό, τα οποία μειώνουν την τελική τιμή του προϊόντος κάτω από το κόστος αγοράς, εφόσον πιστώνονται από τον προμηθευτή. Η πίστωση των κουπονιών από τον προμηθευτή πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο ή σε άλλο έγγραφό του.

 

δ. Η πώληση εμπορευμάτων κάτω του κόστους αγοράς σε περίπτωση διάλυσης επιχείρησης ή ορισμένου κλάδου αυτής.

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις πωλήσεις εμπορευμάτων σε μειωμένες τιμές λόγω τέλους εποχής (τακτικές εκπτώσεις), καθώς και τις ειδικές προσφορές, όπου αυτές επιτρέπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.

 

4. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου ανατίθεται στις Διευθύνσεις Τιμών Τροφίμων και Ποτών και Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και στις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου αυτού επιβάλλεται στον παραβάτη, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πρόστιμο, το ποσό του οποίου δεν μπορεί να είναι ανώτερο από ποσοστό 0,5% επί των ακαθαρίστων ετησίων εσόδων του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο που επιβάλλεται μπορεί να φθάνει σε ποσοστό 3% επί των ακαθαρίστων ετησίων εσόδων. Για να επιβληθεί το ανωτέρω πρόστιμο συνεκτιμώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η ποσότητα και η αξία των πωληθέντων κάτω του κόστους εμπορευμάτων, το μέγεθος της επιχείρησης σε πανελλήνια κλίμακα και ο αριθμός των απασχολουμένων σε αυτήν. Τα χρηματικά πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

5. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 01-01-2002.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 248 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.