Νόμος 2941/01 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Θέματα Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1280/1982 (ΦΕΚ 108/Α/1982) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 1

 

Αγροτικές εκτάσεις που αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού για κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων και παύουν να είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των σκοπών της, μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.}

 

2. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να προσλαμβάνει πρόσωπα για την πλήρωση οργανικών θέσεων διευθυντών, ύστερα από δημόσια προκήρυξη, εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από το προσωπικό της. Η θητεία των προσώπων αυτών είναι τριετής και μπορεί να παρατείνεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

3. Οι όροι της προκήρυξης, το ποσοστό των διευθυντικών θέσεων που πληρώνονται με τον τρόπο αυτόν, το οποίο δεν μπορεί να είναι ανώτερο του δεκαπέντε τοις εκατό επί του συνόλου των οργανικών θέσεων διευθυντών που προβλέπονται από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Διάρθρωσης Υπηρεσιών αυτής, οι αποδοχές, η διαδικασία επιλογής, η διαδικασία παράτασης της σύμβασης και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία ύστερα από εισήγηση του διευθύνοντος συμβούλου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

4. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία συστάθηκε μετά από μετατροπή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων είκοσι δισεκατομμυρίων (220.000.000.000) δραχμών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού αυτής, το οποίο καταρτίστηκε δυνάμει του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 333/2000 (ΦΕΚ 278/Α/2000) και αντιστοιχεί στο κατά την 31-12-2000 εμφανιζόμενο στα βιβλία της ολοσχερώς και πλήρως καταβεβλημένο από τον μέτοχο αυτής Ελληνικό Δημόσιο κεφάλαιο της προϋφιστάμενης Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία αποτελεί καθολική διάδοχο λόγω μετατροπής.

 

5. Η προβλεπόμενη κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920) πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου δεν απαιτείται ως προς το κεφάλαιο της προηγούμενης παραγράφου.

 

6. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, καθολική διάδοχος λόγω μετατροπής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα εν γένει τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις της προϋφιστάμενης Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς τήρηση των διαδικασιών μεταγραφής ή οποιουδήποτε άλλου τύπου και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, γενικής ή ειδικής. Ειδικότερα, ως προς την ακίνητη περιουσία, η επελθούσα καθολική διαδοχή σημειώνεται, χωρίς καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος του Δημοσίου ή τρίτου, στο περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών των αρμόδιων Υποθηκοφυλακείων ή κατά περίπτωση Κτηματολογίων. Ακίνητα της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, παρά την ύπαρξη νόμιμου τίτλου κτήσεως, δεν είχαν τυχόν μεταγραφεί επ' ονόματί της στα οικεία βιβλία μεταγραφών, μεταγράφονται ατελώς επ' ονόματι της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου. Ομοίως, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, μεταβιβάζονται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία στον Οργανισμό Ασφάλισης Προσωπικού - Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού τα αναφερόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 34 του νόμου 2773/1999.

 

Ως ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 01-01-2001.

 

7. Δεν χωρεί αναγκαστική εκτέλεση ούτε λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία ή κατά των εκτελούμενων από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία έργων ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητα για την άσκηση των δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας, που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2773/1999.

 

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1468/1950 (ΦΕΚ 169/Α/1950), του άρθρου 37 του από [ΒΔ] 28-01-1951 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 35/Α/1951), των άρθρων 12, 13 και 14 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1672/1951 (ΦΕΚ 36/Α/1951), της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του νόμου 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α/1965), όπως ισχύουν, καθώς και τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτριώσεως ακινήτων, συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών, πεζοδρομίων, διέλευσης γραμμών ή καλωδίων ή διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης στύλων, εγκατάστασης υποσταθμών, που είναι αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκμετάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, κυριότητας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, και εν γένει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή υπηρεσιών ή άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ του Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

9. Η διάταξη του άρθρου 3 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1468/1950, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1672/1951 καταργείται.

 

10. Κάθε διάταξη νόμου, γενική ή ειδική, που αφορά τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία, προ της μετατροπής της σε ανώνυμη εταιρεία με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 333/2000, εξακολουθεί να ισχύει εφόσον δεν είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του νόμου 2773/1999, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 333/2000 και του άρθρου αυτού.

 

11. Μέχρις ότου εκλεγούν και συγκροτηθούν στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία τα συμβούλια εργαζομένων του νόμου [Ν] 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α/1988), το υφιστάμενο Κεντρικό Εργασιακό Συμβούλιο λειτουργεί ως συμβούλιο εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, και πάντως όχι πέραν της 31-12-2001.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.